תובוחר < זכרמה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

08-9362868        תובוחר ,49 ןויצ ןב .ש ,ןח :עונלוק תיב:האבה תרוקיבה תא ונל החלש םירמ שיש
(םש הז תא השענ ,תובוחרב ונתגיצנ ,ידע םע טרס הארנש אבה םעפב ילוא)
שיו אלפומ להקה ,הלחא שיגרהלו תיב ילענב אובל רשפא ןח עונלוקל
םיטרסה רחבמ אוה בושח יכה רבדה לבא .? אל הווש ­ קותמ ןרוקפופ
ותוא הריכמ יניניאש עונלוקה לעב לש ותוכזל הזו הרשפ אלל םיבוטה
,םיקיר טעמכ תומלוא לש םימי המכמ דחופ אלו םש דימת אוה לבא
עונלוק לעב ריתכהל ךירצ םא זא .יתניחבמ תוחפל םלתשמ ולש ץמואה
הז וילא אובל ףכש עונלוק םאו ,ול יוארש אוה הז אוהשלכ סרפב
.ולש עונלוקה
4 ןח
:להקה יפוא
תיתיבו המח הריוא טקש
:םיבשומ
םישדח
:הינח
החונ
:םיתוריש
םייקנ
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי לולת
:ךסמ
ינוניב
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי ןיא שי שי! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב