4/99

תיחרזא העיבת

A CIVIL ACTION
רבודמש העידיה אלמלא בולע טרס תויהל לוכי היה "תיחרזא העיבת"
סטסו'צסמב הנטק הרייעב ,ךרעל הנש 15 ינפל.יתימא רופיסב
תוומ ירקמ הנומש ושחרתה (תילגנאב תייאל השק יכהש הנידמה)
םירוהה .תושק תולחמב ולח םירחא םיברו ,הימקולמ הרייעה ידלי לש
יכ םהיתודשחל .םימשאה תא אוצמלו תוסנל וטילחה םילוכשה
היה םינש ךשמב יכ הדבועה הפסונ תירקמ הניא תולחמה תוצרפתה
םניא היתשה ימש ונעט תויושרה .ליחבמ םעט הרייעה לש היתשה ימל
... העוט הניא ברל ער םעט לש היציאוטניא ךא ,םינכוסמ םירמוח םיליכמ
.תכלל טרס הזיאל םישק םיטבל ירחא ,הנושאר הגצהב טרסל ונכלה
"קוטס קול" תא ונספספ ךכו ,םיעונלוקה לכב ונקדב אל רוהימה לשב
"לייוטנזלפ" .קנעה יסקלפמוקב םיגיצמ אלש "תוצלפמו םילא" תא םגו
.תוינכט תוביס לשב רקיעב "תיחרזא העיבת" ידי לע סבוה הארמל ביבחה
וילע רמאנ םעפש ,החלמ ןוינק תא ונילא ברקו םלועה תא רצק ןיגב שיבכ)
(?םתעדיה ,ןוכיתה חרזמב לודגה ןוינקה אוהש

תישונאה הפמהו תויה תקתרמ תיתוברת היווח ונל התפיצ ,ךכ וא ךכ
םע תונמש םישנו ,םייאקירמא םידוהימ הבכרוה עונלוקב להקה לש
.הפוקל רותב ףחדהל תוגהונש ,תודיחפמ םיפקשמו םיצצונ בהז יטישכת
.הכישחה תוסחב ונמחנתה ךא ,סרכ ילבו הפיכ ילב OUT דאמ ונשגרה
טרסל הפוצ אל םג ינאו ,אלמ היה אל םלואה ,שדח טרס הזש תורמל
אל תיסחיה תונקירה הרקמ לכב .םוקמ ספא דע םיאלמ תומלוא הזה
תורושב ונימוקממ ,םימעפל .לצלצלו לצלצל םינופאלפל העירפה
םלואב םינופאלפ רתוי שי וליאכ יל המדנ תודדובמהו תונושארה
.םישנאמ
THE PLAINTIFFS ATTORNEYS
The ATTORNEY WITH The CLIENT

Pollution

The REAL PEOPLETOO MATCH CORT STUFF !!!
ליחתהל רחוב טרסה (ןיינעמ תוחפה עטקה הז) טרסל רוזחנו ,בוט
םיקסועה ןיד יכרוע לש הרבחל העיגמ תוחפשמה תיינפ הב הדוקנהמ
הארנש ללגב קיתב לפטל תברסמ הרבחה הליחתב .ןיקיזנ תועיבתב
.תולילפמ תויאר גישהל תואדו ןיאשו ,דאמ ההובג תולע ול היהתש
ןידה ךרועש רחאלו ,תולוכשה תוחפשמה םע השיגפ רחאל ,ךשמהב
,הרייעבש ןטקה לעפמה יכ הלגמ (ןמנמשה הטלוברט ןו'ג) "ןמטכילש"
,ןוממ תוריתע קנע תורבחל רושק ,םייתביבס םיעגפמ תמירגב דושחה
תלוברעמל תסנכנ הרבחה רצק ןמז ךות .קיתה לע תחקל םיטילחמ םה
עקרקה תא םיחדוקש םילגנא םיגולואיג) יוסיכ ןהל ןיאש תואצוה לש
םייתסי ןיינעהש םוקמב ,ךכל ףסונבו (טפנ ילגמ לש תובהלתה םע
ןיד ךרוע ףאש םוקמה הזו) .טפשמל םיעיגמ םה ,הווקמכ םייוציפ רדסהב
םייתסמ ךיא םכל רפסל הצרא אל .(וילא עיגהל הצור אל תיחרזא העיבתב
וניא אוהש רמאי טרסה תוכזל לבא ,וב תושחרתמה תוינפתה לעו ,טרסה
.םיטרסה יפוצ להקל היופצ אל ךכ לכ הניה תואיצמה אקודש ןיינעמ .יופצ

עונלוקב יביטקרטא אל) יביטקרטא אלו רזומ םש וניה ,ןמטכילש ןא'ג
לפיטש ד"ועה לש יתימאה םשה והז לבא ,(יל וחלסי םינמטכילשה לכשו
הסנמ טרסה .םייתימא םניה טרסב םירחאה תומשה לכ םגו ,קיתב
וניינע לכש ריהי ד"ועמ ןמטכילש לש תוישיאב לחש יונישה תא תוארהל
,יתימא רופיס היה הזש הדבועה .ינופצמו ירסומ רתוי םדאל ,ףסכב
ןורקעמ תגסל אלו ופסכ לכ תא דיספהל ןכומ םדאש הדבועה תא תכפוה
.הכרעהל היוארו תניינעמ רתוי הברהל

טרס והזש יתבשח אל ,יתחתפ םהב ,טרסה תוכזל תודוקנה תורמל
אל .שגרמ אל .קיחצמ אל .קירבמ אל .רווח .םומע היה אוה .בוט
לש רעצה םג .ןמטכילש תא אל וליפא ,בורקמ דחא ףא ריכהל וניכז
טפשמה תיב יניינעב ידמ רתוי קסע טרסה .קוחר ראשנ תוחפשמה
קיחצהל הדעונ תיניצה המינה םא רורב אלו ,ןיד תכירע לש תוקיטקטבו
ךותח שגמ לע שגוהש טרסה לש רסמל ונתוא ברקמ הזו .עזעזל וא
וכרע ,רתויב בושחה ךרעה וניא ףסכה :העילבל ןכומו תופי תוסורפל
םע ףוסה דע תכלל בייח םדא םימעפלו ,ושוכרב דדמנ אל םדא לש
תוצמשהה תורמלו) .םלשמ אוהש ריחמה תורמל ,ןימאמ אוהש המ
(!רסמ ול שי ללכבש טרס לש ותוכזל תיקנע הדוקנ וז
COULD HAVE BEEN BETTER
"תיחרזא העיבת" לבא ,רידנו שגרמ רבד תויהל לוכי יופצ אל טרס
רקיעב ךכ היה הזש יל המדנ ,קרב רסח ןפואב יופצ יתלב היה
טרסה לש תללוכה הנומתה תא ואר אל טרסה ירצויש םושמ
.לאיצנטופ היה יכ ,לבח .הלחתהמ

?םינטרסמ םניה םינופמט םגש תונב ןתעדי .ב.נ
.(וז עדימ תסיפמ םלעתהל הצילממ ינאו)
Look at that
תכלל רשפא

2 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo A CIVIL ACTION website
To A CIVIL ACTION website
To A CIVIL ACTION website


The REAL PEOPLE
Schlictmann
Schlictmann
Facher
Facher
Cheeseman
Cheeseman
Anderson
Anderson