6/2001

שדחמ ליחתהל.דדוב יא לא עלקנ םדא .היפצה ןמזב תובשחמ הברה ילצא ררוע "שדחמ ליחתהל"
,עבטה םע רישיה רוביחה ,יא לע דבל :םידחפב םגו תויזטנפב עגונש והשמ הז
ךכ לכ םירדגומש תויפשה תולובג םע שדחה עגמהו ,תודידבה םע תודדומתהה
דדוב יא לע שחרתמ טרסה בר .םירחא םישנא לש םתוחכונו םמויק ידי לע בוט
ירחא יאל ףחסנ (סקנה םוט) קא'צ .םיקורי םיצעו ,זיקרוט םי ,בוהז לוח םע
(טנה ןלה) ילק ותסורא ול הכחמ תיבב .סונייקואה ךות לא קסרתמ וסוטמש
התלוכיבש ךכב תראפתמש תינקירמא םיחולשמ תרבח ,FedEx-ב הדובעל וירבחו
חילצמש ,הרבחב חילצמ להנמ וניה קא'צ .רצק ןמזב םלועב םוקמ לכל עיגהל
תודדומתה ול היופצ יאה לע ,ןמזה תא 'סיבהל'ו םיפופצ םינמז תוחולב דומעל
.ןמזה גשומו ןמזה םע הנוש

הצובק .םילשורי קטמניס ,םיירהצה רחא תבש םוי .ןרואו יבצ םע טרסל יתכלה
םירוגמ ריע ,קטמניסל יונמ ביבס םידחואמ ,םידחואמ ךא םירז ,םישנא לש
םיפוצ ,דחא ןמזב דחא םוקמב םתויה םצעמ םתס וא ,םלוע תפקשה ,תפתושמ
יתלב הארנ ןועגשה .הלמו עגממ ,תיתרבח המחנ לכמ ,תוברתמ ערקנש םדאב
.(רעוכמ ןיידע לבא) ענמנ

תא תוארל ןיינעמ תויהל לוכי היהש תבשוח ינא ,ףסכה ךסמ ומכ ןיאש תורמל
טרסה ימוליצש םתעדיה .Making of -ה תא תוארל ליבשב טושפ ,DVD-ב טרסה
אל ינא ?דנואפ 50-כ הזר סקנה םוט הנש התואבו ,המלש הנש ךשמל וקספוה
םג אוה הנש התואב .םוצע היה ולש הארמב לדבהה לבא הז וליק המכ החוטב
ךשמב בבותסה אוה הככש בושחלו) .ארפ לש שמש תבורצ תוזח לבקו רעיש לדג
לע רומשל ידכ .(תומימת תודלי דיחפהו סליה ילרבב יבחרב םישדוח המכ
אוה ותוא ףערודכ רודכ Wilson םע 'חחושמ' קא'צ ,ףוריטהמ קלחכו ,תויפשה
.ףוחה לא ופחסנו FedEx לש סוטמה םע דחי וקסרתהש תוליבחהמ תחאב אצומ
תאז לכב םיאטירסתה לבא ,תונעל לוכי וניא ,ףע-ירודכ לש םכרדכ ,ףערודכה
רוציקב .החיש ותיא להנל סקנה םוט לע לקהל ידכ גולאידב וקלח תא ובתכ
ומכ טרסב לבא ,םיעשעשמו םיניינעמ היווירט יטרפ 1001 שי טרס לכ לע
וא טרסה רתאל וצפק) .דחוימב םיניינעמ ולא היווירט יטרפ "שדחמ ליחתהל"
.(IMDb

םתוא אוצמל רשפא .יאה לע םירמגנו םיליחתמ טרסה לש םייפוסוליפה םידדצה
הארשהה יררועמו םיניינעמה םיעגרה .תישונא תמא תוגיצמש תורצק תוניצסב
תרפסמו הניצסה לע תטלתשמ תיביטלופינמ הקיסומ רשאכ ללכ ךרדב םימייתסמ
ךרוע/יאמבהש וליאכ הז) דבל הז תא ונשגרה רבכש ירחא שיגרהל המ ונל
להקה לע וא ,תונוכנה תושוחתה תא ריבעהל חילציש טרסה לע ךמס אל לוקספה
תוקלח המכ הסרהו טרסה לכ ךשמב יל העירפה וזה הקיסומה .(שיגרהל עדיש
טרסה יללכ ןפואב ,םוטפמיס קר איה הקיסומהש ןבומכ .וב ויה ןכש תובוט
השגרהה .יאל ץוחמ םישחרתמש םיקלחה לכב דחוימב ,תויטנתוא רסוחב עוגנ
התיה אל הרטמה לבא ,רחא והשמ תושעל הסינ תמאב קיפמ/יאמבהש התיה ילש
ףסכו ,ףסכ הברה תושעלו "תופוק רובשל" התיה הרטמה ,רסמ תרבעה וא ,תונמא
(סוטמה תוקסרתה ירחא) םיב הרעסה תניצס .הבוט אל תונמא רצויש עינמ וניה
ולאכ םיעגרו תוניצס דוע םנשיו (יומיבב ,םוליצב) הזועת תאלמו הביהרמ איה
.ףועמ רסוחבו ,תויחטישב םיפוטע םה לבא טרסב

.טרסהמ בהלתהו ,יתוא םיכסה אל ןיטולחל יבצ

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ
3.5 4

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To CAST AWAY Official WebSite
To CAST AWAY Official WebSite