3/2001

תכשונ הבהאהתבהאמה םע רוגל ךלהו ,םכלש אמא תא בזע קוידב םכלש אבא םא "
סוטמב ובזע הקירמאל םתיא עוסל םתננכתש םישנא םא ,ולש הנורחאה
זרב תא וריאשה םה יכ דוע םש םניא הטמל הרידב םיריידה םא ,רקובה
אלה םכתטימב םימורע יצח םיבכוש םתא םא ,(םיתמ םלוכ) חותפ זגה

"רבדל ימ םע םכל ןיאו תעצומ
...וב תופצל תכלל םכל יאדכש טרסה וניא "תכשונ הבהאה" ש הארנכ
רישה תא דחוימב תבבוחש ןרקלו יטמרדה לימה רטיפל הנטק הווחמ)
        ("People You Were Going To"

(RealAudio) טרסהמ הקיסומל ןאכ וצחל

,יתוא דדועי טרסש יתבשח .הלוח רקיעבו ,םייחהמ תשאוימ תצק טרסל יתכלה
יתרזחשכ לבא .תוגאדו םיבאכ ,םוח ילב רחא םוקמל יתוא חקי ,יתוא רדבי
חורה בצממ םלהב היה HCI ב ליגרת לע דובעל ראשנש ןרוא ,התיבה טרסהמ
עונלוקב 1997 ץיקב ןרק םע יתיארש טרס ,"דיילב גנילס" זאמ .יתייה וב דוריה
ךלהמב בר ךכ לכ לבסלו השק לכ לכ ןואכדל יל םרגש טרס יתיאר אל ,רדמס
יוניכל ילצא הכזו "תכשונ הבהאה" תא חצנמ םנמא "דיילב גנילס" .הייפצה
...יתוא דדוע אל טלחהב תכשונ הבהא לבא "רבק יפ לא ךתוא איבמש טרס"
ברע ותוא זאמ החרז שמשה !בוט חור בצמב ינא יכ ,ךחוגמ יל הארנ הז וישכע
ירחא לבא הילטל הנתמ רטסוט יתינק ,םיזוגאב םיאלמ יסיכ ,ברקתמ חספ ,םוגע
ןפואב ,ןתודו יבצ .תויחל ךישמהל יאדכ המל יתעדי אל ,יל ונימאת ...טרסה
רמואו ילא רשקתמ ןופלטב יבצ הנה ייה .ךדכודמ חור בצמב ויה םג ,עיתפמ
טרס" (הדילקמ ינאו) רמוא אוה ,בוט רתוי היהנ טרסה ךכ לע בשוח אוהש לככש
."םיאתמ חור בצמב וילא תכלל ךירצש תורמל ,וילע בושחל והשמ ריאשמש
טרסל וכלה שארמ םה יכ ןואכדל וסנכנ םהש עיתפמ הזש תבשוח ינא רוציקב
.זילע חור בצמב

המרב ינשה לא דחא םירשוקמש םינוש םירופיס 3-מ בכרומ ינקיסקמה טרסה
רופיסה .(קיפסה יכ ךכש בוטו ,הילונגמ וא ,2 תורצק תונומת אל) תירקמו תפפור
,ויחא תשא ,הנזוסב בהואמ לאינד ,ורימרו לאינד םיחא ינש לע רפסמ ןושארה
סנכנ אוה ףסכ גישהל ידכ .ללעתמה ויחאמ ומע חורבל התוא ענכשל הסנמו
אל רליקכ הלגתמש "יפוק" ,ולש בלכה םע דחי םיבלכ לש תוברקב םירומיהל
עונלוקה תפוק דיל הנטק העדומ .םיעזעזמ יכ םא םיקתרמ םיבלכה תוברק .ןטק
בלכ ףאשו םיבלכ יפלאמ תייחנהב וכרענ טרסב תוברקה לכ יכ הריבסמ רדמסב
ינשה רופיסה .תבשוח ינא ,היפצה ינפל הז תא תעדל דאמ בושח .תמאב עגפנ אל
תנואת לבא ,החילצמ תרמצ תינמגוד תבוטל ותיבו ותשא תא בזועש רבג לע רפסמ
םויכש יגולואדיא טסירורט לע רפסמ ישילשה רופיסה .םהייח תא הנשמ םיכרד
.ויחופיט ינב םיבלכ לש הקהל םע דחי תחנזומ הרואמב ייחו ,ריכש חצורכ דבוע
תבוטל לכה בזעש ינפלש םימיהמ ,ורבע תובקע ירחא תוקחתהל הסנמ שיאה
."םלועה ןוקית"

