12/98

רשוא

ןתינ היהו ,ANTZ ומכ ףופצ אל םעפה ,קטמניסב ףסונ הרוכב םורט
ןנכותמ אל ןפואב .טרסה תליחת ינפל תוקד המכ םג םיסיטרכ גישהל
סדנלוס דוט לש רצויה תיבמ "רשוא" טרסל ונאצי ינאו יתדוד תב הילט
םירשקהש תויומד לש ףסוא גיצמ טרסה .(תובובה תיבל םיאבה םיכורב)
ןיינעמ טרס והז תאזה הניחבמ .טרסה ךלהמב ,םינתשמו ,םילגתמ םהניב
תחא תבב לבקמ הפוצה ,תויומד יתש ןיב ףסונ רשקה הלגתמש םעפ לכב יכ
טרס לש הזכ גוסב שי .האריש המ לכלו ,האר רבכש המ לכל ףסומ ךרע
רישע היהנו ךלוה טרסהו ,("לזאפ") הבכרה קחשמ ומכ והשמ
.(ןיידעו ,םיטרסה בר לע ןוכנ הז) .תמדקתמ הלילעהש לככ רתוי

תיסופיט אל) תיסופיט אל הקירמא גיצמ אוה לבא ,הקירמאב שחרתמ טרסה
םישולש תב ,הריעצה ,יו'ג ,תויחא שולש אוה טרסה לש דלשה .(עונלוקה לש
היתויחא ,תוינמז תודובעב תדבוע איהו ,םייחל גוז ןב האצמ אל ןידע
תוחאה .ןהלש וגאה תא תוקזחמ וז הגאדב השעמל ךא ,הבצממ "תוגאדומ"
תחא ןב רוכבה ,םידלי השולש הל שיו גולוכיספל האושנ ,שירט ,תיעצמאה
יתשב תלזלזמה ,"תי'ציב" ,החילצמ תרפוס הניה הרוכבה תוחאה וליאו ,הרשע
,תרפוסה לש ןכש ,תוינימ תויטס לעבכ הלגתמ גוליכספה .תוריעצה היתויחא
תחאבו ,תוינימה ויתויזה לע ול רפסמו ,גולוכיספה לצא רקבמ ,הב קשוחה
ירחא שופיחה ךלהמבש ,יו'גל עיגי אוה עצבמ אוהש תויטוריאה תוחישהמ
תינומ גהנ ,דאלו .םירגהמל ס"בב תילגנא דמלל הלחה תועמשמ ילעב םייח
.ואירטסה תכרעמ תאו הלש הרטיגה תא הנממ בונגיו ,התוא התפי ,יסור
"הכיפש"ה לע תובר תולאש ויבא ינפב גיצמ הרשע תחאה ןב דליה עקרב
םיכישממ םירבד .ויתויווחמ ונב םע קלוח באהו ,תוננוא לע ,תירבגה
,ת'יציטבה תרפוסה לשו ,ןנואמה ןכשה לש הנכש ,הניטסירק רשאכ ךבתסהל
ולצא רקבמה ןבה לש רבח ,חצרנ ןינבב רעושהש ןנואמה ןכשל תרפסמ
.םידרפנ תויחאה תשולש לש םירוההו ,הלוח היהנ ,עובשפוסב

תיטסירומוה תיוז םע ,וכרוא לכל ןיינעמו ירוקמ ,בוט טרס הז ,תכלל יאדכ
תצק םישפחמ טרסב םלוכ יכ ילוא ,רשוא םיארוק טרסל .טרסב שחרתמה לע
ובש טרס אל הז .םיאצומ שממ אל םהש ןה תובוטה תורושבה לבא ,רשוא
אל הזש רורב יד ,תונתשהל וחילצי ךלש םירוביגהש הווקמו הצור ארונ התא
הב תיתחפשמ החוראב איה טרסה לש םויסה תניצס .לקמש והשמ הזב שיו ,הרקי
ונלגרוה טרסה לכו תויה לבא ,החפשמה לש "תוקיפדה" תא בטיה תוארל ןתינ
,םייחב ומכ תצק .רכומו עיגרמ והשמ הניצסב שי וזה תוקיפדל קוידב
.רכומ לכהש ךכב םחנמ והשמ שי לבא ,ונלש החפשמב םיבהוא ונחנא לכה אל

תכלל
4 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo HAPPINESS website
To HAPPINESS website


Happiness

It seems the things I've wanted in
My life I've never had.
So it's no surprise that living
Only leaves me sad.


Happiness, where are you?
I've searched so long for you.
Happiness, where are you?
I haven't got a clue.
Happiness, why do you have to stay
So far away . . . from me?


When I'm in despair and life has
Turned into a mess,
I know that I don't dare to end my
Search for happiness


Happiness, where are you......etc.


Happiness, sometimes I think
I see you from afar.
When I run to catch you, though,
That's just not where you are.


Happiness, you know I'll get a hold of
You some way.
Until I do you know I'll keep on
Searching every day.


Happiness, where are you . . . etc.


Gonna find it, gonna find it,
Gonna find my happiness.
Gonna find it, gonna find it,
Gonna find my happiness.


When I'm in despair and life has
Turned into a mess - gonna find it -
I know that I don't dare to end my
Search for happiness - gonna find my . . .


Happiness, where are you?
I'm gonna get to you.
Happiness, where are you?
I'll know before I'm through.
Happiness, you know you just can't stay
So far away . . . from me.


Gonna find my - Happiness where are you?
Gonna find it - I'm gonna get to you.
Gonna find my - Happiness what are you?
Gonna find it - I'll know before I'm through.