3/2001

רטסרופ תא אוצמל
תא קורז" תא םהלש שדחה YES-ב יתיארו הלהו בירי לש ןולסב יתבשי ברעב לומתא
תארקל והשיתמ לבא רדבמ יד היה .לטסירק יליבו וטיו הד ינד םע "תבכרהמ אמא
"דחיב םינש שולש" -ה תוגיגחב םיליחתמ וטוטוא םהש יל ועידוה הלהו בירי עצמאה
.עוראהמ קלח אל ינאש תונידעב יל וזמרו ((: םלש עובשב םתוא ונפקע ןרואו ינא ,הה)
.םייביטנרטלא םייוליב שפחל התיבה יתכלה זא

הסנמ ינאשכ ולא םימיב ירובע יתייעב תצק טרס - "דלוקוש" תא תוארל הצר יבצ
אשונב ילע הקזח העפשה שי דימת עונלוקל רבעה ןויסנמ .םיקותמ םירבדמ ענמהל
םא םג ,תולכוא תויומדהש המ ,ןמזב םגו ,טרסה ירחא לוכאל הצור דימת ינא) לכוא
תונעמ תויזטנפ לש תועובש לש הנכסל טרפ .(תבהוא אל כ"דב ינאש םינושמ םירבד הז
אוצמל" .קיבדו קותמ ,ןיינעמ אל טרס ומכ יל עמשנ "דלוקוש" ,וירצומו דלוקוש לע
לעב רוחש רענ לע טרס ,העונתו ןוויכ םע טרס ומכ תאז תמועל יל עמשנ "רטסרופ תא
רמא יבצ .םהניב םקרנש רשקהו ותיבב רגתסמש ןקדזמ רפוס ,ןפוד אצוי הביתכ ןורשכ
,"Come on" ,העווז תעמשנש "רבכעב" תרוקב "רטסרופ תא אוצמל" לע ארק אוהש
ללכב ימו ?ינבדבוד אוה ולש החפשמה םשש והשימ לע ךמוס תמאב התא ,ול יתרמא
תרימשש הארנכו) והשמ הווש טרס םא תעדל הצור ינאשכ ?עונלוק ירקבמ לע ךמוס
תא תקדובו IMDB -ל תסנכנ ינא (וב תנייטצמ שממ אל ינאש והשמ איה תיטקט תודוס
,והשממ םינהנ םישנא הברה םאש הנימאמ ינא .םישנאב הנימאמ ינא .םישלוגה דדמ
ויד לודג N רובע ,תונימאל תמרותש הסאמה וז .ונממ תונהל רשפאש והשמ שי זא
תומרוז םגדמה יפלקמ תורישיו .םישנא לע ךומסל וליפא הריבס ןוחטב תמרב רשפא
"דלוקוש" :העבק םישלוגה תסאמש הארנו ,תואצותה ילאוטריוה ןפלואל ונילא
7.8 לבקמ "רטסרופ תא אוצמל" 7.6 לבקמ

לבק האוושה םשל לעבינח) םיכומנ דאמ אל םג לבא ,םיהובג דאמ אל םינויצה ינש
ןימזהלו םינומהה םע תכלל ונטלחה ןטק היה לדבההש תורמל.(6-מ רתוי תצק קר
."רטסרופ תא אוצמל"ל םיסיטרכ

?םינימא ויה םינומהה םאה

,רפסה תיבב ךומנ ליפורפ לע רמוש סקנורבב יחש 16 ןב רוחש רענ לע ונל רפסמ טרסה
םיינוציח הכרעה ינחבמ תואצותשכ ,לבא .לסרודכה שרגמ היגרנאה ברמ תא עיקשמו
.ןפוד אצוי יוטיבו הביתכ ןורשכ לעב קירבמ רענ וניה לאמ'גש רבתסמ תועיגמ
הנוכשב יחש שיא "Window"-ה לש תיבל רדוח לאמ'ג ,וירבח םע תוברעתה תרגסמב
הלגתמ ,קזח רשק םיינשה ןיב חתפתמ וז הרידח תובקעב .ותיבמ אצוי אל םלועל ךא
תא רודחל חילצמ לאמ'ג .הביתכל לאמ'ג לש הרומל ךפוה אוהו ,רפוס וניה שיאהש
לאמ'ג טרסה ךלהמב .ותא דדייתהלו ,וילא ברקתהל ,רפוסה לש תוישפנה תומוחה
םימוחתב ומצע תא חיכוהל ךרוצה םעו ,יתרקויו שדח רפס תיבל רבעמה םע דדומתמ
.םינוש

רבכ התאש ךכ לכ יופצ .יופצ אוהש הז "רטסרופ תא אוצמל" לש יזכרמה ןייפאמה
גולאיד ,הניצס הניצס .תלהנתמ איה וילא עודיה דעיל עיגתו םדקתת הניצסהש הכחמ
אבש ימל .הזה יופצ יופצהמ דועו דוע הנטק תיפכב הפוצה תא ליכאמ טרסה גולאיד
םיעוגר ונייה אקוד יבצו ינא ,חמה תא עגשל לוכי הז תונלבס רסח חור בצמב טרסל
תונהל רשפאש טרס הז ,ךכל טרפ .תולקב יד הז תא ונחקלש יל הארנש הככ םיחונינו
חצני אוהש ,בוט ךלי לכהש ,שממתי רוביגהש יתיצר יופצ היה אוהש תורמלו ,ונממ
תוארהלב לשכנ טרסהש ונמכסה ינאו יבצ .בותכל לגוסמ אוהש םלוכל האריו לסרודכב
ונחנא לבא הז לע ונל םירפסמ :רענל רפוסה ןיב יתועמשמ רשק רשקנ תמאבש םיפוצל
,יופצ ,יפיטואירטס ,יחטש טרס אוה יפוסה רצותה יללכ ןפואב .הז תא םישיגרמ אל
וליפא) טרסה ךלהמב ונלבס אל םימתבו תמאב ונינש תאז םע דחי .שגרמ אלו ,ךורא
.(ונינהנ

ויה אל םינומההש איה הנכה הבושתהו וזירפה םעפה םישלוגהש יל הארנ םוכיסל
רמוא אלו "בוט" רמוא 7.8 לכה ךסב יכ המויא הרוצב ועט אל םה לבא ...םינימא
."בוט אל" :קוספאו תויתוא יתש תב הרצק הלימ ףיסוא ינאו ,"אלפנ"

תכלל אל

2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 יבצ
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To FINDING FORRESTER Official WebSite
To FINDING FORRESTER Official WebSite