3/2001

?התא הפיא ,יחא

O Brother, Where Art Thou?
O Cousin
George Clooney as Ulysses Everett McGill
Tim Blake Nelson as Delmar
John Turturro as Pete
The Soggy Bottom Boys
George Clooney as Ulysses
Holly Hunter as Penny Wharvey (Penelope)
Scenes that appear to have harmed animals were simulated.
,העיגה תונמדזהה הזה ישיש םויב ,ןמזממ רבכ תוארל יתיצר "התא הפיא יחא" תא
תצק ןרוא) תוארל ידמ רתוי וניצרש שדח רחא טרס םוש היה אלש ללגב רקיעב
עונלוקל בירי םע ונכלה .(וטו יתלטה ינא לבא "המחלמה תונמא" תא תוארל הצר
הלגתהש ,ולש רגובה להקבו ולש תויתיבב ונתוא עיתפהש עונלוק - "הדוהי ןבא"ב
החיש הלהנו ןופלט לוצלצל התנע ידיל השא) .רגוב-מ רגובמ רתויכ טרסה ךלהמב
.(טרסה ךלהמב הפוחד שממ אלו הרצק אל

תורמלו ,"יקסבובל גיב" ירחא ןהכ םיחאה לש ףצרב עיפומ "התא הפיא יחא"
,ביבח םינקחש ףסוא םע רדבמ טרסב רבודמש יתבשחו "יקסבובל גיב"מ יתינהנש
םירזוח ןהכ םיחאהש הארנ "התא הפיא יחא"ב .דחוימב בוט טרס היה אל הז
לצא ריתומה ןונשו קיחצמ טרס ,בוט טירסת םע ,בטיה יונב טרס םיגיצמו םמצעל
.תומלש תשוחת הפוצה
The three girls by the river as the Sirens
תקבואמה תימורדה ב"הראב ילכלכה לפשה תונשב שחרתמ "התא הפיא יחא"
רצוא לא עיגהל הרטמב םהיתואלשלשמ םיטלמנ םיריסא השולש .הבוהצהו
םזוי (ינולק 'גרו'ג) ססילוי .םימי השולש ךות ףיצהל םיכלוה ותוא קמעב רובקש
ורוטרט ןו'ג) .'םיקירבמ' תוחפ תצק םיריסא ינש םיפרטצמ וילא דחיו ,ךלהמה תא
תופצמ ,סורומוה לש האסידואה לע ססובמ טרסהו תויה (ןוסלנ קיילב םיטו
שגפמ ,(פולקיקה) ןמדוג ןו'ג םע שגפמ ומכ ,ךרדב תואקתפרה טעמ אל השולשל
םעו איבנ םע שגפמ ,(תותפמה תונריסה) םגא תפש לע תויפהפי םישנ שולש םע
תכרעמל םיעלקנ השולשה ,קוחה תועורזמ םהלש החירבה עקר לע .דועו ...האובנ
.ריש םיטילקמ וליפאו ,ןלק-סקולק-וקה לש גרוהל האצוה סקט ,תרעוס תוריחב
הברה ךכ לכ ףיסומ דימת יניעב הזו ,ילקיסומ דאמ טרסב רבודמש יל ריכזמש המ
,ןהכ םיחאה יטרסב תרוסמה בטימכ .תבהוא ינאש הקיסומ-ה ול וז םא םג ,טרסל
םגש ןפואב ,תינניח ךכ לכ הרוצב תאז םישוע םהו ,ףוסב םירשקנ תווצקה לכ
."יופצ" אל והשמ דוע שי דימתו ,יופצ שיגרמ וניא יופצה
The one-eyed Big Dan as the Cyclops 
(blinded with a burning pole)
ינא לבא ,םלוכ לש ןייוצמ קחשמ ,םיחלצומ םיגולאיד םע ,רדבמו קיחצמ טרס הז
וייח דיקפת תא הפ ןתונ אוה יניעבש ללגב ,דחוימב ינולק 'גרו'ג תא ןייצל תבייח
טרסב תפסונ הייפצש החוטב ינא !ןייוצמ קוהיל .(בוט קחשמו ,קחשמ תמאב אוה)
טרסה רמולכ) עיגת תונמדזהה םאו ,יתצמחהש םירבד הברה דוע יל הלגמ התיה
.בוש ותוא תוארל חמשא ינא (קטמניסל עיגי
The character of Tommy Johnson is based on 
famed blues guitarist Robert Johnson who, 
according to folk legend, sold his soul to the Devil 
at the crossroads for his legendary talent.
וליפאו ,ללכב קיחצמ ותוא אצמ אל בירי ,טרסה תא ונבהאש ילאו ןרואל דוגינב
.הנהנ היה ןכ אוה תרחא היצאוטיסב ילואש הנימאמ ינאש תורמל ,עגיימ תצק

תכלל

4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא בירי
43
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To The Official WebSite
To The Official WebSite