ןייבומלוקל גנילואב
Bowling for Columbine
םח קשנ לע םח ר'גור


תודדונ םירופיצ
Le Peuple migrateur
?םירופיצה תומשא המו


ודוהב םינמז ויה ,ןאגאל
LAGAAN, ONCE UPON A TIME IN INDIA
םיריש קיפסמ ויה אל


ץיקהב םייח
Waking life
םימלוחכ ונייה


ביירד דנלוהלמ
Mulholland Dr.
לוענמ אלל חתפמ


םש היה אלש שיאה
The MAN WHO WASN'T THERE
?טרסה תא הנשמ היפיצה


הפפ הנול
LUNA PAPA
קבאה לע דוקרל


שיבכע לש היגטרטסא
La Strategia del ragno
...לש יפוסניא קמוע


דטנמיד יב ליסס
Cecil B. Demented
יפמק טרס


היליבס לש תוקישנה 27
27 MISSING KISSES
?"החמישה יתיבשמ" לע םתעמש


סוטיט
TITUS
הנומת ףטפט עדומ אלה


דשח
SUSPICION
קטמניסה תרבוחב דושחל שי


ורי'זוקיק
KIKUJIRO
קיחצמו בוצע ,ןיינעמ


רייאמקנווש ןאי
JAN SVANKMAJER
(טויס וא) םולח טירסהל רשפא היה םא


2000 היזטנפ
FANTASIA 2000
רתוי הבוט הדובע השוע Real Jukebox


עיבגה
The CUP
לגרודכה תונמואו ןז


ולוה יפילס
SLEEPY HOLLOW
Look and Feel ה תא שי ןוטרבל


רשגה לע הרענ
La FILLE SUR Le PONT
גפסש ץעהו ןרואל היצקרטאה לע


ןוקרד ,רמנ
Crouching Tiger, Hidden Dragon
זוורב רועו ,יובח ןוקרד ,ףפוכתמ רמנ


חור בלכ
GHOST DOG
תואמצעה םויל יאמצע עונלוק


הגיגחה
FESTEN (The Celebration)
? קימיג הז המגודה


ילאטוט והשמ
TOTAL LOVE
ובהאתת םומיסקמ


טושפ רופיס
The STRAIGHT STORY
ןמאנה ונירבח ,יבצ


סמיי'ג יטסר
RUMBLE FISH
ןבל רוחשב ריש


ןיגינוא
ONEGIN
הבהאבש dbookה


ץיק ליל םולח
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
ןיינעמ שממ אל


םדו רשב תבהא
CARNE TREMULA
ינועבצ טרס


The PILL
וננמז תא רחא ךא ונמז תא םידקהש טרס


תובובה תיבל םיאבה םיכורב
Welcome to the DollHouse
דחא ףא ןיבמ אל דחא ףא


יקור לש יעונלוקה םימיאה עפומ
The ROCKY HORROR PICTURE SHOW
יקור לותב ראשת לא


תוטושפ תוחיצר
ALL OVER ME
אלפנ הזו הנילטסלפ לכה


ימ רבוא לוא
ALL OVER ME
החלצהב הנקות תינוכמה


םודאה וקה
The THIN RED LINE
ךורא עבט טרס


רוניד ןיקוקיז
HANA-BI
ןיקוקיז יתיאר אל


םישוחה תירפמיא
תיבב הז תא וסנת לא


רשוא
HAPPINESS
רשוא ןיא :תובוטה תורושבה


םידפרעה
The FEARLESS VAMPIRE KILLERS
םידפרעל ךירדמה


יולתה ןגה
HANGING GARDEN
םלוע יאלפמ דחא אל


ולופופ יטנווא
תואיצמה םג וז ילואו ,עונלוק הז

ריש םה םייחה
תיתפרצב לגיטספ