10/98
gingerbread

דרבר'גני'ג


- לטו ריפוא םע טרסל יתכלה
- םיבוטה םייחה יבהוא םינציל ינש
יתפרצ פרק ולסיח םה טרסה ינפל דוע
.ובמ'ג קיישקלימו הננבו הלטונ ןומה םע
פרקה לע םחב הצילממ ינאש איה תמאה
- תיעוצקמו תיתנמוא הרוצב השענש הזה
.הפיחבש "ירוא" עונלוקל ךומסב תאז לכ


עונלוקל ילש הווקתה היה לומתא דעש - דרבר'גני'ג תא תוארל ונכלה
,"תורצק תונומת") ןמטלא לש טרס הזש םושמ לכ םדוק .בוט רתוי
'תנק :חיטבמה גניטסאקה לשב םגו (ימוענ לע בוהאה טרסה - "ןקחשה"
ךכ לכ עורג היה אל טרסה .ודבתנ תווקתה לבא ,הנאה לירד ,הנארב
וניה טרסה רופיס .לאיצנטופה תורמל ,בוט שממ היה אל טושפש ומכ
ץלחנה ,2 + שורג ,חילצמ ד"וע לע רפוסמ ובו ,םשירג ןו'ג תאמ
היבא ידי לע תמייואמה ,(ולש ןורחאה ץוטסה) הריעצ השא תרזעל
ייחו לעו וייח לע םג םימייאמה םיעוריא תרדסל עלקנו ,ףרוטמה
םיפסונ םיטרפ יכ ,טרסה לע דוע םכל רפסל םא תטבלתמ תצק ינא .ותחפשמ
- 'תורומא' .תויופצ אל תויהל תורומאש ,הלילעב תוינפת ריגסהל םילוכי
שממ אל טרסה בלש םושבו ,תועיתפמ שממ ןניא הלילעב תולחש תוינפתה יכ
.להנתהל ךישמיש טרסל ןיתממ ,הפוצה ,התא אלא ,ךב קחשמו ךב עתעתמ
,לכל ףסונב .בזכאמ היהש יתשגרה רמגנש ירחא לבא ,טרסה ךלהמב יתנהנ
טרסה תוכיאב תיללכ הדירי תשחרתמ ,טרסה לש תונורחאה תוקדה שמחב
.שקבתמכ ,התואנ תווצק תריגס וליפא ןיא ומויסבו

Kneth

לש הקימעמ אל הינבמ ,םהב םיפוצ ונאש םיטרסה בר ומכ ,לבוס טרסה
תא השוע אוה עודמ ןיבהל תרשפאמ םדא םע הקימעמ תורכה .םירוביגה
ךפושש ,רבע שי םדאל .רחא וא ,הז ןפואב אקוד המלו ,השוע אוהש םירבדה
.הפרות תודוקנו ,תונורשכ ול שי ,םידחפו ,תופיאש ול שי ,הווהה לע םג רוא
,תומדה תא ונל ריכהל הרטמב המלש הגאס גיצהל ךירצ טרסש אל הז
לש תומד לבקתתש ידכ ,התוא ריכהל םיכירצ ןקחשהו יאמיבה תוחפל לבא
.וכרדב ,יבקע ,םדא

.םר לוקבו ,להקה לכ לעפתה הנממ ,הבינגמ תינוכמ ול שי ?תאז לכב המ זא
עורגהו ,תקסופ יתלב ןרוקפופ תסיעל ,תוחיש :"םר לוק"ב היה ללכב להקה
אל עונלוקהש םג יל עירפה .החישל וכפהו ונענש ןופאלפ ילוצליצ - לכמ
לבא ,הפיח וא א"ת לש םיקטמניסה ךיא תעדוי אל ינא .ךושח קיפסמ היה
םיעיגמש םישדח םג ,םיטרס ןווגמ שי - ןייוצמ קטמניס טושפ שי םילשוריב
לובסל קיספהלו יונמ תושעל רשפא זא !םש דמחנו ,םינשי םג ,רהמ שממ
.ןופאלפב חחושמש להק םע ,םירקי ידמ רתוי ,םיבוט קיפסמ אל םיטרסמ
duvall

תכלל רשפאישארה ףדל הרזחב
back to the list

טרסה רתאל