5/99

רובעי הז הנותחה דע Cameron

,ירבח ינפב יתעבשנ ?תועובש רפסמ ינפל קר יתרדנש רדנה תא םירכוז
יפוא תשלוח ךא .תוצח יטרסל דוע ךלא אלש (עמשמ יתרת) רתאה ילג לעמו
ימצע תא יתאצמ ןורחאה ישיש םויב ךכו יברעמה םדאה לש הלחמה איה
?הווש היה םא םילאוש יאדווב םתא .הינתנב יצחו תוצח טרסל תכלוה
רתאה תמקה זאמ הנושארלש אוהו ,הרק שגרמו עיתפמ דחא רבד ןכבו
!יתבשח ינאש הממ עורג רתוי היה טרסהש ובשח ירבח ,ללכב זאמ ילוא
,גגוזמו אופק טבמב ונבשי הידמוקה ךלהמבש בל יתמש ינא םג ,רורב רוש
יתוא םילאוש םתא םא לבא הקופד שממ התיה הלילעהש םג בל יתמשו
תוצרפתהה ךא ...וטלשיו וטלש םיטלוש םיעורג םיטרס ?שמשה תחת שדח שי
תיילע תא וגגחש ירואו .ק בירי) תובוהצה תוצלוחה ילעב לש תילנויצומאה
יתוא וריתוה ןרוא עימשהש תושקה םילימהו (תימואלה הגילל הינתנ יבכמ
תא ולבקתש ידכ ,ןכלו .עורג תמאב היה טרסהש הארנכ .תלבלובמ טעמ
.טרסל תרוקב ונירובע בותכל ,רפוסה ,ירואמ ונשקב עונלוקה לש יאמש תיב
VERY BAD THINGS
Cameron
Jon
Christian Slater
Daniel
Jeanne
Jeremy
Leland
:הרהזא רבדב חותפל ךירצ 'רובעי הז הנותחה דע' טרסה לע תרוקיבה תא
ותוא תוארל תכלל ףסכ יל ומלשי םא יתוא ןיינעמ אל !!!הזה טרסל וכלת לא
תא רובעל ןכומ אל ינא םייניעל תחפטמו םיינזואב ןפג רמצ יל וחיטביו בוש
הטמל בותכה עטקהש הווקמ ינא םיענכושמ אל ןיידע םתא םא .בוש הז
.ילעו הייפצל ירבח לע הרבעש המוארטהמ ענמיהל םכל רוזעי
VERY BAD BEGINNING
תליחת ינפל תוקדה :תודדועמ וארנ אקווד טרסה לש תונושארה תונומתה
תונטק תודלי ,הייפיצ תואלמ תודוד לש םידמחנ םימוליצ ללוכ .הנותח
גוזהשכ םימי המכ הרוחא ץפוק טרסה םשמ .דחפמ תעובמ ןתחו תוינכייחו
תוללוה לש םינורחא םימי המכל עוסנל דמוע ןתחהו תונכהב קוסע רשואמה
תינטלתשה ותסורא לש החור תרומל ,תודליה ימימ וירבח םע סגו-סלב
יפ לע םיכלוה רתוי וא תוחפש םירבחה .(דחוימב עורג קחשמב זאיד ןורמק)
אלש ןפואב םילבמ ךבסותמהו ערה ,בוטה לש ילאנבה ידווילוהה ןויפאה
םיאצומ רצק ןמז ךותו (תומילאו םימס ,סקס) י'גידורפה לש פילק שייבמ היה
דיגנ ואוב לבא התמ איה ךיא ראתא אלש ,תינפשח תפוג םע םמצע תא
ונירוביג לש ךרוצה .תובגמ הלתמ האור ינאש םעפ לכ ררמטצמ ינא זאמש
תופוגהו םהלש תוכובסתה תא רתויו רתוי ריבגמ קר םמצע לע תופחל
.םרעיהל תוליחתמ
VERY BAD HUMOR
תועיבצ םשא ישגר לע רוחש רומוה הברהל לאיצנטופ םע אשונ הז הרואכל
בוטה הרקמב תוידממ דח תויומדהש ללגב לבא ,יאקירמאה םולחה וליפאו
המ לכו חתפתהל רופיסל ךרד םוש ןיא ,ערה הרקמב תומליא טעמכו
