7/99

?יקוק תא חצר ימ

Robert Altman

Cora and Camille

Emma and Lester

Jason, Cora, Willis and Camill

Glenn Close as Camille Orcutt

Julianne Moore as Cora Duvall

Emma and Willis

Conclusion
.ןמטלא יבגל ןדשח עמשנ אוה ,טרסל ותוא ןימזהל ןנורל יתרשקתהשכ דוע
?"זירפב םיבלכ לש יקק לע םיכרודש םישנא לע טרס הזיא םעפ השעש הז אל הז"
."'תורצק תונומת' תא השעש הז אוה ,הלועמ יאמב אוה" ,ותוא יתעגרה !"םואתפ המ"
יכ ,תחבושמ היציאוטניאב ןחינ ןנורש תודוהל תבייח יתייה טרסה רחאל ,םלוא
טרס (הנושארל אל הארנכו) רוציל חילצה ,קירבמ יאמב רבעשל ,ןמטלא טרבור
.םמעשמו עלוצ

דחוימבו ןמטלא תבבוח םג ןייצל שי ןרק) .ונידידי ןנורו ןרק םע טרסל יתכלה
.םלואה ןמ אצי םדוקה להקהשכ קוידב הפיחב יממע המניסל ונעגה .("ןקחשה" תא
םישנאה לש םהינפ לע לכתסהל הז תושעל תבהוא יכה ינאש םירבדה דחא
םעפה .שחנלו (םיכלוה ונחנא וילא טרס ותוא הז םא דחוימב) טרסהמ םיאצויש
יתלוכי אל .םילובנו םיימומגע וארנש המכו ,םיחמשו םיכיוחמ םישנא המכ יתיאר
ןכאו .ומויסל עיגה טרסהש הבר הלקה םישח טושפ םינכייחהש קיסהל אלש
רבדהו ,(דחאכ הלקה יאלמו) םילובנו םיימומגע ונייה ונחנא טרסה לש ומויסב
יתננכתו תינויחו תיטגרנא יתשח עונלוקל ךרדבש הז רואל דחוימב רעצמ היה
.הלילה ךות לא דוקרל תאצל ןרקו ןנור תא בוחסל

Reading the suicide note

לע עשעשמ םילימ קחשמ) "cookie's fortune" - תילגנאב וא ?יקוק תא חצר ימ
,םיאקירמאב ןנובתמש טרס ןמטלא לש תרוסמה בטימכ אוה (fortune cookie
השא איה יקוק .יפיסיסימב תחדינו הנטק הרייעב םייחה לש תויאקירמאבו
קובקב תאו התוא בהואו ,תיבלו הל גאודש רוחש רבג ,סיליו םע היחש השישק
הל שי .דבל םייחל לגתסהל השקתמש ,הנמלא איה יקוק .הנכ הבהא ולש הקשמה
,הרוקו לימק ,תויחאה יתש .םתיא רשקב הניא איה ךא ,הרייעב תוינייחא
המא .תטלחומ הרוצב הרוקב תטלוש לימק הב תינלוח םיסחי תכרעמ תולהנמ
רצק תרפוסמה ךא הפיה רלייט ביל ידי לע תמלוגמש) ,הרוק לש התב ,(emma)
ישוקה ךותמ ,דחא םוי .לימק לש התונדור לשב תיבה תא הבזע (ונימעטל ידימ
לימק .תדבאתמו חונמה הלעבל ףרטצהל הטילחמ יקוק ,הנקיזהו תודידבה ייחבש
השיבמה הדבועהש לבקל תלגוסמ הניא ךא התוא תאצומ ,הרקמב תיבל העיגמש
םייבלו ךכ לע תופחל הסנמ איה ןכלו ,םסרפתת םתדוד לש התודבאתה תודוא
רשא ,סיליו ,בר אל ןמז ךותש שחנל לק .חצרו דוש ומכ הארתש היצאוטיס
ךופהי (ןכ ינפל םוי ותוא הקינ אוה) חדקאה לע תואצמנ ויתועבצא תועיבט
טאלו ,ףשחנ לימק לש הפוריט .הלילעה לגלגתהל הליחתמ ןאכמ .יזכרמ דושחל
שחרתמה ךפהמל דע הכותב םיסחיה לעו החפשמה לע רתוי םידמול ונחנא טאל
.טרסה םויסב
A meal in prison

ןוכנ אלה םדאה) חתמ םג ללוכש ןיוצמ טרסל ןוכתמ ומכ עמשנ הז ןאכ דע
יא .דבוע אל טרסה לבא ,טא טא םילגתמ היתודוסש תינלוח החפשמ םגו (םשאומ
דיקפתב זולק ןלג) ןיוצמ םיקחשמ םבורו תויה םינקחשה תא םישאהל רשפא
טירסתה .טירסתב איה היעבה ,(תינונצה תא יל ןבצעל החילצה תפרוטמה תוחאה
(הלעב) קאב ללגב הדבאתה אל יקוק" :ןנור תא טטצל יל השרוי םאו .בוט אל
תא םישחש םושמ דחוימב רעצמ סופסיפה ."טירסתה תא הארק איהש ללגב אלא
.בוהאהו ןשונה ינמטלאה "'צאט"ה תא םישיגרמ לכה תורמלו ,לאיצנטופה
חקולש איה הנושארהו ןהילע עיבצהל הלוכי ינאש תוביס המכמ בוט אל טירסתה
לכ תא םיבבגמ טרסה םויסבש איה הינשהו ,"ליחתמ" טרסהש דע ןמז הברה
.תרומרמצ השוע הזש ילבו הנכה ילב ,תחא תבב החפשמה לש םילפאה תודוסה
יל השקש תופסונ תוביס שיש החוטב ינא .(םיטרסב תרומרמצ תצק תבהוא ינאו)
.טירסתה ללכ ךרדב הז ,"דבוע אל" והשמשכ ,יללכ ןפואב לבא ,חסנל

.(הקספהה ירחא רפתשה דאמ אוה ונלצא).רוא תודוקנ םג טרסב שי ,לכה תורמלו
םייאקירמאה םיטרסה תיברמ לע הלוע קפס אלל אוהו תונידעו רומוה וב שי
.םיבכוכ 3 ....לכה תורמל ןכלו .םיילבזה

The Cast
תכלל אל

3 stars
םיבכוכה גורד
ןרקןנור
31

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Cookie's Fortune website
To Cookie's Fortune website