5/99

יטרבלס

Celebrity: a famous or wellknown person - רטסבוו ןולימ ךותמ

ךכ לכ .דחיב טרסל ונכלה אל ןמזמ רבכ ינאו ,הלודגה יתוחא ,תליא
בצמש ונטלחה !הנש ינויב גגוחש ,רתאב הילע יתבתכ אל וליפאש ןמזמ
,ימשיר ןפואב ,יטירבלסל תליא לש התכיפה דובכלו ,ןוקית שרוד הז
ךרד השענ טרס ירחא שופיחה ךילהת השעמל ."יטירבלס" טרסב ונרחב
ירעצל .םירחתמ םירתאב תשלוג ,וקה לש ינשה דצהמ ,תליאשכ ,ןופלטה
םיבר םיטרס לע עדימ אוצמל ונחלצה אל ,הבורמה יתחמשל םג ךא
.הווקת תררועמ תרוקב התיה יטירבלס לע אקוד לבא ,הפיחב םיגיצמש

,תויאטירבלסה אשונ ביבס בבוס ןלא ידוו לש ןורחאה וטרס ,יטירבלס
?דחאל םיכפוה ךיאו ?יטירבלס תויהל רמוא הז המ ?יטירבלס והימ
.רשוא והשזיא רחא שפחמו שרגתהש גוז ,ןיבורו ןומייס טרסה זכרמב
,בתוכ אוהש תורייתה תורוקבב ץקש יאנותיע וניה (הנארב 'תנק) ןומייס
טבלתמ (ולשכנ םימדוקה וירפסמ םיינשש רחאל) ,טירסת בותכל הסנמ
ידו'ג) ןיבור .האנ הרוחב לכ םע ליחתמו ,ולש יניצרה ןמורה לע דובעל םא
.םייטסלפ םיחותינל הקינילקב יוניש תשפחמו הדירפהמ העוגפ ,(סיוויד
הייחו םיבהאתמ םה ,(הינטנומ ו'ג) היזיולט קיפמ תשגופ איה הקינילקב
,תצצונ היזיולט תינכת תייחנהל תרבוע איה הארוהמ .יטמרד יוניש םירבוע
.םירצי רורחשל תינימ תוינטירופמו ,זיטירבלסה ייחב ?אל ךיא - תקסועה
היהיש יטירבלס אוצמל הרטמב זיטירבלס לש תוביסמב עעורתמ ןומייס
אצמנ ולאה תורוחבה ןיב .הפי הרוחב תוחפל וא ,ולש טירסתב ןיינועמ
,הנושארה .רדייר הנוניוו ,ןסנ'ג הקמפ ,ןורת זילרש ,'תיפירג ינאלמ תא
העיגמ הינשה ,ול ץוצמל הנכומ ךא ,ןימ יסחי ותיא םייקל הנכומ הניא
תיתורפס תכרוע ,תישילשה ,הפוגב םוקמ לכב העיגנמ ינימ קופיסל
תינדגוב הריעצ ,תיעיברהו ,בותכל ותוא תנברדמו וב תבהאתמש
.התונמאנ רסוחב ןומייס תא תלכסתמה
Winona Ryder Famke Janssen Charlize Theron Melanie Griffith
Woody Allen

Kenneth Branagh
Judy Davis
Joe Mantegna
,תדקוממ הניא טרסב הלילעה ,רואיתהמ הלועש לאיצטנופה תורמל
,ינלא ידוו טרס דועב רבודמ .ךסמל הפוצה תא קתרמ אל ולוכ טרסהו
(סילא :לשמל) ,הרימאו ,רומוה ,קרב םהב היהש םיטרסמ לידבהל ךא
,תוגשומ יתלבה םישנב קוסיעה בוש .עגיימ רקיעב וניה הזה טרסה
יתחמש טרסה ינפל .'וכו 'וכו ןקדזהל דחפב ,תוימצע תויוטבחתהב
ןלאש םושמ ,הילשא קר יהוז ךא ,טרסב קחשמ וניא ןלא ידווש תולגל
.ףוגה תפשב ,היצנוטניאב ,םילימב :הנארב 'תנק לש ופוג ךותמ רבוד
תא תוקחל חילצמ ,רתויב רשכומ ןקחש וניה קפס אללש ,הנארב 'תנק
החידב ןימ וז םא רורב אל .תוצלפו הצרעה תררועמ הרוצב ןלא ידוו
וזש חינהל ריבס .תעדומ אל היחנה התיה וז ילואש וא ,ןלא ידוו לש
!ללכב הקיחצה אל יתואש ,החידב

Kenneth Branagh
Bebe Neuwirth



Griffith with DiCaprio
:ךכ הארי טרסה לש תרוקיבה ףדש יתבשח יללכ ןפואב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב הלב
...הלב הלב הלב הלב הלב הלב

.םעט תולימו ,הבוט הקיתש ךירעהל ךל םרוגש טרס והז

ךכל טרפ) ךירצש ומכ הארנ טרסה ןכלו ,דאמ יעוצקמ וניה ןלא ידוו
איה ולש תיזכרמה היעבה ,(הרורב אל הביסמ ןבל רוחשב אוהש
רתוי תצק וב הניינעתהו טרסה תא הבהא תליא .ותויחטשבו ,רופיסב
.ינומכ ןלא ידוו-הנארב 'תנק תאנש החתיפ אל ,לכמ בושחו ינממ
,קיחצמ תויהל רומא טרסה .יתוא עשעש אל טרסהש ךכמ יתבזכאתה
טרסב ונתוא קיחצהש דיחיה רבדה ךא (הרחתמה רתאה יפל תוחפל)
,גזוממה עונלוקל יתאבהש רדווסה תא יתשבלשכש הדבועה היה
...(בטא) הסיבכ לקמ תיבהמ יתאבהש יתיליג
(!םעפל םעפמ יל הרוקש והשמ הזו)

.וילע רתוול םג רשפא הדימ התואב ךא ,תוארל רשפאש טרס טלחהב והז

! look alike ןיבי םייח תא ושפח .ב.נ
we can walk
רתוול רשפא

2.5 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
3.5השדחה תבכוכה תליא

ישארה ףדל הרזחב
back to the list




To Celebrity website
To Celebrity website



Cast:
Hank Azaria
Kenneth Branagh
Judy Davis
Leonardo DiCaprio
Melanie Griffith
Famke Janssen
Michael Lerner
Joe Mantegna
Bebe Neuwirth
Winona Ryder
Charlize Theron
Isaac Mizrahi
Mark Vanderloo
Irina Pantaeva
Frederique Van Der Wal

David
Lee Simon
Robin Simon
Brandon Darrow
Nicole Oliver
Bonnie
Dr. Lupus
Tony Gardella
Hooker
Nola
Supermodel

Friend of Supermodel