4/99

תובובה  תיבל  םיאבה םיכורב  

Todd Solondez
זדנולוס דוט

Dawn
ןוד

Mom and little sister
תוחאהו אמיאה

Brendon
ןודנרב

Mark
קראמ חאה

Steve
ביטס

Dawn and Brendon
ןודנרבו ןוד
תנומת תורמלו ,קטמניסב הילט םע יתיאר "רשוא" תא
.הבר האנה ונממ וננהנ טרסה ןמ הלועה המוגעה םייחה
רתוי םדקומ טרס וניהש ,"תובובה תיבל םיאבה םיכורב"
ילוטנ םיווקב םייחה תא רייצמ אוה םג ,זדנולוס דוט לש
אלל הקירמאב תורגבתה לש תואיצמה תא גיצמו תוילשא
תורשהל לוכי טרסהש הקעומה תורמל .תוילטנמיטנס
("רשוא"מ הנכומ רבכ יתייה הארנכ ינא ,ןרוא לע רקיעב)
לכב ךוחיגה תא תוארהל חילצמו יטסירומוה וניה טרסה
.תירפס תיבהו ,תיתחפשמה תכרעמה ומכ תוכרעמ ינימ
יתלב קוחצ תויוצרפתה ונידילש להקהמ בינה טרסה ךכו
.ןהנימל תוילאקוו תובוגתו תוטלשנ

ןוד .הרענל הכפה קרש הדלי ,ןוד איה טרסה תרוביג
.עזעזמ יד תשבלתמ איהו ,דחוימב תינניח הניא
,"תולבוקמה" תונבל תכייש הניא איה ,םייניבה תביטחב
,תוקצהו תולפשה תכסמב ךורכ הרובע םוי לכ השעמלו
ףסוותמ ס"היבב ליפשמה סחיל .תוקספהבו םידומילה ןמזב
,לודגה היחא .התחפשמ לש יתפכא אלהו ןיבמ אלה סחיה
המ לכ ךא ,תוניגהב הילא סחייתמ ,ומצע תוכזב "דרנ"
התוחא .הבוט הטיסרבינואל לבקתהל הז ותוא ןיינעמש
,וטוט תיאצחב הקותמ הנירלב איה ,"יסיימ" ,הריעצה
ןהלש אמא .דחוימב זיגרמ ןפואב לכה ידי לע הבוהאו הפי
,ןוד לא תושקונב תסחייתמו הנטקב "תבהואמ" איה םג
.שממ התוא אונשלו ףאו יסיימב אנקל הל םרוגש רבד

התיכב "םיערפומה" םירענהמ דחא ,ןודנרב ,דחא םוי
וילע הנישלמ איה ,ןחבימב הנממ קיתעהל הסנמ ןוד לש
:ותוא הנכמ ןוד תפסונ תירקתב .קותיר םילבקמ םהינשו
ךלוה אוה שולשב רחמש הל עידומו ,םעוז ןודנרב ."רגפמ"
הלגתמ ,הדיחפמה היצאוטיסה ךותמ ףוסבל .התוא סונאל
התוא קשנמ אוה התוא סונאל םוקמבו ,ןודנרבב ןכו שיגר דצ
שיש תוכרה וז) .ךסמה לע הומכ התארנ אל ןמזמש תוכרב
ותויה תוכזב ךכ לכ תשגרמ התיה איהו ,ןיידע ,םידליל
היופצ אלה תינפתה תורמל (...ץוח יפלכ חושקו ספסוחמ
הבל תמושת ,ןודנרבו ןוד לש תנייועה םיסחיה תכרעמב
דמולש ןוכיתהמ רוחב ,ביטס יפלכ אקוד תינפומ ןוד לש
רבכ "רבג" וניה ,ביטס .םיבשחמב ןחבמל היחא םע
הסנמ ןוד (הזולנה ותוישיאו) יוכיסה רסוח תורמל ךא
.רשק ותיא רושקל

,העיגמ ןוד לש הירוה לש םירשעה ןיאושינה םוי תגיגח
,רצחבש הלש ןודעומה תא סורהל תשרדנ ןוד התיא דחיו
שרוגמ ןודנרבו ,בכשמל לפונ ןוד לש היבא ,תמלענ יסיימ
.םימס רחס תמשאב ס"היבמ

ףאל טעמכו ,דחא ףא ןיבמ אל דחא ףא יכ בוצע טרס הז
אבש ןפואב ץיחלמ םוקמ אוה ס"היב .תפכא אל םג דחא
אלו ,גת ךילע םיקיבדמ םידימלתהו םירומה וב ,חורצל
.תושיגר ירסחו םיקוחר םירוהה .התאש ימ תויהל ךל םינתונ
.םיתוועמה םיקוחה יפל תויחלו עמטהל וא ,חורבל ןה תויצפואה

"רשוא"ל הוותשמ אל "תובובה תיבל םיאבה םיכורב"
ינא לבא ,טרסה לש ףקההו ,טירסתה רשוע לש הניחבהמ
ינא ,םירוענה ליג לע םיטרס תבהוא ינא .דאמ ונממ יתנהנ
.שגרמו קתרמ אוה הפוקת התואב הרוקש המש תבשוח
.םעפ יל ורקש םירבדה תא יל ריכזמ םגו

Not good enough

תכלל


4 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Welcome to the Doll House website
To the website