1/2002

ןדעה ןג עבצ

Rang-e khoda
Running home
The Color of Paradise
Elham Sharifi as Little Sister
Directed and Written by Majid Majidi
Mohsen Ramezani as Mohammad
,"ןדעה ןג עבצ"ב תופצל תכלל וננכת ינאו ידע יבצ הנש טעמכ ךשמב
רשב םישנאמ םגו ,עונלוק ירקבממ םיבר םיחבשל הכזש ינריא טרס
תופצל תינכתה ,תונוש תוביסמ תוביס לשב .יתרבח הענ ומכ ,םדו
םיכסמהמ דרי טרסהש ירחא .ןוטרש לע םעפ ירחא םעפ התלע טרסב
תחא םעפ ,עיגהש רחאלו ,קטמניסל עיגיש תונלבסב ונתמה ,םילשוריב
יתמ" :הלאשה ךכו ,ץראב יתייה אל תורחא םימעפ ,הלטוב הנרקהה
םושג םויש דע .תירוטר הלאשל הכפה "?ןדעה ןג עבצ תא תוארל ךלנ
ךרדב התיהש ידע יכ ,ךרעב ...חילצה הזו טרסל תכלל ונעבק דחא
ונראשנ זא .הנפ הרוחא התשעו קקפב העקתנ םילשוריל תובוחרמ
.ןדעה ןג עבצו ,ינאו יבצ

.תוהימת הברה םע יתרזחו ,תויפיצ הברה םע יתכלה "ןדעה ןג עבצ"ל
עסונש (רווע דלי תמאב וניה ןקחשה) רווע דלי לע רפסמ טרסה
הרזח ,דמול אוה וב םירוועל דחוימה רפסה תיבמ ץיקה תשפוחל
ןנכתמש ויבאו ,רבכמ הז הרטפנ ומא .תררוגתמ ותחפשמ וב רפכל
דליה לבא .ודיתע לע םויאו דרטמ הכנה דליב האור ,שדחמ ןתחתהל
עבטה יבחרמלו ,ויתויחאל ,תבהואה ותבסל ,ותדלוה רפכל רוזחל חמש
אלש עבט לש יפויב אלמ טרסה .םהמ קלח היה ומכ רדתסמ אוה םהב
אלו ,טרסהמ קלחכ שיגרמ הזה יפויה יתחמשלו ,ןריאב שיש יתנמאה
.(התיבה ךרדה האר) national geographic-ה לש תינכת ומכ הארנ

,תלוזה לאו עבטה לא תושיגרה אוה םהב קסוע טרסהש םיאשונה דחא
יפוי האור רוועה דליה .םדאב תמקנתמ איהש הפוסש תומיטא לומ
ותיא דחיש ,בוט ךכ לכ ולש קחשמהו ,לכתסמ אוה וילא םוקמ לכב
ריבעהל טרסה לש תלוכיל רבעמ ,לבא .םלועבש יפויה תא שוחל רשפא
,הבהא וא ,םיתיעל םינוא רסוח ,תודידב ולא ויהי דליה לש ויתושגר תא
,רתיב ינשגר ףוס לא שלוג טרסהו ,ידמ הטושפ הניה טרסב הלילעה
לודג רוכינ יתשח ולא םיעגרב ינא .טרסה לש "רסמ"ה תא ליכמש
.תושגרתה םוקמב

וניא אוה ותויטיא תורמלו ,דחוימב ער טרס וניא והז יללכ ןפואב
רופיסב רסח ,אל ותו הפי טרס היה הז יניעב לבא ,םיממעשמהמ
יבצ טרסה רחאל .הפוצה לע עיפשהל תיתימא תלוכיב רסח ,שבוגמ
,ךופהה בצה) וב ועיפוהש םילמסב ,טרסה תויועמשמב ונד ינאו
.השע טרסהש לודגה שערה לע ונהמת דחיבו ,(עשורמה קוחצה

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4 יבצ

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To RANG-E KHODA Official WebSite
To RANG-E KHODA Official WebSite