12/99

המבלאב ףורט

Antonio Banderas ,םולש רקיה סרדנבל

,"ורוז לש הכסמ"ב הנושארל ךתוא יתרכה
השאה בל לא ךכרד תא ףייסמ ךב יתיפצ םש
,ודרפסדב וקימעה ךיפלכ יתושגר ,תבהאש
,ךתבוהא רובע הרטיגה ירתימ לע תטרפ וב
תא תשטנש ירחא ,תעכו ,םדב תשלפתה םגו
טרס רוציל תינפו תומילאה יאלמ םיטרסה
,עבוכה תא ךינפב הריסמ ינא ירה ,ךלשמ
!םחב ךדי תא (היונפה ידיב) תצחולו
עונלוקב תרקבמ ,לעי,הלעב תא תחצור ליסול .תורכ שארב ליחתמ "המבלאב ףורט" ,תאז תורמלו
.דווילוהב תינקחש תויהל המולח תא םישגהל תאצויו ,ושאר תא תתרוכ
החקל איה הינרופילקל עסמלש אוהו ,סומכה הדוס תא רמוש ,ו'גיפ ,הנייחא
קזחתמ ,60-ה תונש לש המבלאב ,ןמז ותואב ...הלעב לש תורכה שארה תא
,הכירבב הצחר ביבס תומיע ךלהמבו ,הילפאה דגנכ םירוחשה לש קבאמה
תויה ךא חצרה השעמל דע וניה ,ו'גיפ .ףירשה ידי לע גרהנ רוחש דלי
בצמב ומצע תא אצומ ו'גיפ ,ותדוד העצבש חצרה תא רקוחש הז אוה ףירשהו
ךרד הבר הדימב םיאור ונחנא טרסה תא .ותדודב עוגפל הלולע ותודע ובש
רשאמ רתוי ויכרד לעו םלועה לע םישדוח רפסמ ךות דמולש ,ו'גיפ לש ויניע
...וייח לכ דמל

Melanie Griffith and Antonio Banderas   LUCAS BLACK 
(Peejoe)

איה ליסול .ליסול תא תקחשמ (סרדנב לש ותשא םג איהש) 'תיפירג ינלמ
ירחא תעכו ,הלעב ידימ םינש תב תוללעתהמ הלבסש (תיתודליו) הדומח השא
תא .םירצק ויהי ולא םע םג - רשוא יעגר ירחא תשפחמ ונממ הררחתשהש
רגייטס דור :טרסב םיקחשמש םיפסונ םינקחש .קלב סאקול קחשמ ו'גיפ
דיקפתב סרומ דיויד ("םלועה ףוס" -ב רמוכה תא םג קחשמש) טפושה דיקפתב
רמזה - ףאול טימ בר ןורשכב םלגמ ערה ףירשה תאו ,ליסול לש היחא בוד
תא השעא אל ינא לבא ,הבהאה ןעמל לכה השעא ינא" עדונה טיהלה לעב
"יקור לש םימיאה עפומ"ב םג ותוריעצב קחש ,ףאול טימ (!?המ תא) "הז
(?יוניכל רוקמה אוה ילוא השעמלו) .םעפ יאמ רתוי ומש תא םלהש דיקפתב
!רשכומ ןקחש ןכא - "ברק ןודעומ" היה ותוא יתיאר וב ןורחאה טרסה

ROD STEIGER 
(Judge Mead)   MEAT LOAF ADAY 
(Sheriff John Doggett)

רורחשו םירוחשה רורחש וב ןפואה אוה טרסב םיניינעמה םירבדה דחא
תונעזגה םויכו תויה ,דחוימב הקזח איה וזכ הרישק .דחיב םירשקנ השאה
תינויגה אל ונל תיארנ ,הנש םישולש ינפל לש ב"הראב תמייקו היח התיהש
לש יוכיד (!ןמזמ ךכ לכ ויה אל 60-ה תונשו) .דירחהל תיביטימירפו תירזכא
תוללעתה לש םידממ שבול וניא הז יוכיד םא דחוימבו ,רבג ידי לע השא
הקוצמה תא ןיבהל רתוי השקו ,בל וילא םישל רתוי השקש רבד וניה ,תיזיפ
ידי לע עצובמ אוה םא ןיב יוכידש ןויערה ןכלו .ולא םישנ תולבוס הנממ
.םייתסהל ופוסו - המוד לכה ךסב וניה הרבחה ידי לע וא ,דחא םדא

MELANIE GRIFFITH 
(Lucille)   LUCAS BLACK and DAVID MORSE 
(Peejoe) and  (Dove Bullis)

הפיחמ ךרדה לכ ואבש (הלעבו יתוחא) ריפואו תליא םע טרסל ונכלה
ךרדבש םילוחה יתבל "תוריהמ תוסינכ" לע ןמאתהל ידכ םילשוריל
הדילל ןמזב עיגהל וקיפסי אלו הדימב תאזו ('וכו רמושה לת ,ודאינל)
השיגפל ורהמ םה טרסה ירחא ,ןכ ומכ .םילשוריב "ךדל בגשמ" ח"היבב
םא ,תליא .(תודיל 4 ךותמ 2) םהלש העובק טעמכה תדליימה - סיו'ג םע
ריפוא ,טרסהמ ונאצישכ ...הנוירהל יעישתה שדוחב היוצמ ןייצל יתחכש
.ןיוצמ טרס אוה המבלאב ףורטש בשוח אוהשו ,דאמ הנהנ אוהש ונל רפס
רחאל ליגרכו ,הבר האנה "םיחראמ"כ ןרואלו יל המרג ולש תובהלתהה
םיימוי .טרסל תתל םנוצרבש םיבכוכה 'סמ תא םיחכונהמ יתפסא טרס
לש ןויצה תא דירוהל טילחה אוהש העדוה יל ריאשה ריפוא ךכ רחא
.קיפסמ ולצא ריאשה אל טרסה רבד לש ופוסבש התיה הביסהו ,טרסה

Peejoe   Peejoe and Lucille   Lucille

םירבעמב :םינטקה םירבדב ליגר אל אוהו ,ליגר טרס וניא והז לכה ךסב
,טרסב םיאצומש תויומדב ,תרחאל תחא הניצסמ ןיעל םיפיו םימיאתמ
.ותליחתב תמועל טרסה ףוסב הנוש םירוביגה תא םיספות ובש ןפואבו
.ךסמל תקתורמ יתבשי אל הפוצכו ,ריעסמ אל אוה לבא ,שגרמ ןפ טרסב שי
וא ,ידמ רהמ גגופתמ טרסהש ךכ לע תזמרמ הכעדש ריפוא לש תובהלתהה
..."תויראש ריאשמ אלו עקוש" רמול תבהוא ינאש ומכ

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואריפואתליא
3.543.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo CRAZY IN ALABAMA website
To CRAZY IN ALABAMA website