11/99

הלכה תא סופת

ןכ ינפל ברע .וילא תכלל ונדתעתהש טרסה היה אל הלכה תא סופת
:ןותיעב םיטרס ברעה תחורא לעמ ונמיסו חבטמב ונבשי ינאו ןרוא
הצור ינא קרש טרס - שלושמ ,תוארל םיצור ונינשש טרס - לוגיע
אל ונחנאש טרס X-ו תוארל הצור ןרוא קרש טרס - עוביר ,תוארל
!שולש היה ךילהתה םויסב םילוגיעה רפסמ .תוארל םיצור
דנוב סמי'ג טרס - "קיפסמ וניא םלועה" ויה םיקשחנה םיטרסהו
תא יתחרכה השעמל ותואש) "הגיגחה"ו ,"יצור הלול יצור" ,שדחה
המגוד" לע יחא םע ונחחושש ךכ תוכזב קר רתענ אוהו ןמסל ןרוא
.(קרמנדמ עיגהש שדחה יעונלוקה ןונגיסה ביבס ןיינע רצונו "95
,החלמב עונלוקה תיבל ונרהמ תננכותמ תוינטנופסב ,ךכ רחא ברע
תא דוכלל הוקתב ,אליממ םירחאמו םינמוזמ ירסח ונחנאשכ
רוחבל ונצלאנ ןכלו - ורתונ אל םיסיטרכ ."קיפסמ וניא םלועה"
לש םילכולמה םירופיסה" ןיבל (עוביר) הלכה תא סופת ןיב
החוטב ינא ןומיסה תטיש ירחא הפי םתבקע םאו ...(סקיא) "טרגרמ
.ונכלה טרס הזיאל םיעדוי םתאש

:איה וז תרוקב לש תרתוכה ןכלו
"עובירל תכלוה (בוש) לעי"

?הזה עובירב ונל היה המ זא
רמולכ ,םיטויבורקמה ונילצא םירמואש ומכ הינטק אלו ןגד אל
,תועמד תטחוס המרד אל םג ינש דצמו ,הליפמ הידמוק הזיא אל
.החפשמל לק רודיב רוציקב יופצ ןיטולחל אל לבא ,ףועמ רסח טרס
,שגרמ תמאב אל טרסהש איה יתנווכ - "תועמדה תטיחס" יבגל
וא תחא העמד ינממ טוחסל חילצה אקוד אוה ירעצלש תורמל
אל"ה יבגל (!תוכבל יתוא םיטחוסש תבהוא אל ינאו) .םייתש
וא םעפ "בורקבה" תא םיאורש ירחאש ןבומכ - "יופצ ןיטולחל
םג רורבו ,טרסב הרקי המ בוט יד ןיבהל רשפא רבכ םיימעפ
ויה טרסה ךלהמב לבא (חצנל ריגו סטרבור) בוט ףוס היהי טרסלש
תצק ףיסוהש רבד ,"ןוכתמה" יפל ולהנתה אלש םירבד המכ
.םיטויבורקמה ונילצא םירמואש ומכ ר'גני'ג

לש רצק רואית ןתא ,"בורקבה" תא האר אל תאז לכבש ימל תעכו
יאנותיע לע רפסמ טרסה .Runaway bride ,ארקנ תילגנאבש ,טרסה
םייפיטוארטס לע בותכל גהונ אוה וב יעובש רוט לעב יקרוי-וינ
בתכ אוה ולש ןורחאה רוטב .האימחמ אל ךא תרדבמ הרוצב םיישנ
ךותמ עבראב הפוחהמ החרבש "םירבגה תפרוט" רטנפרק יגמ לע
אוהו ,ולאכ עבש ויהש בתכו קייד אל יאנותיעה .היתונותח עברא
,ותדובעמ רטופ אוה ןכלו קמועל רופיסה תא קודבל חרט אל םג
ותרשמ תא ומצעל ריזחהל תוסנל ידכ .םישנ תובבר לש ןתחמשל
,קימעמ ריקחת עצבל ידכ יגמ תררוגתמ הב הרייעל עסונ אוה
הניא ,בוש אשנהל תדמועש ,יגמ .היבגל ויתונעט תא חיכויש
תולקב בלתשמ יאנותיעה ךא ,הביבסמ ותוא אוצמל ללכ החמש
חילצמ ףוסבלו ,הידידיו התחפשמ םע דדייתמ ,הרייעה ייחב
.יגמל םג ברקתהל

ינפל ךמצע תא בוהאלו ריכהל בייח התאש אוה טרסה לש רסמה
.ךתוא בוהאל ול תתלו רחא והשימ בוהאל לכותש

םיאור םהבש םיעטק טעמ אל וב שי ,תונותחב קסוע טרסהו תויה
תחא הרענ .תוטשוקמו תונבל הלכ תולמשב סטרבור הילו'ג תא
.הלכ תלמיש וארש םעפ לכ טרסה ךלהמב הגגומתה ידיצל הבשיש
הז ,ןתחתהלש ,תונב ןכל רפסל יתיצר קר זא ("!יפוי הזיא ,וי")
ילש םירבח וב ליגל יתעגה יכ הז תא תעדוי ינא .לודג אל גונעת
עיגמ ללכ ךרדב "ךייחב רתויב הפיה םויה" ...ןתחתהל םיליחתמ
,רבחה לש םירוהה ,ךלש םירוהה םע תובירמ לש םישדוח ירחא
ףתתששהל ול קשחתמש רחא דחא לכו תויחא ,םיחא ,רבחה
אוה "ךייחב הפי יכה םויה" לש עצוממהה ריחמה ."החמישב"
"קינקיפ תונותח" דעב ינא ,יתוא םילאוש םתא םא .רלוד 80,000
ןיכהל בהוא אוהש הנמ ותיא איבמ םיחרואהמ דחא לכ םהב
בר ילב יתימא סקט היהישו ,םיקחשמ היהישו !םלוכ ליבשב
היהי אל יכ) םיק'צ אלו תונתמ ואיבישו ,ידמוק-פא דנטס השועש
ויהי תולמשהשו (80,000 סונימה תא תוסכל ידכ םיק'צ ךירצ
.תמאב גוגחל רשפא היהי זאו ,ןכ ןכ ,תוחונ לבא תונבל

תכלל רשפא

2.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo RUNAWAY BRIDE website
To RUNAWAY BRIDE website