4/2001

םימסרופמ טעמכ

StillWater
Patrick Fugit as William Miller and 
Kate Hudson as Lady 'Penny Lane' Goodman
Frances McDormand as Elaine Miller
ALMOST FAMOUS
הביתכ ןורשכ לעבו קור תקיסומ בבוח '70-ה תונשב רענ לע רפסמ "םימסרופמ טעמכ"
תא התיצמ ולש הבתכה .הקיסומ ןותיעב בותכל קיתו הקיסומ רקבממ תונמדזה לבקמה
"רטווליטס" תקהל תא תוולל ותוא םיחלושש "סנוטס גנילור"ה יכרוע לש תובהלתהה
םאיליו .הבתכ םהילע בותכלו םהלש תועפוה עסמב (ולאכ ויה לבא ,וזכ התיה אל)
םתוא תוולמש תויפורג - "bandaids"ה םע דחי רקיעבו םתיא הלבמו ,םהילא ףרטצמ
תונבהמ תחא ,"ןייל ינפ"ב בהאתמ םאיליו .ףפותמה םע תובכוש אל לבא ,ןהיתועסמב
םיככתל ,הקהלה ירבח ןיב הנידעה םיסחיה תמקרל ףשחנ ,הקהלל תוולתמש
תגאדומה ומא תא עיגרהל הסנמו ,הבתכה תא שיגהל ןמז ץחלב אצמנ ,םיכולכללו
(don't take drugs!) ןופלטב

םגו ,קיחצמ ,דאמ ילקיסומ טרסה .יתינהנ דאמו ברעב תבש םויב יבצ םע טרסל יתכלה
םסק שי ,םיבוט (דנמרודקמ סיסנרפ) ומא לשו םאיליו לש קוהילהו קחשמה .בוצע תצק
טרסה עצמא דע .'70-ה תונש םה ולא םא דחוימבו ,הזה םייחה יווהב ,"הקהלה" סותימב
אל יבצ םגו ,(ילש תויביאנ ןימ) אל וא "רטווליטס" התיה תמאב םא החוטב יתייה אל
םגש ,"ןילפז דל" לש ןוויכל זמור טרסהש הארנכ לבא ,התיה אל ,הרקמ לכב .חוטב היה
םירישמ םיקלח םג עומשל רשפא טרסב .טרסה ךרואל םיעיפומ םהלש םיריש טעמ אל
תא םיבהוא םא ףכ ,רוציקב .דועו לקנופרגו ןומייס "ימ"ה ,יאוב דיוויד ,גנאי לינ לש
.הקיסומה

,םיעגפנ שי הזכ םייח חרואב .ותוא ץפנמ םגו הקהלה סותימה תא גיצמ טרסה
,לבא ."הבהא"ה םשב םג לצנל לקש ,השלוח תדמעב םיאצמנ דימת םיצירעמהו
.(םימעפל בושח םג הז) .ידמל הבוט השגרהב םיאצויו תחצנמ תומימתה טרסה ףוסב
תקיסומ בהואש ימלו ותוא תוארל תכלל הצילממ ינא ,ביבח דאמ טרס לכה ךסב
.ללכב '60 '70-ה תונש לש קור

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5יבצ
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To ALMOST FAMOUS Official WebSite
To ALMOST FAMOUS Official WebSite