9/99

יתימא עשפ

,תפומ תריצי וניא ,דווטסיא טנילק לש ןורחאה וטרס ,יתימא עשפ
יאנותיע ,דווטסיא .עשעשמו ,שגרמ ,חתומ תויהל חילצמ אוה ךא
רפסמ ,תוומל ןודינש םדא ןייארל חלשנ ,דנלקואב ימוקמ ןותיעב
םשאומש רוחש םדא אוה ןודינה .גרוהל האצוהה ינפל תועש
ששכ ינפל ,הרהו הריעצ הנבל הרוחב לש חדקא תייריב חצרב
עמשנ אל רופיסב והשמש חירמ "ףא םע יאנותיע" ,דווטסיא .םינש
ול שיש תורמל .שיאה לש ותמשאב קפס ליטהל ליחתמ אוהו ,בוט
ךלוהו ,טפשמב יזכרמה דעה םע שגפנ אוה ,תורופס תועש קר
ןורחאה םויה" הארנ ךיא דמלנ ליבקמב .חצרה תריזב ןנובתהל
ותשא םע תשגרמו הנורחא השיגפ ללוכה ,"תוומל ןודינ לש וייחב
םיכילהה לכל םג אדוותנ .ונוצרכ "הנורחא החורא" ןבומכו ,ותבו
תינדפק הקידב לשמל ,גרוהל האצוה ךילהתב םיכורכש םיינדפקה
רדח תא םירשקמה םירישיה םינופלטה תעברא תוניקת לש
םיפוג ינש דועו ןוילעה טפשמה תיב ,לשומה םע ,גרוהל האצוהה
...גרוהל האצוהל "רוצע" תארוה תתל םילוכיש םיבושח
תפסונ הלילע ונינפב שרופ טרסה ,וזה תחתומה הלילעל טרפ
לגוסמ וניאש ,ןקדזמה יאנותיעה לש וייחב תויעבב תדקמתמש
,םירחא לש םתוכמס תחת דובעל השקתמ ,ותשאל םינומא רומשל
,עגיימ רקיעב וניה הז יתלילע וק .תויטסילוהוכלא תויטנ הלגמו
רוציל התיה יאטירסתהו יאמיבה לש םתנווכש ןכתי .ןבצעמו
לבא ,רבוע אוהש תויטתפה תויווחה ךרד רוביגה םע תוהזה-יטנא
.הזה טידרקל םייואר םהש החוטב ירמגל אל ינא
קונבו יאנותיעה תא תחצנמ (ב"הרא) הקירמא תויטתפ לש אשונב
"רוצעל" היצפואה תא ללוכש ,גרוהל האצוהה לביטספ ...טואא
ילעב םויק ,םוי ותואב םישגומש םירועריעה ,גרוהל האצוהה תא
ותליחתמ ךילהתה תא תוארל םיכוזש גרוהל האצוהל "םיסיטרכ"
סומלופה לכו דגנו דעב תונגפהה ,תרושקתבש המרדה ,ופוס דעו
תקרפתמו תרבחתמ הקירמא לכ הב ,תכשמתמ הגצה ומכ הארנ
םיפתתשמ םלוכו ,המרדהמ םינוזינ םלוכ ,םיפוצ םלוכ ,שדחמו
ךילה ךא ךחוגמ גשומ - "הנורחאה החוראה" םג .גרוהל האצוהב
הכוז רוביצה רשאכ ,המרדה תא םיצעמ ,הבר תוניצרב חקלנש
תיטתפ איה הקירמא ."החוראב שי המ" לש יתרושקת רוקיסל
הזו ,תינעזג םג איה ךא ,חלסנ הזו (תישונא םג רוביגה ומכ ךא)
.בוצע ,רחא רופיס רבכ


תכלל

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo TRUE CIME website
To TRUE CIME website

ב"הרא תונידמב גרוהל האצוהה תטיש

COLOR MAP EXECUTION MAP