10/99

םדו רשב תבהא

Liberto Rabal as Victor Plaza
Francesca Neri as Elena
Javier Bardem as David
Angela Molina as Clara
Jose Sancho as Sancho
ינועבצ טרס וניה ,רבודמלא לש 98 ריצבמ םדו רשב תבהא
ןימ ,ןיאושינ ,הבהאב ,םישנל םירבג ןיב םיסחיב קסועש
השא וב ידמל תמסרופמ הניצסב חתפנ טרסה .תודיגבו
תרחואמ הליל תעיסנב ,ןיטולחל קיר סובוטוא לע תדלוי
ריעב עסונ ,לדגש קוניתה רוטקיו ,הנש םירשע רובעכ .ולש
קפס ,הנוז קפס ,הנלא תא שגופו ולש םניחה סיטרכ תרזעב
ויתולוכי לע וב תבלועו ,וב תניינועמ הניא איה .הרוחב םתס
חדקא רשאכ יופצ אל ןוויכב םיחתפתמ םירבדה ."הטימב"
סנכנ רוטקיו ...הינשב הרוי ,הנושארה הכרעמב וניאר אלש
ומצעל םש אוה אצוי אוה רשאכו ,אלכל םינש רפסמל
ידכ ,הבהאה תונמאב םלתשהלו ןאו'ז ןודל ךופהל ,הרטמל
.חכשנ יתלב הליל הל קינעהלו תפסונ םעפב הנלא תא שוגפל

Flesh, blood and fireThe famous scene

ןרואו דעלא הילט םע קטמניסב "םדו רשב תבהא" תא יתיאר
רחואמ טרס) "אמא תודוא לכה" תא יתיארש ירחא עובשכ
ג"אד ,ויהש ,םיטרסה ןיב האוושהה .(רבודמלא לש רתוי
יכהש רבדה ."םדו רשב תבהא" תבוטל התיה אל ,ידמל םינוש
היקנ תוחפ הברה התיה ,תילאוזיוה תוזחהש אוה יל טלב
האנה לש םייתעש הפוצל קינעמ "אמא תודוא לכה" .תדפקומו
.ברה ןויקנהמ רקיעבו עבצהמו היציזופמוקה ןמ תילאוזיו
הטושפ רתויו ,תיעוצקמ תוחפ הריוא הרשמ "םדו רשב תבהא"
יתבשח טרסה ךלהמב .בר רומוהבו תניינעמ הלילעב ןחינ ךא
.םייתסה אוהש רחאל רשאמ םיבוט תוחפ םירבד טרסה לע
השאה ביר ךלהמב וב עטק לשמל .ידמ רורב יל הארנ רומוהה
הז ,לעבה יפלכ היתושגר תא תלמסמה הרוצב תוקרי תכתוח
רורב היה הז יכ קוחצל "םיענ" יל היה אל לבא קיחצמ היה
יתעגה טרסה ירחא .תויהל רומא הז םא יתעדי אלו ידמ
.יולג ךא ילמס רומוה ,ררושמה תנווכ התיה וז ,ןכש הנקסמל
ElenaDavid
תכלל

3.5 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ןרואדעלאהילט
3.53.54

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo LIVE FLESH website
To LIVE FLESH website