5/99

הז תא הל שי

Laney
סגוב ינייל

Zak
קז

zak and Taylor
קז תא תשטונ רולייט

The bet
תוברעתהה

Broke
ירטנצסקאה רבחה

Courting
רוזיחה

The prom
םויסה ףשנ

Laney
הזופרומטמה רחאל ינייל
םירבחמ ,ןחבמל םידמולש םירבחמ הביאכמ םיבוריס תרדיס ירחא
תווצמב םיביוחמש םירבחו ,תורעיב םולשו היגרנא לביטספב םילבמש
.טרסל ונידבל ינאו ןרוא ונאצי - תוברעתהב ודיספהש ירחא הציפ תינק
םינוקה םוינלימש תמוסרפב חטבוה הרוכב םורט תנרקה התיה וזו תויה
אל עצבמבש רבתסה רשאכ דאמ ונבזכאתה .תוצלוחב וכזי םינושארה
לע היה תונמזהל ןופלטהש תורמל תאזו) ...תוינופלט תונמזה תוללכנ
.זיגרמ (!תמוסרפה יבג

,תירלופופ אלו השיגר תיתונמוא הרענ ,ינייל לע רפסמ "הז תא הל שי"
תדבועו) הרבחה ילושב םייוצמה םירבח לש ןטק גוחב תבבותסמש
ידי לע קרזנש "ןוכיתה ךלמ"ו ןייטצמ דימלת ,קז לעו ,(לפאלפ תונחב
רוחב - היתומולח ריבא תא האצמ וזש רחאל ,"ןוכיתה תכלמ" ותרבח
תובקעב .MTV-ה לש יתימאה םלועה תינכתב ףתתשמה ירטנצסקא
רומא אוה הב וירבח םע תוברעתהב קלח לטונ קז היופצ אלה השיטנה
הלוצאה יראות .םויסה ףשנב prom queen-ל רחבת יניילש ךכל םורגל
הנשה םויס ינפל םישדוח רבכש ,םיקשחנ ךכ לכ םניה רפסה תיבב
םיצרמנ םירוזיחב ליחתמ קז ףשנה יכלמ תרתכהל תונכהה תוליחתמ
,תיביטנרטלא תונמוא ברעב המב לע גיצמ ומצע תא אצומו ,ינייל ירחא
תאצומו וירוזיחל ףוסבל תרתענ ,ויתונווכב תדשוח הליחתבש ינייל וליאו
אוה םג קז .הביסמב הלבמו ףוחה לע ףע רודכ תקחשמ המצע תא
,הז גוסמ םיטרסב גוהנכ ,תרבוע יניילש רחאלו ,שידא ראשנ וניא
לכתסהל ליחתמ אוה (תרופסת םג ברה ונירעצל הללכש) הזופרומטמ
תועודיה תונחתב תרבוע בוטה ףוסל ךרדה ןאכמ .הנוש ןפואב הילע
.ןפייפ ךלוה טעמכ לכהו ,תוברעתהה לע הלגמ ינייל ןהב

,בוט ילע ודבע דימתמו זאמ םישגרמו םיישטיק םייאקירמא םירוענ יטרס
דוע ילש אמא םע יתיאר ותוא "Some kind of wonderful"-ב ליחתה הז
"רקבה תחורא ןודעומ" ,"דורוב הפי"ב ךישמהו ,'ו התכב ,ב"הראב יתרגשכ
דימתו הקיקשב יתיכח - beverly hills 90210ל םג) .םירחא םיבר םיטרסו
.(ילש יעובשה סיזרתקה והזש רמול יתגהנ
:םיבושח םיטנמלא 5 דימת טעמכ םיללוכ ולא םיטרס
הברה) ךומנ יתרבח דמעממ תבב בהאתמ הובג יתרבח דמעמב ןב .1
.(םינימה יבגל ל"נכו ךופה אוה תובהאתהה ןוויכ םימעפ    
,ער םישבלתמ םג ללכ ךרדבו ,ךומנה דמעמל םיכיישש תב/ןבה .2
םיפי םירוציכ שדחמ םילגתמו ,םהלש הארמב הזופרומטמ םירבוע    
.(עגמה תושדעל דדיה) םיכשומו    
.רוטזילטקכ םישמשמ הביסמ/ףשנ םויק .3
.הלפשהו םירבחה םע תותמעתה .4
!הבהאה ןוחצינ .5

