6/2002

דלי סולפ קוור

About a boy
Hugh Grant as Will
Nicholas Hoult as Marcus
Hugh Grant as Will with 
Rachel Weisz as Rachel
Marcus Fiona and Will
Toni Collette as Fiona

Hugh Grant as Will with 
Nicholas Hoult as Marcus
,םכל רמוא המ .יתוא עיתרה (About a boy :תילגנאב) "דלי סולפ קוור" םשה
השיגרה םיסחיה תכרעמ לע רפסמש טרסב (בוש) תופצל יל קשחתה אל
אל ."אבא" שפחמש דומח דליל ,תובייוחממ דחופש ,ריעצ רבג ןיב תמקרנה
יל התיה אלו ,"תקוניתו םירבג השולש" לש ןונגסב הידמוקב תופצל חכ יל היה
ףוסבלו ךסמה לע י'צומ י'צוק לש תועבה השוע דומח דלי תוארל תישפנ היגרנא
קוור" ותוא אוה טנארג ויש הדבועה ,ףסונב .דדובה שיאה לש ובל תא סיממ
הינמהש תורמל ."ץנאטש"ב רבודמש ילש השוחתה תא הקזיח קר "דלי סולפ
,"סנו'ג טי'גירב לש הנמוי"ב "לבנ"כ ותעפוה תובקעב ילצא התלע טנארג וי לש
(המכ עדוי ימה םעפב) םלגמ ותוא תוארל ץלאאש ששחה ילצא םייק היה ןיידע
יניעב לבא ,(הזב הלועמ אוה) הזב בוט אל אוהש אל .לבלובמו ןשייב ךובנ רבג
תצק ,ץנאטשל רבכ הכפה טנארג וי ידי לע תמלוגמ איה רשאכ ,וזה תומדה
.תויטנמורה תוידמוקה לש "ץנאטש" איה ןייאר גמש ומכ

(!תמאב) אלפנ קחשמ טרסב ןיגפמ טנארג ויש קר אל .יתידבתנ ,םירבח ,ןכבו
טירסתה .ידמל יתימאו ,שגרמ ,קיחצמ תויהל חילצמו "דבוע" ומצע רופיסה םג
לש טירסתל דבוע ולש ףסונ רפס) ,יבנרוה קינ לש רפס יפ לע דבוע טרסל
,םיינקיר הלטב ייח יחש ינודנול קוור לע רפסמ אוהו ,(ןיוצמה "ההובג תונמאנ"
הז ,תעדוי ינא ,ןכ ."ותוא ץמאל" טילחמש דלי וייח ךות לא סנכנ עתפל רשאכ
,הנושארה הקסיפהמ ילש םירואיתה ומכ טעמכ עורג עמשנ הז ,עורג עמשנ
קר לובטלו ,תולודגה שטיקה תוכירב תא ףוקעל חילצמ טרסה יכ - אל הז לבא
טרסה ףסונב .תוקיזמ אלו תונטק שטיק תוילולשב (םיפוצה תאנהל) םעפ ידמ
תונימאו תוניינעמ ןניה טרסב תויומדהו ,ללכהמ תאצוי הרוצב קהולמו קחושמ
יושע טושפ טרסהש הדבועה תא ופיסות קחשמהו קוהילה תגיגחל .(ידמל)
בוציע ,בוט םוליצ ,(רקיעב Badly drawn boy לש) הבוט הקיסומ וב שי :בוט
.ופוס דעו ותליחתמ הייפצל םיענ אוהו ,ענכשמ ץוחו םינפ

תלגודש ,תינואכדה ומא םע דחי ןודנולב יחש ,דלי ,סוקרמ ירחא בקוע טרסה
רש הנב סוקרמש הנימאמו (!אל - ס'דלנודקמ !ןכ - הלונרג) אירב םייח חרואב
הכוזו שדח רפס תיבל עיגמש ,"רזומ" דלי לש תוליגרה תורצל ףסונב .אלפנ
יתלבה תונואכידה םע םג דדומתהל ץלאנ סוקרמ ,דחוימב "המח" םינפ תלבקל
הראהל עיגמש רישעו ןלטב קוור וניה ,תאז תמועל ,ליוו .ומא לש םירמגנ
:תוירוה דח תוהמא םע תאצל אוה תושעל לוכי אוהש רתויב בוטה רבדהש
המוארטה לשב ךא ,ךאלמכ הארנ אוה לבנ/טסילוהוכלא/שטונה באה תמועל
ךורא רשק תושפחמ ןניא ןה ,וצלחנ םישנה הנממ תיניצרה םיסחיה תכרעממ
והז ,תוביוחמה אנוש ,ליוו רובעש ןיבנ ךכ תמאב הזש עגרל חיננ םא .חווט
דח תוהמא תצובק לש הכימתה תושיגפמ תחאל עיגמ ליוו ,ךכו .ילאידיא ןורתפ
ריכמ אוה ףתושמ קינקיפבו ,הליהקל םיעדוותמ ("דנ" ינוימדה ונבו) ליוו .תוירוה
טילחמ ומא לש השקה בצמה בקע הקוצמב יורשש ,סוקרמ .Boy-ה תא
,הנויפ ,ומא תאו ,טלוה סלוקינ םלגמ סוקרמ תא .ומע דדייתהלו ליוו תא "סייגל"
,בוט קחשמ .("לאירוימ לש התנותח"מ יל תרכומ התיהש) טלוק ינוט תמלגמ
?יתרמא רבכ

םג וב שי ,תויטסירומוהו תוימוק תויצאוטיס טעמ אל ליכמ טרסהש תורמל
ימצע תא יתאצמ ןיידע לבא ,שיש הקומע יכה המרדה אל םנמא .המרד
תעגל חילצמ טרסה .םיעטק רפסמב (ךכב שייבתהל ילב) תמאב תשגרתמ
יסחיב םג ,םייגוז םיסחיו "םיטייד" לש אשונב םג :םינוש םיאשונ רפסמב
ילבו סג תויהל ילב ,ןחב תאז השוע אוהו ,ללכב םיישונא םיסחיב םג ,תורוה
םע טרסכ יתרתכה "ההובג תונמאנ" תא .אוהש הממ רתוי תויהל רמייתהל
ינא ךלהמב .ךלהמ םע שיא אוה יבנרוה קינש החוטב ינא תעכו ."ךלהמ"
וב תויומדה .םינוש תמאב תומוקמב רמגנו ליחתמ טרסהש ךכל תנווכתמ
טרסהש ןבומכ .יתוכאלמ וא השועמ ,םיפוצכ ,ונל שיגרמ אל הזו והשמ תורבוע
,טרס והז לכה ירחא יכ ,רדסב הז לבא .,הדוקנו הדוקנ לכב ןימא ןיטולחל אל
.ךרד ירוציק תצק םישוע םעפ ידמ םא ארונ אל הזו

תכלל


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא
[םיגרדמ 225] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To ABOUT A BOY Official WebSite
To ABOUT A BOY Official WebSite