11/99

יח רודישב םייחה

photo07


photo08

photo09

photo10

photo11


photo12
ינשש תורמל תאזו "ןמורט לש עפומ"ל תפסונ הסריג הניא .t.v דא
יברעמה םלועה לש ומורב םיאשונ רפסמב םיעגונ םיטרסה
םלוע ,םוסרפל ההימכה ,היזיולט :ומכ תינקירמאה תוברתהו
.t.v דא .ילוכו ילוכו הפישח לומ תויטרפ ,יתימא לומ המודמ
תורקל תמאב לכיש והשמ ,תואיצמל בורק רתוי הברה טרס וניה
.הרופטמכ קר אלו ,וישכעו ןאכ

ילש תויפיצהשכ (דומלל וראשנ ןרואו ליג) ימענ םע טרסל יתכלה
ךכמ םייתעשל חוכשל התיה ילש תיזכרמה הפיאשה .ידמל תוכומנ
המישמב החלצהב דמע טרסה .בוט השיגרמ אלו הלוח ינאש
.םלועה תאו ימצע תא ינממ חיכשה םייתעש ךשמלו

EDtv

םייח יחו ואדיו תונחב דבועש 31 ןב רוחב דא לע אוה טרסה
.יתנוכשה באפב יוליבה איה םהלש תימויה תרתוכה תלוגש םיטקש
true network היזיולטה תשר לש םוליצ תווצ עיגמ דחא םוי
תינכתב בככיש שיאה תא אוצמל הרטמב יתנוכש באפ ותואל
היזיולטה תשר .שדוח ךשמל הממיב תועש 24 ךשמב רדושתש
רוביצה לש ןיינעה רסוח לשב) הלש גניטיירה לכ תא הדבאש
ףסכ תשרל ריזחהל הרטמב ןויערה תא התלעה (הדועת תוינכתב
ףתתשמו ןויערהמ בהלתמ ,ייר ,דא לש ויחא אקוד ,באפב .הרקויו
ףוסבלו ...םירוקרזה רואל דא תא םג ררוג אוהש ךות "ןשידוא"ב
לכה הלחתהב ....ךרדל תאצוי תינכתהו שיאה תויהל רחבנ דא
:ךבסתהל םיליחתמ םירבד ןמז המכ ירחא לבא ,דמחנ דאמ הארנ
ומצע דא ,("גרגו המראד"מ "המראד") ותרבחב דגוב ספתנ חאה
חטשה ינפ לע םילוע םינשי םייתחפשמ םיכוסכסו ,הב בהאתמ
ידי לע םנורתפב ליעפ קלח תחקולש ,המואה לכל םירדושמו
רבוג ,הלוע גניטיירהש לככ ...להק תעד ילאשמו תונותיע ירקס
,תדבוא הלוכ החפשמה לש תויטרפה ,םינומהה לש ףוריטה
...הזוחהמ דא תא ררחשל תברסמ תשרהו ,םילקלקתמ םיסחי

ED2

ןיינעמו קיחצמ היה אוה ,טרסמ האנה ונקפה ינאו ימענ לכה ךסב
טרסל הנתנ הלחתהב ימענ .ןינרמ םינקחש תווצ וב קהולו הדימב
ןכאו - "עוקשל" טרסל תתל הכירצ איהש הרמא לבא ,םיבכוכ 4
...םיבכוכ 3.5 תגרדל עקש טרסה םימי רפסמ רובעכ
,הברה ריאשמ אל יו יט דאו ,והשמ ךלצא םיריאשמש םיטרס שי
.קומע ךלוה אל אוה רבד לש ופוסב .היעבה רקיעב וז

photo01


photo02

photo03

photo04

photo05


photo06
תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5ימענ

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo EDtv website
To EDtv website
Cast overview:
EDtv

Matthew McConaughey as Ed Pekurny
Jenna Elfman as Shari
Woody Harrelson as Ray Pekurny
Sally Kirkland as Jeanette
Martin Landau as Al
Ellen DeGeneres as Cynthia Topping
Rob Reiner as Whitaker
Dennis Hopper as Hank
Elizabeth Hurley as Jill
Adam Goldberg as John
Viveka Davis as Marcia
Clint Howard as Ken
Michael Moore as Panel Member
George Plimpton as Panel Member
Merrill Markoe as Panel Member

הרזח