6/2001

CHASING AMY

םירכומ" לש 'תימס תא ריכהש ימלו ,'תימס ןיווק לש ישילשה וטרס וניה Chasing Amy
קסוע Chasing Amy ש םושמ העתפה היופצ Mallrats לש וא (clerks) "דבלב
ונשגפש (טעמ) ערפומה רומוהל ינשמ תיסחי םוקמ ריאשמו ,םיסחי תוכרעמ ,הבהאב
תורמלו ,טרסב הרצק העפוה קר Silent Bob-לו Jay-ל םג ,םאתהב .םימדוק םיטרסב
טרסה ,הגסב םיקחשמו Star Wars לע םירבדמ ,סקימוקב םיקסוע טרסב םירוביגהש
רמול רשפא .תירוטקירק הרוצב ובש תויומדה תא גיצמ וניאו תואיצמל רשק לע רמוש
טושפ ינא לבא ,בזכא תצק הז ןרוא תא .הבהא לע יתימא טרס השעו רגבתה 'תימסש
.ןיינעמו ירוקמ ותוא יתאצמו טרסהמ יתינהנ דאמ

קילק םהניב שי םישגפנ (קלפא ןב) ןדלוהו איהשכ לבא ,תרהצומ תיבסל איה היסילא
חתפתמ םהניב רשקה תיבסל איה היסילאו תויה .הימסקב יבש לפונ ןדלוהו דחוימ
היסילאל ןדלוה ןיב רשקהש לככ .רתויו רתוי הב בהאתמו ךלוה ןדלוה רשאכ ,תודידיל
ותיא דחיו יח אוה ותיא בורק רבח ,(יל ןוסיי'ג) יקנב ןיבל ןדלוה ןיב רשקה ,קימעמ
תא לבקל השקתמ יקנב .רערעתמו ךלוה ,תפתושמ סקימוק תרדס לע דבוע אוה
הנממש הרוחב םע ןמזה תא זבזבמ ןדלוהש הנאותב היסילאל ןדלוה ןיב רשקה
תודגנתההש ררבתמ טרסה ךרואל לבא ,הצור אוהש המ תא לבקל לכוי אל םלועל
.הקומע רתוי הניה וב ררועמ הז רשקש
Ben Affleck as Holden McNeil
Joey Lauren Adams as Alyssa Jones
It's not who you love. It's how.
וז איה זאד םייחל 'תימס לש ותרבחו ,'תימס לש וייחמ הרקמ לע ססובמ טרסה
ןטק דיקפתב םג העיפוהש סמאדא-ןרול יאו'ג תינקחשה .היסילא תא תקחשמש
תינקחש לע בושחל יל השק .הז טרסב ךסמה תא תשבוכ Mallrats-ב תיסחי
ןבומכו ,ארונ הב בהאתמ והשימ ךיא ןיימדל יל לקש םושמ טושפ ,רתוי המיאתמ
.יתבשח ינא הככ תוחפל .תושגר ריבעהל המיהדמ תלוכי הל שי

הברה וב שי לבא ,רומוה וב שי .תומשונו תויח וב תויומדה .יח טרס הז יללכ ןפואב
,יתבהא דאמ ינא .ןימו ,הבהא ,םיסחיל תורושקש תולאש הברה םג הזל רבעמ
.רזומה דמצה לש תיסחיה תורדעההמ בזכאתה דחוימבו ,תוחפ ןרוא .יתינהנ דאמו
ראשא תאז לכב ינא לבא .קפס ךכב ליטמ ןרוא ,בוט ףוס שי טרסלש תנעוט םג ינא
...המיענה הילשאב


4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
To CHASING AMY Official WebSite
To CHASING AMY Official WebSite