5/2002

טראה לש ותריחב

Colin Farrell as  Lt. Thomas W. Hart
Bruce Willis as Col. William A. McNamaraאיה הנשה .הינשה םלועה תמחלמ ימיב שחרתמ "טראה לש ותריחב"
דיקפת לעב הדקפמ ןיצק וניה יאקירמא רוטנס לש ונב ,טראה 1944.
ףטחנ טראה רשאכ .("המחלמה םעט" תא םעט אלש קינבו'ג) יתלהנמ
אתב :ורשב לע המחלמה תא הנושארל הווח אוה םינמרגה ידי לע הבשינו
הריקחהשכ ...ינמרג ןיצק ידי לע םימי ךשמב רקחנ אוה ,רוקמ אופק ,ןטק
םייאקירמא םילייחל ףרטצמ אוה םש ,םייובש הנחמל חלשנ אוה המת
ךא ,ףתכה לע םילזרב ול שי דחא דצמ - רורב וניא ודמעמ .תיזחב ומחלש
ותוא חלוש (סיליוו סורב הנשמה ףולא) יאקירמאה לנולוקה ינשה דצה ןמ
תלילע תויהל תכלוה המ רורב אל ןיידע הז בלשב .םירגוחה ירוגמב רוגל
.הרבע העש יצח תוחפל רבכש תורמל ,טרסה

...םיסייט ינש םייובשה הנחמל םיעיגמ תפסונ טרס תעש יצח ךלהמב
אצומש ,ןבל למס ,דרופדב קיו ארוק "?ןימאמ היה ימ ,םיפפועמ םינושוכ"
תובקעב .ספתנ יתלב םינבלה םע וררוגתי Niggers-ה ינשש ןויערה תא
דחא רשאכ ןיצקמ בצמהו ,םייובשה ןיב םיחתמ םיררועתמ םיסייטה תעגה
הרבע רבכ הז בלשב ,בוט .םינמרגה ידי לע תוומל הרונו ,ללפומ םיסייטה
תויהל ךלוה המ לע רורב אל ןיידעו ,טרסה תליחת זאמ המלש העש
לבא ,יזוידנרג איש םע הלילע לעב תויהל בייח טרס לכ אלש ןבומכ .טרסה
ןאכו .תורקל דמוע דוע והשמש רורב יל היה ידווילוה טרסב וניפצו תויה
לש תיסיסבה ידה הלילעה תא םכל ראתל ךישמהל הלוכי ינא .הייעבב ינא
.ןאכ רוצעל הפידעמ ינא ןכלו ,ופוס לא טעמכ יתוא איבי הז לבא ,טרסה
הרוקש המ לכ טעמכ ולגת ,לשמל ,ןותיעב םירואיתה תא וארקת םא
...םכלש הריחבה תא ושעת לבא .סרוה הזש הנימאמ ינא .טרסב

"והשמ אל טושפ הלילעה" .תובהלתה רסוחב טרסהמ ונאצי ינאו ןרוא
...לבא .והשמ התיה אל ןכא ,טרסה לש הלילעה :יתמכסה ינאו ,ןרוא רמא
םייובשל ינמרגה ןיצקה ןיב דחוימב ,םיגולאידה ,והשמ אל ויה תויומדה םג
רסוח לש חיר ףדנ ולוכ טרסה לכמו ,והשמ אל שממ ויה ,םייאקירמאה
(!יאטירסתה תא רטפל) םימויאה םיגולאידהש קפס ןיא .ףויזו תונימא
םג הבושח ,תפסונ המורת ךא ,טרסה לש תונימאה רסוח סיסבב םידמוע
"ףונה" דחוימבו ,םייובשה הנחמ .טרסה לש תוזחב היוצמ התיה ,איה
רמול השקש ךכ ...דווילוהב טס לע ןוטרק תרואפת ומכ וארנ ונממ ףקשנש
הלילעה לע תוצפל ידכ קתרמו שדח ילאוזיו ןוזח םיפוצל איבמ טרסהש
.תממעשמה

ינמרגה דקפמה לש תומדה הניה טרסב "תובושח"ה תויומדה תחא
בבוח ,עבשומ ליפונקירמא אוה הזה ינמרגה .םייובשה הנחמ לע יארחאש
הז יל .תעדוי אל ?ןימא ?ריבס .תינקירמא רוקמ תורפסו ,רוחש זא'ג
םורגל הסנמ טרסה םיוסמ בלשבש הז תא בהא אל ןרוא .רזומ תצק עמשנ
אל הז יל .יאקירמאה לנולוקה תא בעתלו ינמרגה ןיצקה תא בבחל ונל
לנולוקה תא םלגמ סיליוו סורבש הדבועהש בל יתמש לבא ,עירפה שממ
היה בצמהש תבשוח ינא ,השעמל .תצק וליפא ותוא בבחל יל המרג אל
רבד םוש .הנותמ דע הלק סיליוו סורב תיוורל יתעגהש יל המדנ .ךופה
תא קחשש לראפ ןילוק תא אקווד .ןקתל וחילצי אל תורזנתה תונש המכש
ןקחש) יל ןוסיי'ג תא יל ריכזה תצק אוהש ללגב ילוא .יתבביח טראה ןיצקה
.('תימס ןיווק יטרסב עובק

םייתעשב וניאר תמאב המ םילגמ ונא יכ ,יתוא קיחצה טרסה לש ופוס
,קזח וקיזחתו בוט ובישקת ,רבתסמ .שרפנ טרסה ןהילע תוכוראה
(ילגנא-ילגנא) רטסבוו ןולימ םעטמ הכרדה ןוטרס ללכב וניה הזה טרסהש
הרוחא הבשחמב ?ןוכנ םיהדמ Honor. .דובכ הלימה תועמשמ תרבסהל
.םיבזכואמ תצק יל םיעמשנ םתא .םדוק הז לע ונילע אל ךיא הניבמ אל ינא
וסנ .דובכ הלמה תועמשמ המ ריבסהל לק הזש םיבשוח םתאש הארנכ
.הרזע טישוהל חמשי "טראה לש ותריחב" ,םיעקתנ םתא םא !וישכע

תכלל אל


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
2.5 ןרוא
[םיגרדמ 275] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


ישארה ףדל הרזחב


To HART'S WAR Official WebSite
To HART'S WAR Official WebSite