4/99

ףייל גאב

Flik .(םילמנ תדובע) .סטנא לש ינועבצה רבחה לעכ ףייל גאב לע בושחל רשפא
יפיצפס ןפואבו ,םיקרח ייחב אוה םג קסוע ,עיתפמ ןפואב ,ףייל גאב
לשמהמ הנושב .םיעשר םירצרצ ידי לע םייואמה םילמנ ןק לש םייחב
םילמנה יכ ,ףרוחב בער ראשנ וניא רצרצה םעפה ,םילמנהו רצרצה לע
וניה קילפ .הרקה הפוקתל םירגרג םרובע תופסואו םירצרצל תודבעושמ
תונוכתל לזמה ערל ךא ,שדחלו תואצמה איצמהל בהואש ,רכז ןיממ הלמנ
לכש ךכל יארחא ומצע קילפ ,ךכו .תויאדג שיבו תוינולמג םג תפרטצמ ולא
םימעוז םירצרצה ...םגאב עקושו קילחמ םירצרצל דחושכ ףסאנש ןוזמה
לש הלופכ תומכ תחקל ידכ "רושני ןורחאה הלעהשכ" רוזחל םיחיטבמו
םיקרח לש הרזע קיעזהל ידכ ןקה תא בזוע ,ילמנ אל דעצב ,קילפ .םירגרג
...לשוכ סקרק תווצ םע רזוח קילפש ךכל תואיבמ תועשעשמ תונבה יא ,םימחול
תחתפתמ הכיסנהו קילפ ןיב .תדמלתמ הכיסנו הכלמ שי ,םילמנה ןקל ןכ ומכ
.בוט - תרוסמה בטימכ ,ףוסהו ,תיטנמור םיסחי תכרעמ
Bugs
Dot תוארל רשפא דימ .ץעו םיחרפ ,אשד םיאור הב הנומתב ליחתמ טרסה
הקיפרגה .לדג אשדה ,םיזז םילעה ,םשונ ץעה :"היח" הלוכ הנומתהש
.דמימ תלת לש השוחת רוציל הלש תלוכיבו ,היפויב םיהדהל הכישממ טרסב
לבא ,םיידמימ תלת ידמ רתוי יל וארנ םימצעש םיעטק ויה וליפא םימעפל
ועיגה אל ןשיה רודהמ ולא תוחפל ,םיריוצמה םיטרסה ברש ללגב חטב הז
יתנהנ תאז הביסמו .םוחה סטנאמ הנושב ,דאמ ינועבצ טרסה .וזכ המרל
.םיטרסה ןיב בר ןוימד שי ךכל טרפ ,וב תופצל רתוי
               Amazing graphics
Francis
Heimlich
םהינשו ,תבשחוממ הקיפרגב ורצונש םיטרסב רבודמש ךכב ליחתמ ןוימדה
ךכב ךישממ ןוימדה .םילמנ הז הרקמב ,םינטק םירוצי לש טבמ תדוקנמ
,ןקה ייח לש "תוירדע"ב דרומו למעה ייחב סאומש ,("יז") Z תא שוגפנ סטנאבש
,הליהקה ייחב ומוקמ תא אוצמל חילצמ אל אוה םגש ,קילפ תא שי ףייל גאבבו
יז תא תשגופש ,הלאב הכיסנה תא שי סטנאב .שדחה תא ,הנושה תא שפחמ
תוישפוחב הכיסנה תא שגופ םנמאש ,קילפל המודב ,הב בהאתמ יזו ,הרקמב
.לכה הנעמל תושעל ןכומו הב בהאתמ אוה םג ךא (סנאטסיד תוחפ שי ףייל גאבב)
םה סטנאב ,םירצרצה םה ףייל גאבב ,"םיער" שיש ךכב תיקלח ךישממ ןוימדה
,תויתריצי םידדועמה ,םירסמ שי םג םיטרסה ינשל .ןקה ךותמ תויטסישפ םילמנ
דובעיש תנכס ינפב םיעירתמו ,תוילאיצוס לע הרימש ךות תוילאודיודניא
,הנטק טבמ תדוקנמ םיטרסב רבודמו תויה .(סטנא) תונעזגו (ףייל גאב)
.קרח לש תיוזמ םירבד תוארל לש ןוויכהמ עיגמ קיחצמו שדחש הממ הברה
יתיאר סטנא תאו תויה לבא ...O גוסמ םד ןימזמו ראבל עיגמש שותי לשמל
ירובע שדחל חילצה אל ףייל גאב ,םיקרח רומוה הברה יתגפס רבכו ,ןושאר
םיטרס םיבהוא דאמ םתא ןכ םא אלאש יל הארנ ,וז הביסמ .הדימ התואב
קיפסמ ,םיגולוקרח םתאש וא תבשחוממ הקיפרגב ןינע םכל שיש וא םיריוצמ
,רתוי רישע אוהו תויה ,ףייל גאב ףידע יניעבו - םיטרסהמ דחא תא תוארל
"פיטואירטס"ב ןהש) םילמנל טרפ תונינרמו תופסונ תויומד וב שי ,רתוי הפי
יתבהא דחוימב .(ALL WORK AND NO PLAY - םיממעשמ יד םיקרח
לע לבאתה וב עגרהמ ילש רוביגה אוהש יתנבה .ןמשה לחזה ,ךילמייה תא
...לוכאל קיספהלו הריזל תולעל ךירצ היהש הדבועה