ינשמ .טרסה לכ ךרואל םימייק םיבלכ םע םישנא לש םיסחיהו ,הדיגבה אשונ
רופיסה ,םמצעמ קר תפכא םישנאלש השוחת םילבקמ םינושארה םירופיסה
ההימכ תמייק תויהל הלוכיש יהשלכ השוחת ריזחהל והשכיא חילצמ ןורחאה
הרסח ךכ לכ הרוצב תגצומ וז הבהאש תורמל ,רחא םדאל םג תיתימא הבהאו
,דאמ תודדוב תויומדה לכ וב טרס והזש תבשוח ינא השעמל .םחנל ידכ הב ןיאש
.ינשה םדאה לש םלועל רבחתהל תמאב לוכי אלש ,ןמצע לשמ םלועב תויח
,ותוא שטשטל ,לטנה לע לקהל אבש והשמכ םיגצומ םירחא םישנא םע םירשקה
םיסחיבש הז הארמ טרסהש םירבדה דחאש תבשוח ינא .הבהא תמאב ןיא לבא
.םישנאל םישנא ןיב םיסחיב תמייקש תועיבצה תא ןיא םיבלכל םישנא ןיב

(םינורחאה יצחו רופיסה) ףוסה תארקלש תורמל ,ןיינעמ טרס הז יללכ ןפואב
תוצרל יל המרג ילצא הררתשהש הערה השוחתה ,יתוא ףייעל ליחתה טרסה
ןמז לש קחרמב וישכעו ,ותוא יתטלק ,וב יתיפצ תאז תורמל .םייתסי טרסהש
תעדוי אל .ןיינעמ לבא אכדמ .ער אל טרסב רבודמש תבשוח ינא חור בצמ לשו
.בוט רסמ הז םאו רסמה המ תעדוי אל ,תפומ תריציש תבשוח אל ,ןייוצמ םא
וישכעש תורמל - "ארח םייחה"ש הז טרסה לש דיחיה רסמהש ונבשח טרסה ירחא
(םילשוריב רבד םש וירבד יפל) ימע הציפ הנק ןתודו ...ינטשפ תצק יל עמשנ הז
אוהו ןתוד םע יתרבד םויה .טרסה ירחאש תוששואתהה ךילהת תא םילשהל ידכ
,לעיל ץילמה אוהש תורמל ,ןייוצמ טרס הז לכה ךסבש בשוח אוהש יל רפס
לובסי אוהש םיצור אל והשימ םיבהואשכ ,הז הככ) טרסל תכלל אל ,ולש הרבח
(...ןייוצמ טרס הז םא םג

:לימה רטיפב םייסנו
,תומל םיכלוה םתאש רמוא אפורהשו ,םכל הרק הז לכש וניימדת
.יל אלו ,רחא והשימל תכייש ךתבהאש עדוי ינאשכ וישכע שיגרמ ינא הככ
,ךיידעלב תושעל לוכי ינאש רבד ןיאו ,ףלוח ןנעב גומנ ןדע ןגל ילש יוכיסה
...ךיידעלב

(:."תכשונ הבהאה" תא תוארל תחלוש יתייה אל לימה רטיפ תא

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןתוד יבצ
4.53.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To AMORES PERROS Official WebSite
To AMORES PERROS Official WebSite

(Windows Media) רישהמ קלחל הנזאהל ןאכ וצחל

People You Were Going To / Peter Hammill

Your father has just left your mother,
gone off to live with his latest lover:
she sits there, just staring.
So you get back to your own flat
because the atmosphere in there
is so bad you can't bear it.
And the people you were going to America with
just left on the dawn plane
without you, without you.

The people in the downstairs flat
are no longer there now because they left
the gas tap on, they're all dead.
So you've no-one left to talk to,
you just lie there in melancholy,
half-naked on your unmade bed.
And the people you were going to Africa with
just left on the Southern Star
without you, without you.

Yes, the haze that's been forming round your window-panes
is now protracted and poisoned
and you cannot feel a portion of the world outside.

Can you imagine the way you'd feel
if all these things had happened to you
and the doctor says you're dying?
That is the way that I feel now
on finding that your love belongs
to someone else and not I.
My chance of heaven has just blown away
upon a passing cloud and there is nothing that I can do
without you.

The people you were going to
have left, gone far away and you're lonely.

הרזח