קטמניס

,תינרדומ תונמא יטרס קר ואצמת אל הז רודמב
...תידנלוהב םיטרס וא ,תויעונלוק תוקיסאלק
םהב התפצ לעיש םיטרסה םיעיפומ רודמב
יטרס םג םייוצמ םהניב רשאכ - קטמניסב
םיטרס םג ךא ,(ליעל ןיוצש גוסהמ) "תוכיא"
תונרקה תרגסמב קטמניסב ונרקוהש םישדח
ינפל ואציש "םיליגר" םיטרסו "הרוכב םורט"
.םישדוח וא םינש רפסמ

םילשורי קטמניס רתאל
הפיח קטמניס רתאל
תורדש קטמניס רתאל
א"ת קטמניס רתאל

םיטרסה בור לע "קטמניס ירואית" שי םירתאב)
(ץראב םיקטמניסה תשולשב שדוחה םיעיפומש