,ריעצ רתוי ליגל ןווכמ וקלח ,ןווגמ רתוי אוה ףייל גאבב רומוההש תבשוח ינא
.יתחפשמ טרסכ רתוי םיאתמ דמעומ וניה ףייל גאב ךכבו ,רגובמ רתוי ליגל וקלח

,םיטרס ינש ורצי םילודג םינפלוא ינש המל הז ןיבהל החילצמ אל ינאש המ
!םילותח לע אלפנ טרס תושעל רשפא היה .םיכומס ןמז יקרפבו ,ךכ לכ םימוד
.רורב אל ?ינשה לש הנווכה לע דחא תעדל ילבמ וליחתה םהינש םאה

תמעפנ ימצע תא יתאצמ אל ףייל גאב לע תובוטה םילימה תורמל ,םוכיסלו
.ראשה לכמ יניעב בושח רתוי הזו ,בוט קיפסמ היה אל רופיסה .טרסהמ
תשפחמ ינאש רבדה הז - שידא ךתוא ריאשמ אלש ,חתומ ,שגרמ ,ףחוס רופיס
.רתוי אל לבא ,דמחנ תמאב טרס .הז תא יתאצמ אל ףייל גאבבו ,טרסב

ראשיהל ונתוא עיבשהש לע (בוט לזמ ,בורקב ןתחתמש) הטרופ ישל הדות
.םכל םג יאדכ ,תורתוכל
Slim Slimmer
תכלל

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the list:םכמע קולחל יתיצרש םייטנוולר דאמ אל םירבד רפסמ תעכו

.טרסה ירחא ונכלה ינאו ןרוא וילא ,סונארוא םשב ןייוצמ באפ שי הינתנב .1
,תרוסנ שי הפצירה לע ,םיצמחומ תוקריו םח סומוח םש םישיגמ הלגיב םוקמב    
.,הבוט (םירגוא בולכבמ הנושב) יללכ ןפואב הריואהו    

בורקבב עיפוהש (Baba O'rily הזש יל המדנ) "WHO"ה לש אלפנה רישה .2
.(ןמוינ ידנר לש איה טרסב הקיסומה) !לבח .טרסב עיפומ אל - ישוח תא ףירטהו    

.תינומדא ריש רופיצ תדמוע ,טרסב ,ןוזמה תרשרש שארב .3
.םיקרחה לש רגורק ידרפ    

4. Cast :

Cast

Dave Foley .... Flik
Kevin Spacey .... Hopper
Julia Louis-Dreyfus .... Princess Atta
Hayden Panettiere .... Dot
Phyllis Diller (I) .... Queen
Richard Kind .... Molt
David Hyde Pierce .... Slim
Joe Ranft .... Heimlich
Denis Leary .... Francis
Jonathan Harris (I) .... Manny
Madeline Kahn .... Gypsy
Bonnie Hunt .... Rosie
Michael McShane (I) .... Tuck/Roll
John Ratzenberger .... P.T. Flea
Brad Garrett .... Dim
Roddy McDowall .... Mr. Soil
Edie McClurg .... Dr. Flora
Alex Rocco (I) .... Thorny
David Ossman .... Cornelius
David L. Lander .... Thumper


To a bug's life website
To a bug's life website