1/99

סרפסקא הלופע

Pick a card תונמדזה הווהמ ,"הלודגה ריעה" ,ביבא לתב םייחה םיבר רובע
,הלופעמ היתב ותרבחו דוד רובע םג ךכ ,תומולח םישגהל
םישגופ ונא ."םסוק" תויהל ומולח תמשגהל עסמב וילא הוולתמה
,"לצרה" ןיב והשפיא) א"תב הבולע יכה הנוכשב םייח םהשכ םתוא
תיאפוק ,היתב ,"תרהוזה" ,ןיטנרולפ דיל שממ (תיזכרמה הנחתל
םע המ'גיפב רקיעב בבותסמ ,דודו ,םהינש תא תסנרפמ ,רפוסב
וניאש קר אל ,דודש איה הרצה .רבעשל ,חילצמ םסוק ,ןועמש
אוהש ךכב הנומט תפסונ היעב .םסוק וניא אוה דסחב :דסחב םסוק
.הדובע שפחמ וניאו ,ולש ןורשכה רסוחב ריכהל ברסמ
,"םימסקה וא ינא וא" :יאנת דוד ינפב הדימעמ ,בצמהמ תלכסותמה ,היתב
העיגהש לוממ הנכשה ,יקיו לצא רוגל תרבוע איה ,רחוב דודש רחאלו
תוחפל ,וניתחמשל .תרמז תויהל ידכ ,הלופעמ רוזאמ איה םג ,ביבא לתל
- תואיצמב הז) ,"םסקה לכ הז" רישה תא הרש איהו ,חילצה עסמה הליבשב
אלש הרקמל ,יקיו תא . (ןוזול ילא תא ריזחהש ,"םשג" תא הרש איה ,טרסב
דוד רשאכ היופצ אל תינפת חקול טרסה .לרפ ילרוא תקחשמ ,םתיהיז
החלצהל םיכוזו "םערו זיזח" ארקנה תווצב דובעל םיליחתמ ןועמשו
...הלופעב עיפוהל םיעיגמ וליפא םה .המוצע

Orli
Esti afula express
,םיבוט םהינש .םייהקז יתסא איה היתבו ,רדה הקיבצ קחשמ דוד תא
טרס הז יללכ ןפואב .םייהקז יתסא לש קחשמהמ יתמשרתה דחוימב ךא
.תוחלצה םגו תובזכא ,תורגבתה ,הבהא לע רופיס רפסמש ,ןיינעמ
.תוארל יאדכ ,לכה ךסב

Zvika
תכלל יאדכ

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo AFULA EXPRESS website
To AFULA EXPRESS website