1/1/99

הניטסלפ סקרק

.ןטק יניטסלפ רפכל עיגמ ,ורבע ותליהת ימיש ,יסור סקרק
הז ךא ,"קיווש" ,היראה אוה סקרקה לש תיזכרמה היצקרטאה
,התעב זוחא רפכה .םירהב םלענו עפומה ברעב ובולכמ טלמנ
,ותוא םיתכת וז הישרפ יכ ששוח ,הרזיגה דקפמ ,זוע מ"לא
,(וראבוס :ףוליח יקלח) םיקסעבש ךרובמה ןוזיאה תא רפתו
תפלאמ ,הנאירמב בהואמה ,גרביילב ןועמש ,ךוניח ק"שמ
.היראה ירחא םישופיח עסמ גיהנמ ,תויראה
,"ריפכ" תויהל הצור היה זוע ,האיבל איה הנאירמ
,ןקז ,ףייע הירא ,הירא אוה םג ,ןימראי ,סקרקה להנמ
."רוביג" תויהל ,זעהל ,הירא תויהל הצור גרביילב ןועמשו

,שפוחה םעט תא שוחל הצר קיווש יכ הניבמ הנאירמ
.בולכל ץוחמ תויחל לוכי וניא יכ םג תששוח ךא
םעט תא םעט אלש ,יניטסלפה םעל לושמ היראה ןאכ ילואו
.ימיטפוא ןווגב ףוס קפסמ טרסה ,היראה יבגל תוחפל ,שפוחה


בונגולב ןיטנלו
,טרסה לש םיקיפמהמ םיינש יכ תולגל דאמ יתוא עיתפה
טרסב םג ופתתשה ,תישארה תינקחשהו ,תקהלמה ,םלצה
,בוש השוע בונגולב ןיטנלו ,םלצה ,ןכאו ."השודקה הרלק"
איה טרסה לש תילאוזיוה תוכיאה ,תנייוצמ הדובע
.(םיפי דאמ םיעבצ) .בר ןמז הזמ יתיארש תוחבושמהמ
,התוא תוארל גונעתו ,רשג ןורטאיתמ ,הנידוד הינ'ז איה הנאירמ
.ודיקפתב בוט ,(גרביילב ןושמש) בטח םרוי םגו

לפונ אלו ,יטסירומוהו ,יטנגילטניא ,ןיינעמ טרסה לכה ךסב
תויהל ןרואלו יל תומרוג ויה יאדובש ,תוינשגר תודוכלמל
.טרסה יבגל הפירח רתוי הברה הרוצב םיקולח
.רדסב הז םגו הדימל ץוחמ הברה וא ,הדימב - םיפיטואירטס
.תואיצמה לש הנומת גיצהל רמייתמ וניא טרסה
.(אכדמ ידמ רתוי היה יאדווב הז)

.תויוחתפתהו תוינפת םע ,תבכרומ הלילע וז טרסב ןיאש המ
תינהנ רתוי ינא לכה ךסבש תבשוח ינאו ,הזכ טרס אל טושפ הז
רצקל ןתינ היה יתניחבמ .ןיינעמ רתוי םהלש רופיסהש םיטרסמ
ילואש יל המדנ .היזיוולט תמרדל ותוא ךופהלו טרסה תא תצק
התומלעה תמועל,החלצה רתויל הכוז התיה הריציה הזכ טמרופב
.םיעונלוקה ןמ ךכ לכ הריהמה

Look at that
תכלל

ישארה ףדל הרזחב
back to the list