.םישנאב ללעתהל וא גורהל םיבולע רתויו רתוי םיצורית אוצמל הז ראשנש
המילא הנמלא ןניב ,הלילעב תינפתל םורגל ועיפוהש תויונמדזה ינימ לכ
תועיתפמ רתויה תוקישנהמ תחאו האווצ תרגסמב םידלי ץומיא ,דחוימב
בולעה ףוסה תארקל תושיחנב ךלוה לכהו ולצונ אל טושפ הנורחאל יתיארש
.יופצהו
VERY BAD CHARACTERS
םיטרס ןיבל 'רובעי הז הנותחה דע' ןיב לדבהה המ הלאש לעי טרסה ירחא
הנידמה ביואבש איה הבושתה .'הנידמה ביוא' לשמל ומכ םירחא םיעורג
םיערהו םיבוט םיבוטה דחוימב תוקימעמ תולאש םע דדומתהל ןויסינ היה אל
.יצחו העש ריבעהל תרדבמו הלילק ךרד םכל שיו םיצוציפ ופיסות .םיער
הירוטירטל סנכנ אוה הרוחש הידמוק ומצעל ארוק טרסשכש איה היעבה
ןוזיא איה הבוט הרוחש הידמוק .הבשחמ ררועל ךירצ אוה הבש תנכוסמ
ו תורוחש תוידמוק .תויניצ דואמ הברהב לוהמ ,העיתרל הכישמ ןיב ןידע
ןה הז ללגבו הרבחהו שפנה לש םילפאה םידדצב תוקסעתמ film noir
הז הנותחה דע' ומכ ןה תרחא היצנגילטניאו תושיגרב תושעיהל תובייח
םירקמ הברה ויה .ןוויכ וא הביס ילב םיליחבמ םישעמ לש ףסוא טושפ 'רובעי
אל הקפה ללגב ולקלקתה לבא תובוט ויה םיטירסתכש תורוחש תוידמוק לש
הז הנותחה דע' יבגל ההימת יל התייה םא .ןאכ הרקמה ךכ אל תחלצומ
קופד ךכ לכ טירסת וקיפה המל אלא בוט טירסת סרהנ המל אל איה 'רובעי
היהי הז הלאוו" רמאו הלילעה תא ארקש םדא ןבה היה ימ .הליחתכלמ
?ןמז ותואב שמתשה אוה םילקימיכ הזיאבו !"טרס הלחא
VERY BAD ACTING
חירבהל ידכ הינתנב םירדה ןוינקב םישמתשמ םילקימיכ הזיאב תלאוש ינאו
המויא הנחצ לשב בירי לש תינוכמה ךותל ונטלמנ ???םיפוצה ינורחא תא
,באפ הזיאב תבשל תכלל ונתוא תותפל הסינ דוע בירי ,ןוינקה דיל הטשפתהש
.התיבה ונעסנו תוריהבב בושחל ונלוכי אלש םישק ךכ לכ ויה חטשה יאנת לבא
...חוטב תוחפ תצק ?הלהו ביריל ,חוטב ןכ ונל ?רובעי הז הנותחה דע
רטיילס ןאיטסירכלו זאיד ןורמקל ןרוא יפלו (.ק ביריל אלו ונינכש ביריל הנווכה)
.ריהצה "הנכסב םהלש הריירקה" .תובר םינש חכשי אל הזה טרסה ןווע
.הקירפפ ופיסות :לפלפ רסחשכ םירגנוהה ונילצא םירמואש ומכו
VERY BAD MOVIE
תכלל אל

1 star

ישארה ףדל הרזחב
back to the list


STRIPPER תוארל םיצור
?תינפשחה עפומ תא
הנומתה לע וצחיל
(313K)

To VERY BAD THINGS website
To VERY BAD THINGS website
.ןרוא לש רבח ,ןניק ירוא
.הביתכל ונמז תא שידקי םש ,ביבא לת - הלודגה ריעב ולשמ הרידל רבוע ולא םימיב
.רב-לירג ןאילוגנומב םיכלמ תדועסו ,םיעורג םיטרס 3 :םיפתושמ םייוליב
(.ק בירי לש ותדלוה םוי דובכל)
הרזח