3/99

םימה רענ

תויוליעפ בבוחה רענב קסוע טרסהש יתחנה ,יללכ עדימ טעמו ,טרסה םש יפל
,השוב יבוב .H2O תבהאב רבודמש תולגל יתעתפוה ןכל ,םימל הציפק וא היחש ומכ
.תימוקמה לובטופה תצובקל "םימ רענ"כ שמשמ (" תונותח רמז"מ רלדנס םדא)
,תוינתמיאה לובטופה תוצלפמ תכרעהל םיכוז םניא ,חבושמ H2O רצייל וירושיכ
תונמושמה תויטלתאה תונוכמהמ תחא תא הרזחב ףקותו ,גילבמ וניא יבוב דחא םוי
דיקפתב קחשמה לש הנגהה חכב ובלשל טילחמ וחוכמ םשרתמש ןמאמהו (ןקחש=)
עינמ םעזש ןיבמש ןמאמה ךא ,המצועה תא רזחשל חילצמ אל אוה הליחתב ."לקתמ"
ןיימדמ ןכא יבובו (VISUALIZE AND ATTACK) "ףןקתלו ןיימדל" ותוא דמלמ ותוא
דע לקתלו לקתל חילצמו ,םינשה ךשמב וב ועגפו ותוא ובילעהש םישנאה לכ תא
םינש רחאל ,םתוא איבהל חילצמו םיקחשמ םה ןתיא תוצובקה תמיא היהנ אוהש
.תונוחצנ לש הרושל ,םידספה לש תובר

וניה "לובזופ"ש הנימאמ ,לכאמל תואטלו םינינת תלדגמש ,אמא שי יבובל
םישולשה ןב ,יבוב .םירחא םישנא תרבחמ יבוב תא קיחרהל הסנמו ןטשהמ קחשמ
?םינזגר ךכ לכ םינינת המל) ,םלועה יבגל ןמיהמ עדימ תצק ול רסח לבא שפט וניא
.םייתרבח םיסחיב לוגרת הברהו ( ...תשרבמ םהל ןיאו םייניש ןומה םהל שי יכ
וא שגרמה גוסהמ טרסב רבודמ אל יכ םכתא העטה אל ילש רואיתהש הווקמ ינא
.דחוימב הנימא תויהל תרמייתמ אלש הנהמו תישפט הידמוק יהוז ןורקעב ,הזכ והשמ

,םירוביג לש תונוימד/תובשחמ םיאור םהבש םיעטק טעמ אל שי "ליבקמ ילא"ב ומכ
,ףסומ ימוק ךרע קפסמ טרסה לובטופב ןיבמש ימלש םג יל המדנ .עשעשמ אקוד הזו
.עדיה רסוח לשב תמייוסמ תיטסירומוה תיוז יתספספש ןובשחב תחקול ינא רמולכ

.תונמא תריצי אל טלחהב לבא ,הבוט הקיסומ םגו ,הבבס רוציקב
Bobby


Mama

Look at that
תכלל
3 stars

ישארה ףדל הרזחב

back to the listTo the waterboy website
To the waterboy website