4/2001

םילוגנרתה דרמ

קשחתתמ םא יתוא ולאשת םא בוט יושעו ,ביבח ,עשעשמ היה ןאר ןקי'צש תורמל
םוח טרס לש אוה טרסה לש ילש ןורכזה .הלילשב בישא בוש טרסה תא תוארל יל
לש הייטנו תורעוכמ תולוגנרת לבא הנילטסלפב תעקשומ היצמינא םע (brown)
.ומצע לע רוזחל טרסה

Mr. and Mrs. Tweedy 
in the chicken farmMac and Ginger

השא ידי לע תלהונמש ,תולוגנרת יציבל הווחב תויחש תולוגנרת לע רפסמ טרסה
שינעמו תולוגנרתה לע לעופב חקפמש ןתייצה ךא שפטה הלעבו ,בל תרסחו תנגרנ
,הריעצ תלוגנרת ,ר'גני'ג תיארחא החירבה תונויסנל .החירבה תונויסנ לע ןתוא
הווחל רשאכ .יוכיד אלל םייחו ,םיקורי אשד ירכ לע תומולחב תוגשל הזיעמש
תולוכי תולוגנרת םאה .ףועל דומלל תוליחתמ ןה ,ףפועמ סקרק לוגנרת ,יקור עיגמ
ןניאש ןהיתורבח תא ליצהל תוכירצ ןה םייתניב ,טרסה ךשמהב הלגתמ הז !?ףועל
,הווחה תלהנמ לש השדחה תינטשה המיזמה םע דדומתהל ,םיציב קיפסמ תוליטמ
.הבהא לע והשמ דומלל םגו (!chicken pies)

Mel Gibson as 
Rocky Rhodes the Rhode Island Red RoosterJulia Sawalha as Ginger

.קירבמ וא קיחצמ שממ אל םא םג רדבמ אוהו ,בוט יושעש טרס הז יללכ ןפואב
ידמ ופלחתה ןהו (ידמ רתוי ילוא) טרסב ידמל תוקזח ויה תויתאושה תויצוטונוקה
לבא ,"סטנא"מ דאמ הנוש "םילוגנרתה דרמ" .השאה רורחש ןעמל םיטסקטב םעפ
םא רתוי חלצומ תויהל לכי טרסהש תבשוח ינא .(הזה םוחה) ותוא ריכזמ םג
.(תוליבקמ תולילע המכ ויהש וא ,יראניל תוחפ) בכרומ רתוי תצק היה ולש רופיסה
חלצומ עוציבב אוה ולש קזוחהש תבשוח ינא בושו ,טושפ טרס הז וזה הניחבהמ
.תונרמוי רסוחבו

EVIL Mr. and Mrs. TweedyChickens

תורתוכה ירחא רצק עטק שיו ,הא .הבוח אל לבא ,דמחנ טרס תרמוא יתייה םוכיסל
ודיגת .תונורחאה םינשב תוכמ יטרסו תבשחוממ הקיפרג ,היצמינא יטרסב גוהנכ
זא הזל םיכחמש וישכע לבא דמחנ הז ?השדח הנפוא וזש וא הככ היה הז םעפ םג
?אל ,ספספתמ תצק והשמ

CHICKEN RUN

הקינאפ ילב

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4ןרוא
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To CHICKEN RUN Official WebSite
To CHICKEN RUN Official WebSite