1/2002

ילמא

Amelie Poulain
Mathieu Kassovitz as Nino Quincampoix
Amelie, her Father and the traveling dwarf
Serge Merlin as Dufayel
Collignon and Lucien
Yolande Moreau as Madeleine Wells
Audrey Tautou as Amelie Poulain
Snow Glob
לבא ,םיינחור תומולח יל התשעו הבשנ חורה הלילה לכו ,רעוסו רופא ץוחב
ול שי ,ןבל 'זב עבצב לספ דמוע רדחה זכרמב .םח הנטקה וניתרידב ונילצא
רוטאידר ונל שי !ןכ - תועלצ עשתו ,תוקלוד תומודא תורונ יתש ,םילגלג העברא
שממ אל ןיידעש) לודגה גלשה תארקל ,לומתא .ול תודגוס (וסימו) ינאו !שדח
שיחש ירחאו .ףרוחה לא תא תונקל ידכ החלמ ןוינקל ונעסנ ,(םילשוריב ליחתה
ףרוחל םח טרסב ונבל תא חמשל ונטלחה ,ףסכנה רישכמה תא ונאצמ רהמ
עבק ךרד אלמה ,ליג עונלוקב תנייוצמ הריחבו ,רק םויל םח טרס אוה ילמא .רק
,הז תמועל .תיתפרצב תוכיא יטרס םיבהוא אל ,רבתסמ ךכ ,"םיסרע" ."םיסרע"
וא ,הנושאר השיגפל ילאדיא טרסכ ילמא תא וריתכה תוגוז וליאכ הארנ
,הלעמל ןומניק םע ךימסו םח וקוש ומכ אוה ילמא .23-ה ןיאושינ םוי תוגיגחל
והשמ .םיבכוכ עורז הלילב םח בלחס ומכ :ינוכית חרזמ רתוי תצק יומידב וא
.ןטבב םיענ ךל השועש

אוה הלש ביבחתהו ,זירפב הפק תיבב תדבועש הריעצ הרוחב איה ילמא
ליבקמב םיעיגמ תוגוז המכ :ומכ תולאש לואשלו ,רהנב םינבא ץיפקהל
םלוע ךותב הרגתסהו ,הדדוב התייה ילמא הייח לכ .ךרכה יבחרב המזגרואל
םיעוצעצ תספוק התרידב תאצומ איה דחא םוי .תויטרפ תויזטנפ לש םנפומ
תא ול ריזחהלו ורתאל הטילחמ איה .'50-ה תונשב הרידב רגש דלי איבחהש
ךשמהבש ,ילמא לש הייחב הנפמ תדוקנ יהוז .ולש תיטרפה "רצואה תבית"
תגדגדמו ,םתוא תשגרמ ,םירחא ייחב רתויו רתוי תברועמ המצע תאצומ טרסה
,רזומ) ,הל המוד רבג תשגופ ילמא דחא םוי .םהייח תא תונשלו לועפל םתוא
.ושגפנ שממ םלועמש ילב ,תורכה לש ססוהמ קחשמב םיליחתמ םהו (ינמלוח

יטנמורה ןונגסה .ינרדומו יטנמור :תונונגס ינש לש בוליש ומכ הארנ טרסה
םיבתכמ תוריינ לש ףסוא ,ןשי םיכאלמ תוקבדמ ףסוא יל ריכזה טרסה לש
תחא תוארמ תונבש םיפסוא .תונבלו תודורו תויאצחב תושובל הנירלב תובובו
לבא יל ויה אל םעפ ףאש םיפסוא .ינוימד םלוע ןביבס תונובו ,הוואגב הינשל
םיריהמ הכירעו םוליצב יוטיב ידיל אב ינרדומה ןונגסה .יל ויהיש יתיצר דימת
Run לש ןונגסה תא יל ריכזה תצק) תיטסירומוה הרטמ םיתרשמ ברלש
תוניירקבו ,("םולחל םאיווקר" לש םייטסירומוהה םיקלחה תא םגו Lola Run
יוטיב ידיל אב יטנמור אלו יטנמור לש בוליש ותוא .עדוי לכ רפסמ לש עקר
לש םיעבצו ,םודא הברה שי .טרסב םייוצמש םיככורמ לבא םיזע םיעבצב םג
,"הקיק") רבודמלא לש םיטרסב אצמנש םיעבצה אל ולא לבא ,"תוריפ"
.שטשוטמ טעמכ ,ןידע ,ךר רתוי הברה לכהש םושמ ,("םדו רשב תבהא"
םיפיעצ ,םילגעתמש םילוגיע לש אלא ,םירשי םיווקו ,תויוז לש טרס אל הז
.תיטסינויסרפמיא הנומת ידכל לכה ,םיפפונתמ םיטרסו ,םיכורא

קוושמ טרסה .הארנכ ,ידמ תובוט תוצלמה םע יתאב לבא ,טרסה תא יתבהא
תונשל לוכיש טרס שיש הנימאמ יתייה םא םג ."םייחה תא ךל הנשיש" טרסכ
תא יל הנשמ היהש טרסה אל אוה ילמא (דלי התאשכ קר ילוא) םייחה תא ךל
ילמאש תורמל) םייחה תא יל הניש אל "האלה הז תא ריבעת"ש ומכ ,םייחה
טרס ,עור תפיט ןיא ילמאבש אוה ,יל ורמאש רחא רבד .(בוט רתוי הברה טרס
הבוט השגרה השועש טקפא טרסל שי תמאבש תורמל זא .בוטו קותמ ולוכש
םא יכ ,בויחב ימצעל יתנייצ אקודש רבד ,עור תצק םג ילמאבו וב היה ,המיענו
זא .תנרקסמו תישונא התויה ןובשח לע אב היה הז ,בוט ךאלמ התיה ילמא
םאת אל םג הז לבא ,תונהל יל עירפה אל טרסה לע יתעמשש המ םנמא
.רזומ תצק היה הזו ,ונממ ילש היווחה תא

ריוואה גזמב השוטנה (תינמרגה) הבשומב לייטל ונכלה ינאו ןרוא טרסה ירחא
(!בורקב תרוקבה) "יאפ" תא ונרזחה ,לולצו רק היה .גלש ינפל לש יטפילקופאה
,ריעה לש תונוחמצה זועמ ,"םינאת"ב םישדע קרמ יתינק ינאו ,תישילשה ןזואל
םיפחודש תוקרי ברמ תולודגו תוממעשמ תונמ םע ידמל הקופד הדעסמ יכ םא)
ףרוחה לא לומ ותוא לוכאל בשאו ,קרמה תא יל םמחא בורקב זא .(םוקמ לכל
ינא וליאכ השיגרמ ינא !גלש ליחתה !גלש דרוי ץוחב ,ייה .תועלצה עשת לעב
...גלש םהב דרויו םיכפוהש הלא ,םהל םיארוק ךיא ונ ,הלאה םירבדה ךותב
!הזה גלשה יתוא שגרמ

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To The Official WebSite
To The Official WebSite