3/2001

היליבס לש תוקישנה 27

טרסה לש השלוחה .יטסילאירוס ידו ,קיחצמ ,םח ,ינועבצ טרס וניה היליבס לש תוקישנה 27
ינא הנטק הלילע תרמוא ינאשכ .הנטק הלילע םע ,"ןטק" טרסב רבודמ :ולש ןורתיה םג איה
וא הלודג תועמשמ יהשוזיאל ףרטצמ אל הרוקש המ םגו טרסב הברה הרוק אלש תנווכתמ
בהואמש ,רגבתמ רענ לש ןורכזה תולובגב םוחת ,ןטק לכה .תויומדה לצא םילודג םייוניש
...ץיקה עצמא לש בלבלמה עבטב םוחת ,היזורגב הנטק תירפכ הרייע תולובגב םוחת ,היליבסב
Veronical Veronical Veronical Veronical
תאלמ ,תרעוס הלוכ ,רפכבש התדוד תיבל תיבהמ תחרובש 14 תב הרענ היליבס לע רפסמ טרסה
ןב רענ ,רבגה לש ונב .רפכה תושנ לכ תוקשוח וב רגובמ רבגב תבהאתמ איה ,תוינויחו הקושת
טרסה ןרקומ הנטקה הרייעב רשאכ .ויבא תא קר הצור היליבס ךא ,הב בהואמ ,היליבס לש הליג
תונואת רפסמו ,תושחרתמ תודיגב ,תוצרפתמ רפכה יבשות לש תוינימה תוקושתה "לאונמע"
(..."ירמ לע םיעגתשמ"ב ןסכורה םע הנואתהמ תועורג רתוי תונואת) תורוק תורעצמ
Captain on tractor Captain on tractor Captain on tractor Captain on tractor
ןמזב הקיחצמ ארונ התיה המענ .(יעור לש רבח) לגו יעור רפוע ,המענ ,יבצ םע טרסל יתכלה
.טרסב שיש (תויטסירומוה יכ םע) תושקה תויושחרתההמ קלחמ תגאדומ דאמ התיה איה יכ טרסה
בושחל הכירצ איהש הרמא המענ ,יליבד יד טרסב רבודמש בשח יבצש יתיליג טרסה ירחא
40-ב הנישב קבאנש תורמל ,טרסה תא בהא יעור ,בוט טרס הזש תבשוח איהש הטילחה תרחמלו
.ןיידע הז לע רבדל שממ ונקפסה אל לבא טרסהמ בהלתה דחוימב אל רפועו .תונורחאה תוקדה
Nuza Nuza Nuza Nuza
,יאפיח וניה לגש יל הלגתה תוינוכמל ךרדב ,דחוימב בר רשוא יל המרג טרסה ירחא תחא החיש
רשאכ שממ דוקירל ךפה גולידהו לפכוה ילש רשואה לבא ,(רשואב יתגלד !ינא םג ינא םג)
יתנגנ הב הקהלה תא םג אלא ,ילש רבעה ירבחמ המכ קר אל ריכמ יננאש-הוונה לגש רבתסה
לכה ךסב ונל ויהו .םידמחנ דאמ לבא םיעורג ארונ ונייה ?"החמישה יתיבשמ" לע םתעמש !סאב
ינא" דיגהל .יתוא חמשל השק דאמ אלש רבתסמ ,הז והז זא ...והשמ הז םג לבא ,תועפוה 3
.הדובעה יצח תא השוע רבכ "הפיח תא בהוא ינא" וא "יאפיח
27 MISSING KISSES
לצא זז ידמ טעמ יכ ,סופסיפ והזשיא וב שיש תבשוח ינא לבא ,דמחנ טרסב רבודמ םוכיסל
הנושב ,חילצת איה םאה ?העוגר אלה השפנב רדתסמ והשמ םאה ?היליבסל הרוק המ .תויומדה
,תעדוי אל ?התוישנ תאו היתוקושת תא קפסל לכותש הבהא אוצמל ,טרסב תרחא תישנ תומדמ
.ירובע קיפסמ .ביבחו הפי טרס הז .בושח ךכ לכ אל הז ילוא

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
רפועלגיעורהמענ יבצ
2.544 3.52.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To 27 MISSING KISSES WebSite
To 27 MISSING KISSES WebSite