11/98
יולתה ןגה

Willy and Fleature .קטמניסל יתנש יונמ ריחמ ,ח"ש 290 יל הלע הזה טרסהש רמול רשפא
...הזה גוסהמ םוכס הווש ודבל הזה טרסה םא תעדוי אל ינא
.ירובע "ידמ יתונמוא" אוהש הדבועהמ עבנ טרסל ילש הביחה רסוחש ןעט ןרוא
?ןכתיה ?ירובע "?ידמ יתונמוא"

רחאל וירוה תיבל רזוחש ,לאוסקסומוה ,ריעצ רבג ,יליווב קסוע טרסה ,ןכבו
.ותוחא תנותח דובכל ,הלודגה ריעב תורדעה תונש רשע
היהש ,הנתחו ותוחא תא ,רמייהצלאב םייתניב התלחש ,ותבס תא שגופ אוה
,(רשעה תב),"השדח"ה ותוחא טלויו תא ,וירוענב יליוו לש ובוהא
.םינשה ךלהמב רוועתנש ,בלכה תאו ,וירוה תא ,ריכהל הכז אל התוא
.הווהה ןמו ,יליוו לש תונורכזהמ םיבכרומה ,ןמז יווק רפסמ לע ענ טרסהתנמ לע היתוחוכ לכ תא הבירקמש םא :םישק םיסחי תלעב החפשמ ריכנ טרסב
תא שידקמש ,עשי רסחו םוטא םילא בא ,החפשמה לש ןיקת דוקפתה לע רומשל
.ןמשה ,רגבתמה רענה ,יליוו לש ויניע ךרד תאז לכו ,הניגה חופיטל וצרמ בר
בהואמ אוה ,הנושה תינימה ותוהז ינצינ תאו ,ולש תוינימה תא הלגמ יליוו
.ותחפשמ לש םוטא סחיבו היחדב לקתנ ךא ,ורבחב
.הילתב דבאתמ ,תיבה לש ןגבו ,םיישקה םע דדומתמ וניא אוה

?םנמאה
.הזרו םשונ יח וניה ,רבגה יליוו

,התוא םיאור תיבה יבשוי לכו ,תיבה ןגב היולת רענה תפוג ,טרסה ךלהמב
.הילא םירבדמו ,הילא םיסחייתמ ,ןיגוריסל

.ירובע "ידמ יתונמוא" היהש המ הזש תויהל לוכי
,שקבתנש יפכ "תילובמיס"ה המרב טרסה תא תוארל רובעל יתחלצה אלש הארנכ
.ותוא ךירעהל ,דבעידבו ,אוהש ומכ טרסה תא לבקל יתחלצה טרסה ירחא אקודו

Chris Leavins

אתב םיקסועש םיטרס הברה שי .ןיינעמ אוה לבא ,לודג טרס אל תמאב והז
םינש הברה ירחא םישחרתמה םישגפמ לעו ,םיינסרהה וידדצ לע יתחפשמה
ךפוה רבכ הזו ,יאקירמא טרס אל הז ,לכ תישאר ,לבא .םיבאוכ תונורכז םילעמו
,ולאכ הברה שי לבא ,םיבוט םניא םייאקירמאה םיטרסה יכ אל) יופצ תוחפל ותוא
,(םייעונלוק םידוק ךרד תוחפל ,בטיה ונל תרכומ רבכ תיאקירמאה תוברתהו
,ןמז יווק ינש ןיב ירשפא יתלבה שגפמב שמתשהל זיעמ טרסה ,לכ תינשו
תישפנה תואיצמב קר םייק היהו ,תיזיפה תואיצמב שחרתה אל ללכ םהמ דחאש
.תויומדה לש

,דובא הארנ לכהו 16 ןב התא םא םגש :תרחא םג רשפאש ,רסמ טרסל שי
.תויהל הצור התאש םדאה תויהלו ,תישפוחו תיאמצע הרוצב תויחל לכותו םוי אובי
.בושח הז םגו ,ידמל רידנ היהנש רבד הז "רסמ" םע טרס תוארלו
תכלל רשפא

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Hanging Garden website
To Hanging Garden website


Full Cast and Crew for
The Hanging Garden (1997)

Directed by Thom Fitzgerald

Writing credits Thom Fitzgerald

Cast (in credits order)
Chris Leavins .... Sweet William
Troy Veinotte .... Teen Sweet William
Kerry Fox .... Rosemary
Sarah Polley .... Teen Rosemary
Peter MacNeill (I) .... Whiskey Mac
Seana McKenna .... Iris
Joel S. Keller .... Fletcher
Joan Orenstein .... Grace
Jocelyn Cunningham .... Laurel
Christine Dunsworth .... Violet
Heather Rankin .... Black-Eyed Susan
Ashley MacIsaac .... Basil--Fiddler
Martha Irving .... Dusty Miller
Renee Penney .... Grace the Nun
Ian Parsons .... Little Sweet William
Mark Austin .... Preacher
Jim Faraday .... Mr. MacDougal
Annabelle Dexter .... Bud
Tom Chambers .... Police Officer
Michael Weir .... Police Officer