2/99

ימ רבוא לוא

יל ןיאש תורמלו ,םחו רוחש הפק התוש ,לואש תעבגבש ,"ןוטיב" ךסומב ינאו 08:20
.לומתא יתיארש דחוימו הפי טרס לע בותכל תבייח טושפ ינא ,פוטפלה תא הפ
רשי יתוא ספת קטמניסה תרבוחב ולש רואיתב והשמו "ALL OVER ME" ארקנ טרסה
,הלש הנומת יתקרס ףוס ףוס ובש םוי רמולכ ,"הילט םוי" היה לומתא .הלחתההמ
אלפומה לויטב יתרכזנ תונומתב תולכתסה ךותמו ,"רתאה יבכוכ" רודמל הילע יתבתכ
.טרסל תכלל ונעבקו הילא יתרשקתה זא !םינש 6 ...ינפל הפוריאב ונלש

Ann and Claude

,םוגרת אלל תילגנאב וניה טרסהש תושגדומ תויתואב ןיוצמ קטמניסה תרבוחב
םיגולאידה ףצר לומל תלבלובמו תעתפומ ימצע תא יתאצמ ליחתה טרסהשכ תאז תורמלו
דעו הפשה תא "דומלל" יתחלצה תוקד המכ ךותש אוה םיהדמה רבדה .הטוהר תילגנאב
ךכל םרת םוגרת היה אלש הז ילוא השעמל .םוגרתב ןורסחל בל יתמש אל טרסה ףוס
.בשק רתיב טרסב יתיפצש

םיקהל תוצורו קרוי-וינב תורג ןה ,"תובוט יכה תורבח" ןה 15-ה תונב דולקו ןא
תא ,םייחלו ,טרסל קינעמש רבד ,םידומילל ןורחאה םויב ליחתמ טרסה .קנאפ תקהל
רבכ (תויטקרונא ידכ דע) הזרלו הפיל תבשחנש ,ןא .םהלש ןמזב שחרתהל שפוחה
רתוי "המימת"ו רתוי האלמ איה התמועל דולק ,הנממ רגובמ רוחב ידי לע תרזוחמ
םיחתפתמ ךשמהב .הלש ןיינבב רוגל רבעש ,לאוסקסומוה ,רגובמ רוחב םע תדדייתמ
.תונבה יתש ןיב תוחיתמל םרוגש רבד ,הלש רבחה ,קראמל ןא ןיב םיסחיה
וליפא םיינסרה לבא ,םימס לש םיינסרה םינוויכל הנופ ןא קראמ םע רשקה תובקעב
,סעכ ,הבהא לש םיברועמ תושגר השח ,ןאל תגאודש ,דולק .תישגר הניחבמ רתוי
רשאכ ךבתסמ טרסה .ינימ יטוריא דצ םג וב שיו בכרומו קומע ןהניב רשקה .האניקו
תעדוי דולקו חצרנ דידיה ,וירבחו קראמל דולק לש דידיה ןיב ילולימ תומיע ירחא
תא תושעל ןוצרה ןיבל ,ןאל התונמאנו התבהא ןיב תערקנ דולק .ךכל יארחא קראמ יכ
וניה וב היוצמ דולקש טקילפנוקה יללכ ןפואב .הרטשמל תונפל אוהו םיאתמה רבדה
רוזעל ןויסינבו ןאל הבהאב םלוגמש ,ינסרהה ןוויכה ןיב הריחב ךירצמו רתוי קומע
התוא םייח תאלמ הרענ םע חמשו טושפ רשק ידי לע םיגצוימש ,"םייח"ה ןיבל ,הל
.קנאפ ןודעומב הריכה

Claude with happy girl in club

תומד גיצהל החילצמו האלפנ הדובע השוע דולק תא תקחשמש ,דנלופ ןוסילא תינקחשה
קראמב אמגודל ,"תולוגע" ןניה טרסב תויומדה לכ יללכ ןפואב .דאמ תדחוימו הרישע
.תויפשו תושיגר םג וב תילגתמ םימייוסמ םיעגרב לבא םיערפומו םימילא םידדצ שי
,תדבוע איה הב הדעסמה ,בוחרה ,דולק לש תיבה :םצמוצמ דאמ גניטסב שחרתמ ולוכ טרסה
םייוסמ ןמזב הרענ לש יטרפה םלועה טטרושמש השוחת םא יכ ,קנחמ תשוחת טרסב ןיא לבא
.הייחב

