11/98

ולופופ יטנווא

.ונתוא הלביק (2) קטמניסב הנושארה הרושהו ,ןורחאה עגרב ונעגה ינאו ןנרא
קורי םשג הברה) .תינוניב ,קטמניסה תרבוחב רהזוהש ומכ ,התיה קתועה תוכיא
,תובוט הברה יתעמש הזה טרסה לע .(אלימ ,ההכ הנומת לכב ךסמה לע דרי
,םימיה תשש תמחלמ ףוסב שחרתמ טרסה .יתבזכאתה תצקש רמול רשפאו
.ץאוס תלעתל םכרד תא תושעל םיסנמה םירצמ םילייח ינש ירחא םיבקוע ונא ובו
יקובקב ינש וילא ךומסבו ,תמ ,ידווש ,ם"וא לייח ובו פי'ג םיאצומ םה ,ךרדב
תויצאוטיסב ,ןכמ רחאל .םירכתשמו םיתוש םה זעה אמצה לשב .ףירח הקשמ
.םילארשי םילייחב םישגופ םה תופסונ תוחכוגמו תויטסילאירוס

."םיער" אל םהש תורמל תאזו ,ל"הצמ םידחופ (םישנא) םילייח וב טרסב תופצל ןיינעמ
,םתוא םיבבחמו ,םתיא "םיאמצ" ונחנא ,םירצמה םילייחה תא םיריכמ ונחנא טרסה ךרואל
,(דיחפהל ידכ קר ,םנמא) םהב הרויש ילארשי לייח לע סועכל ונל (?רזומ) השק לבא
לייחה תא גיצהל קדצ יא ומכ הארנ הז םושמ ?עודמו .םימ םישקבמ םה רשאכ םהב לתהמו
,ולאכ םילארשי םילייח םג תויהל םילוכיש ןבומכ .אימחמ אל ךכ לכ ןפואב ילארשיה
גיצהל שקבמ אל טרסהש ילוא איה הבושתה ?הנידמל ?אבצל וזכ תימדת רוציל המל לבא
,תורחא תויואיצמ תומייקש תוארהל קר אלא ,םיבוטכ םירצמה תאו ,םיערכ םילארשיה תא
םיעות ,םירצמ ,םירוכיש םילייח ינש ,ולאה תויואיצמה יפלאמ תחאבו ,רופסמ תובר
.תורחא תויואיצממ ,םילארשי םילייח םישגופו רבדמב

אוונטי פופולו

רשאכ המ לבא ,םיער ויהיש "םהה" תא דימת שי ,"םיקדוצ"ה ,םישלחה ונחנא רשאכ
םיטרפ שי ירה :"םיער" ונניאש ןבומכ ,ולאכ םירקמב ?הטילשה ילעבו ,םיקזחה ונחנא
,תואיצמהו ,יתמגמ אוה טרס לכ ,יתעד יפל זא ."יתמגמ טרס" והז ,ללכבו ,ללכה ךותמ
,םיפייע קר שי ,םיער ןיאו םיבוט ןיא ללכבו ,המיא דע תינוגבר איה ,יתבתכ רבכש יפכ
.םיסעוכ ,םיבלענ ,םיעשעושמ ,םידחפמ ,םיאמצ

,"ינשה דצה" םע םיהדזמ ונחאש םושמ אקוד ,ילארשיה הפוצל דעוימ טרסהש תבשוח ינא
ןפואב םיגצומ אל םילארשיה םילייחהש םושמ אקודו ,תיברע ירבוד ,"ביוא" ילייח םע
.ןיטולחל הנוש טקפמיא לעב אוה טרסה "רז" הפוצלש ןכתי .(אל םקלח תוחפל) .אימחמ
,הארמ קר אוה ,"תמא" גיצמ אל טרסהש םיניבמו םיאור ונא ,םילארשיכ אקוד ,ךכו
,ןמזה לכ תורוק תונבה יאו ,(שי דימתו) םיקזחו םישלח שי רשאכ ,דימת יוצמ קדצ יאש
,יגרט אוה תוומ .דאמ לבח זא ,ןוכנ אלה עגרב ,םינוכנ אלה םידמה תא שבול התא םאו
אלש ,םילארשי םילייח לש תווממ ,רעצמ רתוי הז ,תמ ךלש טרסה לש "רוביג"ה רשאכו
.תואיצמה םג וז ילואו ,עונלוק הז .עונלוק ,םיעדוי םתא ,ונ .טרסב רשק םתיא רצונ

תכלל

ישארה ףדל הרזחב
back to the list