5/2001

דטנמיד יב ליסס

:ןוליבבה יפל יפמק
Babel's Campy English-English Campy
English-Hebrew Campy

לש הרובח םהש ףוצרפב םיאקירמאל רמול הזיעמ ףוס ףוסש תיפמק הידמוק וניה דטנמיד יב ליסס
העקשהב םידווילוהה םיקיפמה תא המישאמש ,רז טרסב םוגרת אורקל תלגוסמ אלש ,םיליטנפניא
םיטרסמ םידירומש םירזנצמה תא המישאמש ,םיכחוגמ ךשמה יטרס לש תוקפהב םירלוד ינוילימ לש
םיכלוהש ,םירטסניימה תוברת תא םיכרוצש ,עונלוקה יביוא ,להקה רבעל עבצא הנפמ םגו ,סקסה תא
ומכ עונלוק תוארל םתוכז לע דומעל םינכומ םניאו ,םיטרס ןמזב םירבדמש ,הליזדוג תא תוארל
.תויהל ךירצ עונלוקש
The Manifest Punish Bad Cinema

שי ערפומ יד אוה םג) םיערפומ םיריעצ לש הרובח םע דחיבש םיילוש יאמב וניה דטנמיד יב ליסס
ינלמ) ,קולטיוו ינאה תא םיפטוח םה ךכ םשל .ימירטסניימה עונלוקה דגנכ םחלהל םיטילחמ (ןייצל
עונלוקל תיבמ להנתמש םהלש טרסב קחשל התוא םיחירכמו ,תשקובמו תמסרופמ תינקחש ('תיפירג
ינאהו ,םיצירעמ םירבוצ םה .תומילאה תוערפתההו דרמה תוניצס תא םימלצמ םה םש ,עונלוק תיבל
השדחה התימדתמו הצרעהה לגמ ךכ לכ תינהנ התוא ורחחשיש הצור קר הליחתבש קולטיוו
.Demented Forever .רבארופ דטנמיד .תמאב ןיינעל תסנכנ איהש תיפמק תינידנולבכ

Stephen Dorff as Cecil B. Demented     Cecil B. Demented with Honey Whitlock     Melanie Griffith as Honey Whitlock

וזה הלמב תשמתשמ ינאש לככ) ,ןיטולחל יפמק טלחהב בוציעה ,תוכחוגמו תונצקומ טרסב תויומדה
בצמה לע קוחצל אבש טרס הז .הבושח שממ אל הלילעהו (!תנבומו תרכומ רתוי השיגרמ איה רתוי
,רתוי תויהל לכי לבא .ידמל קיחצמ אוהו ,תיאקירמאה תוברתה לשו ידווילוהה עונלוקה לש םוגעה
רומוהה תא תספספמ ןכלו ,תוניצרב ידמ רתוי םיטרס תחקול דימת ינאש איה ילש הייעבה .תבשוח ינא
.יל הרוקש המ הזש רדסב שממ הז ילוא היינש הבשחמב .םיתמו םד ךסמה לע םיארמשכ תעזעדזמו
חקי תמאב והשימש תבשוח אל ינאו ,ארונ יתוא קיחצה אל אוה לבא יתוא עשעש טרסה הרקמ לכב
ירסח םיטרס לע פאר :הרש הרובחהש םירישה תא הז יתבהאש םירבדה דחא .התיבה ולש רסמה תא
.יארונה להקה םעט לעו ביצקת

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To Cecil B. Demented Official WebSite
To Cecil B. Demented Official WebSite

Cecil B. DementedCecil B. Demented