12/98
Empire of the senses

םישוחה תירפמיא

חמש היה אוה הזה הרקמבש החוטב ינאש תורמל ,ןרוא םע הזה טרסל יתכלה
תומוקמ ונל ונספת ךכו תוקד יתש לש רוחיאב ונעגה ,הבתכה ןמ טמשוי ומשש
ונדספהש הדבועהש איה תמאה) .קטמניסה לש ןיטולחל אלמה םלואב הינשה הרושב
.(טרסה תלילע היוצמ התיה ןכיה תיטנגלא הרוצב ריבסהל הלכי וללה תוקדה יתש תא

:אבה ןפואב טרסה ראותמ קטמניסה תרבוחב

(!השק ונרופ הז ,דאמ ןוכנ) ךר ונרופ וניאש טרסב רבודמ ..."
הקיטוריאהו ןימה תוניצס (???) ןימב ולוכ זכרתמש טרסב אל םגו
,הבהא לע בוצע רופיס רפסל ("יאמב"ה) המישוא תא תושמשמ
" ...גוז ינב ןיב םיסחיו ,תולת

.לוחכ טרס והז ,עונלוק אל הז תיעמשמ דח הרוצב ריהבהל ידכ ,ךכ זא
.םיריכמ ונאש ןבומב ,םינקחש הזה טרסב ןיאש םושמ הנושארבו שארב ,לוחכ
.'וכו 'וכו רמוג אוה ,ול דמוע ,םיניידזמ םה ,םיקחשמ אל םה
:תוידוסיב המישרה ינפ לע רבועו "תויסיסב" תויזטנפב ליחתמ טרסה
דעו ,וזאמ-ודאס ,םידלי ונרופ ,ןוזמ לש בוליש ךרד ,ילארוא ןיממ לחה
קוקז אל סקסש תורמל ,רמול יל השרוי םאו ,ןיממ ץוח רבד םוש טרסב ןיא .חצרל
.דגנ תבוגתל םרוג שממ הזה טרסה ,רוביצ יסחי ידמ רתויל
םיבכוכ העברא טרסל ןתנ ויתס הדוהיש תונורחא תועידיב יתארקשכ תבש-ישישב
.ןמאי יתלב .םוקמב יתצלחפתה טעמכ

.ודבל לבסו ונתיאמ המ קחרמב בשיש ןתוד םע ונדחאתה טרסה ףוסב
הדיחיה הביסה .םר תעבגב םויה תחישל היה טרסה ךיא יתעמש תרחמלו
ינאו רבודמ המב תעדוי ינאש איה ,טרסה תא יתיארש הצורמ ינא הללגבש
רהזהל ךירצשו ויתס הדוהי חטב הז קטמניסה תרבוח תא בתוכש ימש תעדוי
(...םינכומ תויהל ךירצו ,תורקל לוכי רבד לכ)

.קדצב לספנ לבא ,קדצב "רזנוצ" אל ילוא וא ,קדצב רזנוצ הז טרס
םיטרס רשאלמ ענמי אוה םא חמשא ינא זא חקפמש דוגיא והשזיא שי םא
,יתוכיא ןוידל םישלוג םניאש םינוירטרק םהשזיא יאדוב שי) ,"עונלוק" םניאש
(תוניצרב ,אל לבא ...קימימ תא םג לוספל יואר היה תומייוסמ תוניחבמ יכ
,םירקיה יארוק םתאו .דיתעב טרסה תא ןירקהלמ ענמהל ךירצ קטמניסהש תבשוח ינא
,(םתנרקתסה טעמ םא םג) ,םתענכתשה יאדובו ,ילש תרוקיבה תא םתארקש ירחא
תצק תויהל םיכירצ ונחנא ילוא םינכרצ רותב יכ ,הז טרס ומירחהו הדמע וטקינ
.םילבקמ ונחנאש המל סחיב םייתרוקיב רתוי

תכלל אל

back to the list ישארה ףדל הרזחב?קטמניסה תרבוחל הביטנרטלא שפחמ
:םילשורי קטמניסב םיגצומה םיטרסה לש ןמיהמ רואית קפסל התרטמש ןויד תצובק שי
NNTPSERVER.CS.HUJI.AC.IL :תירבעה הטיסרבינואה לש תרשב LOCAL.REC.MOVIES