4/2001

דלוקוש

Juliette Binoche as Vianne Rocher
Juliette Binoche with Lena Olin
Juliette Binoche with Judi Dench
Alfred Molina with Carrie-Anne Moss
Juliette Binoche with Johnny Depp
Judi Dench as Armande Voizin
Johnny Depp as Roux
תואיבמו הרייעל הרייעמ תודדונש התבו םא לע ,הדגא רופיס ןיעמ אוה "דלוקוש"
תולוגס לעב וניה ,טרסב ואקקה ןוכנ רתוי וא ,דלוקושה .וישנאל דלוקושה "םס" תא
הרייעה .(תואיצמב ךופה ךכ-לכ היה אל הזש יאוולה) המשנלו שפנל ףוגל תואפרמ
הישנאש ,50-ה תונש לש תפרצב תיתדו תינרמש הרייע הניה טרסב תועיגמ ןה הילא
שאר .םהילא תואיבמ (תבה) קונאו (םאה) ןייוש הננערה חורה תא לבקל םישקתמ
סייגמו תרציימ איהש דלוקושה דגנו ןייו דגנ המחלמב חתופ ,ערה דיקפתב ,ריעה
שבכנ "דלוקושה"מ םעוטו ןייו תא שגופש ימ לכ ךא .ריעצה רמוכה תא ודיצל
...ואקקה ימסקבו הימסקב
ןאכ וצחל - !ןבצעמ עקרה ?אורקל השק
Cocoa beans
אל .םימי רפסמל ונילצא החראתהש ,תילג הריכבה ותוחאו ןרוא םע טרסל יתכלה
טוטרש ןיכהל הכירצ יתייה םא .תוארל הצרנ וניתשולשש טרס אוצמל לק היה
...קיר היה ךותיחה ,תוארל הצור יכה היה ונתאמ דחא לכש םיטרסה תא גיצמש
ןיבהש ,ןרואו ,דלוקוש אצמנ ילשו תילג לש תובחרומה תומישרה לש ךותיחב
.זיא טיא "דלוקוש"ש הדבועה םע ןיכסה רפתשיו ךלי אל םיכותיחה בצמש

העשה לכ ךשמב .טרסל שיש חלצומה ומורפה היה היפצב יל ועירפהש םירבדה דחא
,ומורפב .ינש ומורפ עטקל דחא ומורפ עטקמ ענ (ירובע) טרסה ,היפצה לש הנושארה
םירצוי ,תוחידבה לש םינייל 'ץנאפה תא "Highlights"-ה תא םיגיצמ ,םירבדה עבטמ
ידמל הנוש םימעפ הברה) ולשמ הלילע ול שיש רעזוממ טרס ןיעמ ומורפה ךותב
ךלהמב ומורפ יעטק לע "יו" תנמסמ ינאש וזה השוחתה .(ומצע טרסה לש הלילעהמ
קר הזו תויה) ,ומורפב םיפוצשכש אוה בוצעה רבדה .תונהל ילע התשקה היפצה
קר ,המיגד קר םיאור ירה יכ ,more where that came from - שיש םיחינמ ,(ומורפ
ןתואבו ידמל םימלש םניה ומורפב םיאורש םיעטקה "דלוקוש"ב לבא .המיעט
לכ טעמכ לע "יו" יתנמסש ירחא קר .רתוי הברה היה אל ומצע טרסב תויצאוטיס
.טקשב טרסב תופצל יתלוכי ,םיעטקה

םיניינעמ ויה םידלוקושה תא םיניכמ םהב םיעטקה ,"תירוטידנוק"כ תילג רובע
לש הגצהב הבוט הדובע השע טרסהש הבשח איה לכה ךסבו ,"תיעוצקמ" הניחבמ
םירצקמ אל טרסבש תבהוא ינא יכ ,ולאכ םיעטק ידמ טעמ ויה ימעטל .דלוקושה
יקיחרמ םייוניש תוקד רפסמב םיגיצמ םהבש םיטרס הברה שי .ידמ רתוי םיכילהת
דומיל וליפאו ,והשמ לש היינב ,ןויקנ ,(םדא וא) םוקמ לש שדחמ בוציע ומכ תכל
רוציק" ךורעל אלא הרירב ןיא ןבומכ ,טרסב .םינש חקול תואיצמבש והשמ לש
ןייו ךיא רתוי תוארהל .תוחפ רצקל ולכי "דלוקוש" לש הרקמב לבא ,"םיכילהת
רתוי תוארהל םגו ,ראפ תונחל ותוא תוכפוהו חנזומה םוקמה תא תובצעמ קונאו
,םיכילהת ירוציק ןיא םייחב .(הפי הז יכ םתס) םידלוקושה לכ תא םיניכמ ךיא
רבכ הז ,ידמ רתוי םירצקמ םא לבא ,םייק הז ובש םלוע שיש ירמגל בינגמ הזו
.הווש תוחפ

ונלוכש טרס דילוה קירה ךותיחהש ךכ ,טרסהמ הנהנ םג רבד לש ופוסב ןרוא
.stay tuned !?אבה ךותיחב המו .ונממ ונינהנ

.ולש רתויב תוושה תועפוהה תחא תא "דלוקוש"ב ןתונ פד ינו'ג :תונבל רסמו
אל םתא םאו) .גונעת איה הקד לכ לבא ,ךסמ ןמז הברה ול ןיא ,ןוכנ הז
.(רומ תא ולאשת םינימאמ

תכלל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואתילג
34.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


לאתר העיברי
ירביעה רתאל

To CHOCOLAT Official WebSite