4/2001

תודומצ תודדועמ
אל ןמזמש תושעל הלוכי ינא המ לבא בוט אל טרס הז תודומצ תודדועמש רורב
עודי הזו ,"הז תא יל םישוע" םירוענ יטרסש עודי הז !?טרסמ ךכ לכ יתינהנ
םמחמ אוה םג ("םידלי" םיארוק ירבח לכש המ) ישיש םויב קטמניסה לש להקהש
,"תודומצ תודדועמ" ,ישיש םוי לש בולישהו ,ללכב יתוא ןבצעמ אלו בלה תא יל
.דאמ יתוא חמש בהלתהו םייפכ אחמ ,עירהש קטמניסה לש ריעצה להקהו

טרסהמ הקיסומ תצק

ראשנש ןרוא םעו ,עובשפוסל רקבל האבש ,ןרק םע ברעב ישיש םויב טרסל יתכלה
.רקבב תבש םויב D&D קחשמל וירוה תיבל עסנש ינפל טרסה תא ונתיא תוארל
תארקנש קטמניסה לש הדעסמב יא'צ וניתשו םלואב תומוקמ ונשבכ ינאו ןרק
תוינבגעמ קרמ") .הלש ינצלפה טירפתבו ,הלש ינלחזה תורישב תעדונו "ואקק"
םג ונחלצה ,אלפ חרואב ,םעפה ("תפטלמה רקבה שמש רואל רהה עלצ לע וחמצש
טרסהו 91-ה הקדב ףרטצה ןרוא .טרסה ינפל וניתנמזה תא לבקל םגו ,ןימזהל
.ליחתה

םינופמופה םע ולא ,ןכ ןכ תודדועמ לש הצובק לע רפסמ "תודומצ תודדועמ"
תוינעוצקמ לש הצובק לע רבודמ הזה טרסבש קר ,go eagels go-ה ירישו
תינטפקה .ןושארה םוקמה לע יצראה רינרוטב דדומתהל תוסנמש ,(םינעוצקמו)
ךרוצה םע םהניב ,םינוש םיישק םע דדומתהל תצלאנ ,הצובקה לש שדחה
לע בנגנ םדוקהש ררבתהש ירחא ,ירמגל שדח (routine) דודיע עטק איצמהל
רוחבל הבהא רופיס ףסוותמ רופיסל .הרחתמ הצובקמ תמדוקה תינטפקה ידי
להק תצקב לבתל קיפסמ ,הנכומ תבורעתהו ,קקולמ רבח ,הנוכשב שדחה
.שיגהלו ,בוט חור בצמ רזפל ,קטמניס

שממ םניהש םמצע דודיעה יעטק הז טרסב םיקתרמה םירבדה דחא לכ םדוק
םיטרסמ םיניימדמש המ אל .תיעוצקמ עקרק תולמעתהו הקיטבורקא תקזחב
יקחשמ םיאור אל ,הזה טרסב ללכב .לובטופ תוצובק לע םירחא םייאקירמא
יכ ,םיקתרמ ויה "דודיע"ה יעטק ירובע .הזכ םמעשמ רבד םוש וא לובטופ
דוקירל בורק רתוי הזו ,ףוגה םע הדובע תאז לכב הז ,דוקיר אל הזש תורמל
תינקחשה .ולאה םיעטקהמ יתינהנ זא .בצקו ,הקיסומ שי יכ ,"תולמעתה"מ
.יניעב המיסקמ התיהו תרכומ ארונ יל התארנ טרסה לכ (תינטפקה) תישארה
."תופי תודלי שמח"ב הקחש איהש IMDB -ב ונאצמ טרסה ירחא

תעדלש) רומוהה ,תונהל ליבשב םתס תובכע לכ ילב טרסה תא יתיאר והשכיא
.הבבס שממ יל היה ןורקעבו ,קוחצל יל םרג (יואר אל דע דאמ דודר היה ןרוא
תורמל יתעדל הפתוש התיה ןרק .םייח וב שיו ,בצק טרסל שיש תבשוח ינא
.ינומכ תחרוז האצי אל איהש

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק
33.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To The Official WebSite
To The Official WebSite