10/2000

תרקוח תשלובה

משה איבגי כזמר העברייו שלום שלום ןרוא תיטרקומד הרבחב :תיטרוקמד הרבחב םייח ונאש איה תיתימאה היעבה
דיחיה טרסה אוה ןמ-סקאשו ,"םישוחה תשמח" תא תוארל הצור אל אוהש רמוא
,"סוטיט" תא תוארל דאמ הצר "ןמ-סקא" תא רבכ הארש יבצ ,ול קשחתמ שממש
.דאמ םילא אוהש (הרחתמ רתאב) יתארק יכ תוארל יתיצר אל ינא ותואש טרס
-לתל קרוי-וינמ סוטמב תיקלח האר ותוא) "הובג רדת" תא עיצה יבצ הרשפכ
יתדגנתה אל ינא .העד התיה אל ילו ויבגל הער השוחת התיה ןרואל לבא (ביבא
םיסנמ ונחנא יללכ ןפואבו) ,דגנתה אל ןרוא םגו "תרקוח תשלובה" תא תוארל
דחוימב היה אלו רואיתה תא ול אירקאש שרד יבצ (ילארשיה עונלוקה תא םדקל
.טילחמה דיקפתל ותוא תונמלו הדיעו תחישל ןתוד תא ףרצל ונטלחה זא ,רשואמ
טווינל אצוי אוה יכ 22:00-ב ליחתמש רצק טרס הצור אוהש ונל עידוה ןתוד
חבזמ לע םירוביג ולפנ ךכו (סוטיטל םולש ,םישוחה תשמחל םולש) .רקבב תבשב
.תויטלחהה רסוחו היטרקומדה תורבחה

םולש םולש לע תרפסמ יגביא השמו ינבא יקא לש םבוכיכב תרקוח תשלובה
.(תועפוה ,קסיד) הלודגה הצירפה לע םלוחו תולפאחב רשש םיילוש רמז ,(יגביא)
דוש תמשאב ותוא תרצוע (רבעשל ןטק ןיירבע) םולש םולש תא הריכמש הרטשמה
תא איבהל ותעדב שוחנ (ינבא) רקוחה לבא וילע םולכ םהל ןיא .חצרו ןייוזמ
תפתשמ אלש דחוימב הזיגרמ תומד וניה םולש םולש .האדוה ידיל םולש םולש
,(ןמשיפ תנסוא) הפי השאל יושנ אוהש ררבתמ רקוחלו ,הירקוח םע הלועפ
תבהאמה איה יול יסא) ןטק אל "ןאו'ג ןוד"כ הלגתמ הבולעה ותוזח תורמלו
ןטקה רקוחה ,ומצע תא לאוש יאדווב אוה ?לזאזעל ,וב שי המ .(ולש הנמאנה
.הדלילו ותשאל התיבה רוזחל דחפמש בולעהו

םיגולאידב אטבתמה םירבג ינש ןיב תוחוכ קבאמו "תוחומ קבאמ" רצוי טרסה
דימת ראשנ םולש םולש תאז לכבו) ןורחאה עגרה דע רתוומ וניא דצ לכ וב
שוביכ י"ע יגבא לש ותומד תא חצנל הסנמ ינבא לש ותומד .(הנוילעה לע ודישכ
תורמל חילצמ שממ אל רקוחה ןאכ םג ,רצעמב אצמנ ןורחאה רשאכ ותשא
םושמ יתייעב יקסבוקילז ןורש לש דיקפתה .םיסחי תכרעמ ןאכ תחתפתמש
."רשב" רתוי תצק ול תתל וא וילע רתוול רשפא היה ילואו ידימ ןטק אוהש

ןיינעמ ןויסנ וב היהש םושמ בוט היה "ישלב" ןורתפ אצמנ אל וב ,טרסה ףוס
.םיניירבעו םירטושב קסעתהל תוחפו רתוי יפוסוליפ דבורב תעגל
אקי אבני ואוסנת פישמן
שלום שלום ושילכו לעזאזל - הגשש

3.5 stars
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?