הדוהי רוא < זכרמה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

1-700-50-50-50          הדוהי רוא ,רואנק ,ליג :עונלוק תיב


:האבה תרוקיבה תא ונל חלש ןמלבונ רורד
םיאפר ןוינק ךותב םקוממ אוה ,הדגא אוה הדוהי רואב ליג עונלוקה תיב
ןוינקה תיתחתב אצמנו (םיחוציפו ןוירהב םישנ) תויונח יתש ילוא תולעופ וב
,הפורצ האנהב רבודמ ארונ עמשנ הזש תורמל ,יניזורג םיעורא םלואל לוממ
הפוצ לכ לע הדות יריסא כ"דב םידבועהו ,םיבוט םיטרס ןירקמ עונלוקה
רבדהו תובורק םיתיעל םיפוצמ םמוש עונלוקה.םאתהב םיגהנתמו עיגמש
הפוצה יתייה תובר םימעפ .הייפצה תיווחל תיטויפ טעמכ תוכיא קינעמ
םלואה תא יתרכשש ילש טיידל יתרמא וליפא תחא םעפ) םלואב דיחיה
,םיפתתשמ תלד הנרקהב םיחכונ םתא ןכאו הדימב(התדלוה םויל דחוימב
,תומוסריפ \ הקספה :ומכ תויגוס טושפ גולאידב ןרדסה םע עובקל ןתינ
,האלפומה 2000 דיעס תדעסמ תמקוממ עונלוקל ץוחמ ב.נ ,גונעת כ"הס
.תובבל דופיש לש בוט םעטב םייתסהל היושע הנרקה לכש ךכ

4 ליג
:םיבשומ
!םיילגרל םוקמ יל היהו ,לסרודכ ןקחש ינא םישדח םיחונ
:עונלוקה תיב הנבמ
!הלחא היה ,הנושאר הרושב
:להקה יפוא
תיתיבו המח הריוא
:ךסמ
לודג
:םיתוריש
םייקנ
:ןונזמ
קיר
:הינח
החונ הריבס
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי ןיא ןיא שי! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב