4/2002

ילב לוכי אל

אל רבכ ןכסמ הזכ .דאמ ללמוא רוחב לע טרס אוה "ילב לוכי אל"
.סקס סקס סקס :קר ןמזה לכ .ןושיל ןמז ןיא ןכסמל .ןמזמ יתיאר
אוהש המ לכ ,אוהו .ותוא תוצור תורוחב ךלוה אוהש םוקמ לכל
הצור אוה דחוימבו ,תושירפ ייח תצק ,טקש תצק הז וילא קקותשמ
סקסהש םוקמב לבא .לוקינ ולש תיגולותימה תיסקאהמ חוכשל
הרוחא ותוא ריזחמ קר הז םעפ לכש הארינ ,התוא חוכשל ול רוזעי
םוי .(literally) תונקיר לש רוחש רוח ךותב עלבנ אוהש שח אוהו
אוה תושגר תרעס ךותמו ,תסראתמ לוקינש עמוש רוחבה דחא
ןיא) הליל 40-ו םוי 40 ויפל רדנ רדונ אוה ,השעמ תושעל טילחמ
ןימ יסחי םייקי אל (ירצונה ושיל אלא ,תירבה תוחולו השמל רשק
םינימאמ םניא הדובעל וירבח .ינימ קופיסל תרחא ךרד לכב עיגי וא
תמכחותמ םירומיה תכרעמ םימיקמ םה דובעל םוקמבו ,חילציש
רתאב .(רוקמב השגדהה) טנרטניאב םימסרפמ םה התוא
יתמ םא רמהל םילוכי (!ודחאתה) םלועה ישלוג לכ טנרטניאבש
רשאכ הדח תינפת לבקמ תיזחתה ףרג .רבשי רוחבה ךיאו
...בהאתמ רוחבהו ,הקותמ הרוחב תסנכנ הנומתל
Josh Hartnett as Matt Sullivan
40 Days and 40 Nightsאלמלא "ילב לוכי אל"ל םיכלוה ונייה ינאו ןרוא םא בר קפסב ינא
יתייה םא בר קפסב ינא .ץ"לגלגמ םניח םיסיטרכ םילבקמ ונייה
רתא ונל היה אלמלא רמגנ אוהש ירחא הינש טרסה לע תבשוח
טרסה לע תבתוכ יתייה םא קר קפסב ינא .םיטרס תורוקיבל
אלמ רויכהו תוצייצמ םירופיצה ,תחרוז שמשה) שממ ולא םיעגרב
העיפומ התיה וילע תרוקבה תביתכ יאו טרסב הייפצ אלמלא (םילכ
ןייצל שי .השנוע לש טרופמ רואית תיוולב ,רתא תוריבע ץבוקב
הריבעל גורדש תלבקמ (התרמוחב טיעמהל ילבמ) וז הריבעש
איה ותוארל תיזכרמה הביסהש טרסב רבודמ םא דחוימב הרומח
תבתוכו תלמוע ,ןאכ ינא ןכלו ...רתאב המוסרפו תרוקבה תביתכ
.טרסה תלילע לש רואית יתקפיס הנושארה הקסיפב .תרוקיבה תא
לש תורשפאל סחיב תוקפס הברה ריתומ וניא הלילעה רואית
רתונש דיחיה רבדה ,"עונלוקה תונמא"ל דובכ איבהל טרסה
ינאו ןרוא .וב הייפצמ קיפהל ןתינש האנהה תדימ המ אוה קודבל
ןכלו .ליגה לש היצקנופכ תדרוי הז טרסמ האנהה תדימש ונרעש
םיריעצ םתא םא הלעמל ילש תרוקבה תא "ןקתל" םינמזומ םתא
...26 ליג תא םתרבע םא הטמל "הנקתלו" ,26 ליגמ
(26 תב ינא ,ןכ)

