11/2001

תינידנולב קר אל

Reese Witherspoon as Elle Woods
Matthew Davis as Warner Huntington, III
Raquel Welch as Mrs. Windham-Vandermark
Reese Witherspoon as Elle Woods
Vivian Kensington and Warner Huntington, III
Legally Blonde
םימי יתיצח זאמ "תינידנולב קר אל" תא יתיארש זאמ שדוחמ רתוי רבע
.וצאיש הברה יתישעו (תולעמ 0) תוינוציק תורוטרפמטב יתייה ,תושביו
הסנא דיימש ,תניינעמ הלאש איה "תינידנולב קר אל"מ תרכוז ינא המ
...הילע תונעל

דומלל תכלל הטילחמש הרוחב ,Elle לע תרפסמ תינידנולב קר אל תלילע
,רנרוו תא דבאל אל ידכ תאזו דראוורה לש םיטפשמל יתרקויה רפסה תיבב
שקבמ אוה התוא תימדתל המיאתמ הניאש ןוויכ התוא חנוזש ,הבל בוהא
,רעיש בוציע ,הנפואב רקיעב תניינעתמש Elle .דיתעל רוטנסכ ומצעל תונבל
תורמל ."הנוכנה גוזה תב" ומכ תיארנ אל ,דמחמ תויחו ,תוביסמ ,ףוג בוציע
םה ,רפסה תיבל הלש ואדיוה תטלק תעגה םע הקול הלבקה תדעווש םלהה
בל תמושת תכשומ Elle תדבוכמה דראוורהב .םידומילל הלבקל םיטילחמ
םניא םוקמב םידומילהש הלגמ איהו ,הינוניגו תינועבצה התעפוה לשב
םידימלת דצמ תוניועל הכוז איה ,דומילה רמוחבש ישוקל רבעמ ...םילק
החילצמ םג ליבקמב ךא (רנרוו לש השדחה ותרבח דצמ דחוימב) םיבר
השאל Elle ןיב תורבחה איה טרסה לש הנשמ תלילע .םירחא לע בבחתהל
עובש ידימ עיגמש חילשל םורגל הסנמו יפוי ןולסב תדבועש הנממ תרגובמ
תוציעו םיפיט ןתמב הישות הלגמ איהו תיבב Elle הז םוחתב .הילא בל םישל
?הילא רוזחל רנרוול םורגל חילצת איה םאה .רבגה ירחא רזחל דציכ תוליעומ
?הזה טרסל תכלל יאדכ םאה םאהו ?תזחשומ ןיד תכרועל ךופהת םאה

Legally Blonde

ןוויכ לכמ יפיטואירטס ךכ לכ היה אוה יכ טושפ עורג טרס היה הז ימעטל
הסנמ טרסה .(תוינימ תויטנ ,םירבג-םישנ םינבל-םירוחש) תויהל לוכיש
תעייסמ איה וב בושח חצר טפשמב רשאכ ,תחלצומ Elle המכ דע תוארהל
יפל לאוסקסומוה אוה והשימש ךכ לע תולעל החילצמ איה םירומה דחאל
ןפוד תאצוי תלוכי הל תונקמ רעיש בוציעב היתועידי ,ךשמהב .פיטוארטסה
.תעדוי אל ?המכח וא השפט איה ,רמוא הז המ זא .תודעה תחא תריקחב
טרסהש תורמל ,"תינידנולב קר" תראשנ איה טרסה יפל אקוד ןפוא והשזיאב
,יניצר תוחפ תצקו ידורפ רתוי היה טרסה וליא .ךופה רסמ ריבעהל הסנמ
.יתוא זיגרהל חילצה אוה הז םוקמב לבא יתוא קיחצהל חילצמ היה אוה ילוא

םא לבא ,םלוכמ עורגה וניא "תינידנולב קר אל"ו ,הברה שי םיעורג םיטרס
יהוז .הזה טרסהמ וחכשת - תמאב הנהמ טרסל םיקוקז םתא וב םויב םתא
.םכבל תא םמחלו םכחור בצמ תא םמורל חילצתש תישפטה הידמוקה אל


תכלל אל

2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To LEGALLY BLONDE Official WebSite
To LEGALLY BLONDE Official WebSite