7/99

הרעסב בהאתהל
תא ונל ריבסהל רהמ ליג ,תוריעצ תורענב אלמ היהש ,עונלוקל ונסנכנ
ןב ללגב קר טרסל תכלל התצר ימענ םגש ןעט אוה) .קלפא ןב :העפותה
.ליחתה טרסהו ,תוקקחצמה תורענהמ קחרה ,המידק ונרבע זא .(קלפא
ןב) ןבל תכרענש םיקוור תביסמ ךותב קומע ונימצע תא םיאצומ ונחנא
ויבסל לבא ,בהלתמ שממ אל ןב .תיטוזקא תינפשח העיפומ הבו ,(קלפא
ןב ךכו .םילוחה תיבב ומצע תא אצומ אוהו ,בר שוגירל םרוג עוראה לכ
,םימי רפסמ רובעכ .הנותחה לש דעיל ותרבח םע דחי סט אלו בכעתמ
ערל ךא ,הילא ףרטצהל ידכ סוטמ לע הלוע ןב ,ולש הסיטה תדרח תורמלו
ךרדה תא תושעל טילחמ ןבו ,אירמהש ינפל דוע "קסרתמ" סוטמה ולזמ
תאלמ הרוחב ,(קולוב הרדנס) הרש איה העיסנל ותפתוש .תינוכמב העיסנב
הליחתב .דעי ותואל הכרד תא השוע איה םגש ,תיתודליו תיתרגש אל ,םסק
יכה םירבדה לכ .רשק םהיניב רצונ ןמזה רבועש לככ ךא הנממ עתרנ אוה
וליפא םהו .תובינגו תורעס ,תופירש ,תונואת :םירוק םיירשפא יתלב
אפור אוה רשאכ "יושנ גוז"כ םמצע תא גיצהל תונמדזה אוצמל םיחילצמ
ויתוששח םע דחי ,תרבוג הרש לא ןב לש הכישמה .("חמ חתנמ") חילצמ
וב ררועתהל םיליחתמו ,ןוכנה רבדה םניא ותרבח םע ןיאושינה ילואש
רשקל ןויערה תא םיכפוהש םירבד הברה הרשב שי ,תאז םע דחי .תוקפס
.האושנ ןיידע איהש הדבועה םהיניבו :יתייעב םהניב

SANDRA BULLOCK and BEN AFFLECK

תושוחתה תא ולש קחשמב ריבעל חילצה אוה .ןיוצמ יתעדל קחיש קלפא ןב
וב תררועתמש הבהאהו הכישמה תא דחוימבו ,השח טרסב ןב לש תומדהש
טרסל יתידוה דחוימבו ,םכח היה טרסה תוניחב הברהמש תבשוח ינא .הרשל
וארנ םהו ,היופשו תילמרונ דאמ התיה ןב לש הרבחה לש תומדהש ךכ לע
,וז הריחב תוכזב .ינשה תא דחא בוהאלו ןיבהל חילצמש ,חלצומ גוזכ
אלה השאה םע ןתחתהל דמועש ,רבגה הבש היופצה המיכסל ףחסנ אל טרסה
הרעסב בהאתהל .וייח תבהא תא אצומו ימצע יוליג עסמל עלקנ ,הנוכנ
לש תויוכיאב הרכה טרסב אצמנ ןכ .רחא תצק רופיס ונל רפסל הסנמ
ביטומה תא .וייח תא תונשל הרומאש השיגפ ,רז םדא םע תירקמ השיגפ
תויורכה םהב םיבצמ שיש םושמ ,(ללכבו) םיטרסב תבהוא דאמ ינא הזה
םואתפ םג רשפאו ,בר ןמז ינפ לע וכשמתה וליאכ תוארנ ,םוי תונב
.םיריכמ תמאב אלש םדאל "הבהא" שיגרהל

Forces of Nature

.רזומ .טרסה ןמ םתדילסב םידחואמ ויה ןרואו ימענ ליג יתעתפהל
?טועימב היהא דימת םאה
תכלל

3.5 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ןרואליגימוענ
32.52.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Forces of Nature website
To Forces of Nature website