:םירבד ינש לע יונב ולש הכישמה חכ לכש טרס אוה "ילב לוכי אל"
...דיקפתב סקס לע םירובידו סקס ,ישאר דיקפתב טנטראה שו'ג
םירחא םישנא עומשל :ילסרבינוא והשמ הזש הארנכ .ןכ םג ישאר
םתוא תוארלו ,סקס לע םהיתובשחמל ףשחהל ,סקס לע םירבדמ
ילב ןיינעמו ,ךיבמ ,קיחצמ תויהל לוכיש והשמ הז סקס םישוע
תויהל הכירצ תורווע תורדנמלס לע החידב .ידמ רתוי ץמאתהל
ןיטולחל תיליבד היצאוטיס לבא ,ונתוא קיחצהל ידכ הקיחצמ תמאב
ברועמ ןימ דוע לכ תוינטנופס קוחצ תוגאש הפוצהמ בינהל הלוכי
תויהל רמייתמ וניא אוהש רמול הלוכי ינא טרסה תבוטל .היצאוטיסב
םירוכזיא ,סקס לע םירובידב שמתשמש טרסמ ץוח רחא רבד םוש
יגהנמל עגונב ליגרהמ בר טוריפ תקפסאו ,םייגטרטסא ףוג ירבא לש
עמשנ הז .עונלוקל להק ךושמל ידכ ,םינוש םירבג לש ימצע קופיס
ךכ לכ הניא (!רנא'זה ךותב ,רנא'זה ךותב) האצותה לבא ,העווז
,קופד טרס והז ןוירטירק לכבש יל רורבש תורמל ,השעמל .העורג
יתלדתשהש תורמלו ,תימתס אלא תיטמוארט התיה אל וב הייפצה
ויה ,(האנהמ בושח תוחפ אל ימצע דובכ) קוחצל אל םימעפ המכ
.המישמב יתלשכנש םירקמ המכ

הלמה תא הנושארה הקסיפב יתשגדה עודמ ההותש ימל
תרמאנ טנרטניא הלימה טרסבש איה ךכל הביסה ,טנרטניא
סקס) רתוי הברה ריעסמ והשמל דוק םש תוחפל התיה וליאכ
יללכ ןפואבו ,(הייזה ישימשימ תליכא ידכ ךות םיקוצ תשילג ןמזב
טודה יקסע ביבס םיבבוס וקסיסנרפ ןסב םייחה לכ וליאכ הארנ
טטומתה הזה ןיינעה לכש םיעדוי אל םה ,המ .םיחילצמה םוק
אלמ שיש ?הצפנתה העובהש ?סרק םולחהש ?הנש ינפל רבכ
?םינפב םהילע קוחצל אב הזה טרסה וליאכ ושיגריש םילטבומ
טרסב שי םירתאה תיינב םוחתב קסועש ימל ,בגא .ושייבתיש
ול ןתונ שו'ג לש סובהשכ ,לשמל ...תועשעשמ תויוסחייתה המכ
!םלש ףד .גשה הזיא ,ואוו !ודבל "םלש ףד" לע תוירחא

האור אל ינא .דחוימב קיזמ אל םג לבא והשמ אל טרסה ,םוכיסל
תולודג תוצירעמ ןתא םא קר ילוא ,טרסה תא תוארל הביס םוש
םילודגה לש לדוג רדסב ךיתח וניא יתעדלש ,טנטראה שו'ג לש
,טמואדיוב דיחיה טרסה הז םא ,םלוא .זורקו ,פד ,טיפ :תמאב
הכומנ הידמוק תוארל םכל אבו ,תושעל רחא רבד םוש םכל ןיא
.ונהיתו ופצ :יתכרב תא םכל שי ,הקיחצמ םיקרפל ךא

תכלל אל
:לעי לש גורדה
2 stars
:טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא
[םיגרדמ 918] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד

ישארה ףדל הרזחב
To 40 Days and 40 Nights Official WebSite
To 40 DAYS AND 40 NIGHTS Official WebSite