2/99

תוטושפ תוחיצר

The Coen Brothers (ףטושה םשגבו תינוכמ אלל ,ןחבמ ינפל ברע) ,םייוכיסה לכ דגנכ
"BLOOD SIMPLE" תילגנאב - טרסה .קטמניסל ינאו ןרוא ונאצי
הציפקה" ,"רלימ תמוצ" ,"קניפ ןוטרב") ןהכ םיחאה ידי לע םיוב
םייניצר תוצוצינ הזה טרסב שיו ("יקסבובל גיב" "וגראפ" ,"הלודגה
ןהכ םיחאהש יתבתכ "יקסבובל גיב" לע תרוקבב .תונואג לש דאמ
(ןושארה םטריס) "תוטושפ תוחיצר"ב םג ,תיעונלוקה הידמב "םיטלוש"
המב םג אלא ,הידמה לש םיינוציחה םידדצב קר אל לבא םיטלוש םה
םהו הנילטסלפ םהל שיש רמול רשפא .הרקיש םיפצמו םיבשוח ונאש
רתוי העיתפמ הרוצ תרצונ עגר לכבו ,תורוצ הב םירצו םיקחשמ
.תגנעמו תמלשומ תיעונלוק היצלופינמ ,רוציקב .התמדוקמ

The Coen Brothers Movies

Frances McDormand דחא םע הלעבב תדגוב השא .ב"הרא ,ססקטב שחרתמ ומצע טרסה
.םתוא לסחיש ידכ "שלב"ל םלשמ אנקמהו סעוכה לעבה .ותוא תבזועו ,וידבועמ
םילגלגתמ םירבד םשמ (עצב באתו טטרומסמ ןקז שיא רתוי שלב שממ אל)
.תועיווזמו תוקיחצמ תויצאוטיס םינפוצה םייופצ אל םינוויכל

לע תויומדה םגש תורמל ,טרסה לש הנילטסלפה םה םיפוצה השעמל
הנילטסלפ לכהש ךכ ,ןהכ םיחאה לש תועצהל ברסל תולוכי אל ךסמה
טרס וניא והז ,ןוכנ אלה ןויערה תא ולבקת אלש לבא .אלפנ הזו
טרס והז ,אל ללכו ללכ - הרדיש טוח רסח טרס וא יטסילאירוס
.דאמ קיחצמו ,דקוממ ,םכח

!ואדיוב תחקל וא !תכלל

5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the list