2/2001

טוילא יליב,ימינפה רדסה ליבשב םג לבא "ףכה" ליבשב ,דוקרל רוזחל יתטלחה ןמזמ אל
המכל יתרשקתה (...תואירבה ליבשב ,רוציקב) תויתריציהו ,דוקימה ,תעמשמה
יסאלק טלבב םירועיש וב שיש םוקמ אוצמל ידכ םילשוריב דוקירל רפס יתב
...(רחמ ןושארה רועישהו) תומוקמ ינש יתאצמ ןכאו ,םירגובמל ינרדומ לוחמ וא
,םינוויכה ,תועונתה לש תומשה ,םינש הברה ורבע הנורחא םעפב יתדקרש זאמ
ידכ קר ילוא "רבדל" ידכ אל תוחפל ,יל הרוכז אל רבכ לוחמה לש "הפשה" לכו
הברה יתחמשל .עצבל קר השק ,חוכשל רתוי השק דמל ףוגהש המ תא .ןיבהל
,םידעצו תועונת לש תומש לש (םנמא ,תימגדמ) תרוכזת יתלבק ישיש םויב
הלגמש רענ לע רפסמה שדח ילגנא טרס ,"טוילא יליב"ב ןרק םע דחי יתיפצשכ
.וב בהאתמו דוקירה תא

.80-ה תונש לש הילגנאב םירוכ תרייעב לדגש ,11 ןב (רענ) דלי אוה טוילא יליב
םידבוע םניא םהו תויהו ,םירוכה תתיבשב םיליעפה םירוכ םניה ויחאו ויבא
אתבס םג הרג יליב לש ויחאו ויבא םע דחי .תיפסכ הניחבמ קוחד תיבב בצמה
יליב לש ומא .החגשהל הקוקזו תודשב םלעהל םעפ ידמ הטונש תילינס תצק
,יליב לש אבא .דדובו חנזומ תצק הארנ יליב תיבה לש ןגלבה לכ ךותבו הרטפנ
לבא ,ףורגא ירועישל יליב תא חלושו ינפל ינפ ךסוח ,ףרגאתמ היה ותוריעצבש
ךרענ ףורגאה רועיש ךרענ וב םוקמ ותואב רשאכ דוקירה םלוע תא הלגמ יליב
ףורגאה ירועישל םוקמב דוקירה ירועישל תכלל רחוב אוה רתסב ...טלב רועיש
תא לבקל ולכוי אל םהש העידי ךותמ ויבאו ויחאמ תאז ריתסהל גאוד ךא
.(ישנ ידמ רתוי הברה טושפ הז) ."טלב" דקור אוהש הדבועה

יליב לש) תורגבתה לע ,החפשמ יסחי לע טרס אוה דוקיר לע טרס קר וניא טרסה
,הנושה תא לבקל תונכומה לעו ,זיעהלו םינוכיס תחקל תונכומה לע ,(ויבא לשו
טרסה .ולש ידוחייה יפואה תא טרסל ןתונ טרסה ךרוא לכל חכונש דוקירה לבא
,העונתו דוקיר לע יתימא והשמ (דוקירל רשק לכ ול ןיאש) הפוצל םג רפסמ
קחשמ תמאב (Jamie Bell) טוילא יליב .הקיסומה תאו ,בצקה תא טרסל ןתונו
חילצמ ןקחשה לבא תינכט הניחבמ 'םלשומ' אל אוהש ןבומכ .רדהנ דקורו
."הז תא ול שי"ש םיפוצה תא ענכשל

יל המדנ היה םימעפל .שגרמ טרס םגו ,רומוה הברה םע טרס וניה "טוילא יליב"
,(רקיעב תילינסה אתבסה םע) ךירצ היהש המל רבעמ תצק תוחידב וכשמש
תבשוח אל תמאב ינא .תונהמ ןידע לבא ,ידמ תויופצ ויה תוחידבה םימעפלו
לש הכירעל דחוימב בל המש ןרק ...דאמ חלצומ טרס קר ."םלשומ טרס" הזש
םע דוקירה יעטק תא בלשל וחילצה התעד יפלש תילקיסומה הכירעלו טרסה
.רתויב הבוט הרוצב הקיסומה

טלבה ילענ תא יתאצמו ירוה תיבב םידגבה ןוראב ידוסי שופיח יתישע תרחמל
םלוע" הז לוחמש םירמואש ומכ .דוקיר ידגב תצק םגו ,(ףכ הזיא ,תונבל) ילש
גוס הזיא) טלב ידגב לש םלוע ...םלש םלוע וניה dance wear -ה םג ,"םלש
,רמצמ םילורבוא ,םיצייט ,(הזחה רוזיאב ץוויכ ילב וא םע ,עבצ הזיא ,םילוורש
,תורוזג תוצלוח ,(ףוקש וא םוטא דבמ) דוקירל תויאצח ,ןוליינמ םילורבוא וא
....םינוש םימגדמ םינוש םיעבצב טלב ילענ ,תולתוח ,תונשי תוצלוח
(: שגרמו םלש םלוע

!דוקרל תכללו ,תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4ןרק
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To BILLY ELLIOT Official WebSite
To BILLY ELLIOT Official WebSite