ינאו הילטו ,םדוק יתיאר אלש "שדח" והשמ יתיארש השוחת יל התיה טרסהמ ונאצישכ
הקיסוממ בכרומ לוקספה .ישטיק אל תאז םע דחיו בלל עגונ תמאב וניה טרסהש ונמכסה
ינא ,וישכע השעמל .גונעת היה הז םגו ,תויקרוי-וינ תונב קנאפ תוקהל לש תיושכע
תא ריבגהל ידכו (ח"ש 522 לש ילמס םוכס תרומת החלצהב הנקות תינוכמה) ,תיבב רבכ
ותוא ,"BABES IN TOYLAND" ,יל שיש ידיחיה תונב קנאפה קסיד תא יתמש הארשהה
.ףכ שממ הזש איה תמאהו םינש רבכ יתעמש אל

The sun is all over me

תילגנאהש םישיגרמ םתא םא םג ,תונמדזהה העיגמ םא ,טרסל תכלל דאמ הווש םוכיסל
.תמלשומ הניא םכלש
תכלל

4.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the list


To All Over Me website
To All Over Me website
In a world that expects you to fit in, sometimes you have to stand out.Music makes me Happy
"Hello"
Performed by Babes in Toyland
Written by L .Barbero ,K .Bjeland & ,M .Herman
,Published by Zomba Enterprises ,Inc/.No Dukey Music
(Administered by Zomba Enterprises ,Inc( .ASCAP
Courtesy of Reprise Records
by arrangement with Warner Special Products


"Jackie Blue"
Performed by Ozark Mountain Daredevils
Written by L .Lee & S .Cash
(Published by Irving Music( BMI
Courtesy of A&M Records

"I Wanna Be Your Joey Ramone"
Performed by Sleater Kinney
Written by C .Tucker ,C .Kinney ,L .Macfarlane
Courtesy of Chainsaw Records

"6 a.m .Jullander Shere"
Performed by Cornershop
Written by T .Singh
(Published by Wiija Music/American Momentum Music( BMI
Administered by BMG Music
Courtesy of Luaka Bop

(Teenage Lust( "Desdemoana Mix"
Performed by The Jesus and Mary Chain
Written by W .Reid ,J .Reid
Published by Honey Songs/BMG Music
Courtesy of American Recordings
by arrangement with Warner Special Products

"Dragon Lady"
Performed by The Geraldine Fibbers
Written by Bozulich ,Keenan ,Fitzgerald ,Tutton
(Published by EMI-Virgin Songs ,Inc/.Milk Pal( BMI
Courtesy of Virgin Records

"Squeezebox Day"
Performed by The Murmurs
Written by L .Hailey
Courtesy of MCA Records

"Hole in the Ground"
Performed by Helium
Written by Mary Timony
Published by Loud Pink Bird Songs
Courtesy of Pop Narcotic Records

"Shy"
Written & Performed by Ani DiFranco
(Published by Righteous Babe Music( BMI
Courtesy of Righteous Babe Records

"Game Song"
Written and Performed by Tuscadero
Published by Malachi Crunch
Courtesy of Elektra Records
by arrangement with Warner Special Products

"Dynamite"
Written & Performed by Alison Pipitone
(Published by Songs O 'The Pie( BMI
Courtesy of Hot Wings

"Pissing in the River"
Performed by The Patti Smith Group
Written by Patti Smith ,Ivan Kral
(Published by Linda's Music Corp( .ASCAP
Courtesy of Arista Records

"Descent"
Written & Performed by Remy Zero
(Published by Chloroform Music( BMI/)Music Corporation of America ,Inc( .BMI
Courtesy of DGC/Geffen Records
by arrangement with MCA

"Dimming Soul"
Performed by Michelle Malone & Band de Soleil
Written by M .Malone
(Published by Strange Bird Songs( ASCAP
Courtesy of Velvel Music

"An Awful Mess"
Performed by the Softies
Written by R .Melberg ,J .Sbragia
Courtesy of K Records

"Superglider"
Performed by Drugstore
Written by L .Monteiro ,D .Robinson
Published by Go !Discs Music/Complete Music
Courtesy of Honey Records/Go !Discs
by arrangement with Polygram Special Markets

"Empty Glasses"
Performed by The Amps
(Published by Period Music( BMI
Written by K .Deal
Courtesy of 4AD/Elektra
by arrangement with Warner Special Products

"Something's Burning"
Written and Performed by 12 Rounds
Published by Warner-Chappell Music
Courtesy of Polydor Records

BACK