6/2001

יל תפשוכמ תא ירה

Brendan Fraser as Elliot Richards
Elizabeth Hurley as The Devil
Sell your Souls
Famous
Sensitive
Suave
תנוכמ תא "םידבוע" ןרואו ינא ,תישילשה ןזואב יונמה ונל רמגנש זאמ
3-ה תוידמוקמ דחא דוע וניה "יל תפשוכמ תא ירה" .תוינבש טמודיודה
הנוכמב שיש םיוושה םיטרסה בר תא .הברקב הקיזחמ הנוכמהש םיבכוכ
ץעייל הז טרס יתרחבש ירחא ישימח םויב יל ראשנש המו ,וניאר רבכ
טרס הז" ."ןונ יאחנש" לע "סיירג תא ליצהל" תא ףידעהל םיחא ינשל
חאב םייניע תצעונ ידועב יתחכחכ "עדוי התא ,םילק םימס הברה םע
.הצירקב ןיטקה יתוא לאש ?"םילק םימס םע עיגמ םג הזו",ןטקה

םגש רזיירפ ןודנרב היה "יל תפשוכמ תא ירה"מ הנהנ יכהש ימש תבשוח ינא
אוהשכ טרסה תא ליחתמ אוה :"2 הימומ"ב עונלוקה יכסמ לע הנורחאל עיפוה
עצמאבו ,רתויב בוטה גוסהמ geek-כ םייסמו ,רתויב עורגה גוסהמ geek םלגמ
ןקחש רובעש יל הארנ .תושובלת שבולו טשופ םידיקפתו תויומד ףילחמ אוה
ןיא הלחתהב .הלחתהל רוזחנ ואוב לבא .דמחנ םיפוצה רובע םגו ,ףכ הז
יכ ,םיפוצה תא םתקחצה ?הרבח .ימצע דובכ תפיט ול ןיאו ,םירבח טוילאל
וירבח לע קלעתמ אוה רשאכ דחא ברע .ותוא הצרת יהשימש םהל הארנ אל
לכה תושעל ןכומ היהש ומצעל למלממו הפהפי הגלוק שגופ אוה ,הדובעל
ובש עגרל הכחמ קר ,ילרה תבזילא לש המוליגב ,ןטשה ...התא תויהל ידכ
הרוחבכ ולומ תבצייתמ איה דימו ל"נה םילימה תא למלמי ללמוא שונא ןב
.ותמשנ תרומת תובר תולאשמ דועו (הפהפיה) ןוסילא תא ול העיצמו התפמ
.("םש אל איהש שיגרת אל אליממ התא")
Bedazzled
אוה "ןוסילאל יושנו ,חוכ לעב ,רישע" םדא תויהל שקבמ טוילא הלחתהב
התבהאב תוכזל רמוא וניא יושנ תויהל :תודבוע המכ ןובשחב חקול וניא
לעבו רישע םדא וניה םימס רחוס םגו (התונמאנב אל וליפאו) ןוסילא לש
,היפ לע הלאשמה תא ךופהל החילצמ ןטשה הלאשמו הלאשמ לכב ךכו .חכ
.טויסל הלאשמה תא ךופהלו

(הנורחאל ילש חורה בצמ הזו) ינרמוי אל חור בצמבש םיבכוכ 3 תיידמוק וז
.DVD-ל דמחנ :םוכיסל .תקפסמו הנהמ תויהל הלוכי

רשפא

3 stars

ישארה ףדל הרזחב
To Bedazzled Official WebSite
To Bedazzled Official WebSite