לבא םיטנמלאה תיברמ םיעיפומ "הז תא הל שי"ב םג יתנייצש ומכ
אל םירבדהש הזל הרושק ךכל הביסה .שגרמ וניאו קיחצמ וניא טרסה
םע הפוצה לש תורכהה לע ססבתמ טירסתהו ,טרסב םירוק תמאב
םילבקמ ונחנאש איה הנווכה .(prom) םורפ םורט יטרס לש המיכסה
ידכ םיקיפסמ אל ךא טרסה תא ןיבנש ליבשב םיקיפסמש םיזמר
תוריחבהו םויסה ףשנש םיניבמ ונחנא :אמגודל .ונממ תונהל לכונש
לבא ,םידימלתה רובע יתועמשמ ערואמ וניה ףשנה תכלמ/ךלמ לש
ונתוא סינכהל חילצמ אל טרסה ,ונימצעב הז תא םישיגרמ אל ונחנא
,הילא ברקתהל דחא ףאל תנתונ אל יניילש ונל םירפסמ .ףוריטל
.הז תא םישיגרמ אל ונחנא לבא ,רבשמב קזש ונל םירפסמ
הציקס הבר הדימב אוה טרסה .טרסה לכ ךרואל תוכישממ תואמגודהו
.שגרמו ישטיק תויהל לוכי אל אוה ולא תוביס לשבו .טרס לש
םישנא יתעד יפל ךא ,המרדכ אלו הידמוקכ רדגומ טרסה השעמל
תוחיתפ .תוחיתפו שוגיר לש בצמב םה רשאכ רתוי הברה קוחצל םיטונ
ומכו ,טרסב תויומדל הרוקש המ םע תיתימא תוהדזהמ תולבקתמ וז
יל המדנ .הציקס תויחל רשפא יא - הציקס ןיבהל רשפא יתרמאש
אל תויהל הטונ טרסה ,ךכל טרפ ,טרסה לש תיזכרמה הערגמה וזש
.הפיצר אלו תינצפוק הרוצב וב םישחרתמ םייונישו ,םיקרפל ןימא
העיתפמ תוריהמב ןרוא לע םגו ילע םג ףלח אוהש רמאי טרסה תוכזל
הפוצל ןכלו ,רוכינ ןיא םג לבא - תויומדה םע תוהדזה ןיא .תומיענבו
,ןרוא עבט ותוא חנומ , "תויבוטב ךסחה" ,ןיידע ךא .האנה תחטבומ
אל = תויבוטב ךסח) .היפצה ךלהמב םיעגר ינימ לכב שגרומ היה
קטמניסה דיל ונפלחו ונעסנ טרסה רחאל (!בוט ונל ונת .בוט קיפסמ
רבכ הזו ודרפסדל ונכלה זא ."ודרפסד" תא שי יצחו תוצחבש יתרכזנו
.האוושהה ליבשב קר !יתימא לבנרק היה
תכלל רשפא

3 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo SHE's ALL THAT website
To SHE's ALL THAT website
רבכ םלוכ םלוכו שדח םוינלימ לש ףס לע םידמוע ונלוכו תויה :םוינלימ
והז זא .אטבתהל תצק הצור ינא םגש יתטלחה םוינלימ גנלסב םישמתשמ
…םוינלימ השוע אל הזה טרסהו !םוינלימ ופצ וישכעמ
הרזחב