10/2000

רדסהה

אבה עובשב ךרעיש ילארשיה רקסואה תארקל וניכה 2 ץורעש רדשמב יתיפצ תוקד המכ ינפל שממ
רתוי ,הנשה .(ןימקל דומצ תיבהמ וב תופצל וטילחהש תילגו ירוא תובידאב) .ךלנ הארנכ וילאו
םינוש ,םיניינעמ םיטרס רפסמ וב םידדומתמש םושמ תועמשמ לבקמ סקטהש הארנ תרחא הנש לכבמ
קחשמ ינבא יקאו ,םיימעפ רקסואל תדמעומ לברקניטש תורמלו .הרימאבו הרטמב ,הריואב הזמ הז
והשמ רמוא הזש יל הארנ ...תחא םעפ קר רקסואל דמעומ יגביאש ךכב םחנתהל ןתינ ,םיטרס ינשב
.ץראב עונלוקה תפונת לע
אקי אבני בתור מנחם
םידדומתמה ןיבמ רתויב עורגה טרסה אל טלחהב םג אוה לבא רתויב קירבמה טרסה וניא "רדסהה"
קחשמ ינבא יקא :בטיה קחושמו ,ןיינעמ טרס והז (ויתחתמ םיבשוי תרקוח תשלובהו ו'צומ המסב)
.ער אל טלחהב קוהיל הניהו הבוטל העיתפמ לברקניטו תושוחתו תושגר הפוצל ריבעמו ןייוצמ
ףרוטמו ינוציק דצל גוציי שי טרסבש תורמלו ,יתדה םלועהמ והשמ ינוליחה םלועל גיצמ טרסה
.טעמ וילע םיעדוי םינוליחה (?) ונחנאש םלועלו ,תדה לש יכרעה דצל גוציי םג שי
אסי דיין וטינקרבל
ותבהא ןיב עורק ומצע אצומש (ינבא יקא)יתד הגולפ דקפמ ,םחנמ ירחא תבקוע טרסה תלילע
ךדתשהל דעוימ ןייטצמ הבישי דימלת רותבש ,(ןמרתלא ןדיע) בוטה ורבחל ,ברה לש ותב ,לכימל
הבישיה לש ברה רשאכ ,הגולפב ותוריש ךשמהל לכימל הבהאה ןיב רוחבל ךירצ םחנמ .לכימל
.תמחול תיתד הדיחי לש ןוזחה תא שממלו רדסהה תגולפב ודיקפתב ךישמהל וילע ץחול
עידן אלטרמן ואקי אבני
םיפי ויה םיעבצהש ךכל בל יתמש םעפ אל .רתויב תיעוצקמ הרוצב יושע טרסה תילאוזיו הניחבמ
טרסהש הדבועה רואל דחוימב המישרמ הניה עבצהו הנומתה תוכיא ,הז לע תבשוח ינאשכ .דחוימב
תוזחה לע הקזח הרוצב םינעשנש ולאכ וא יעבט ףונב םישחרתמש םיטרסב ומכ תאז "שרד" אל
זאו תמייוסמ הדוקנל דע בטיה חתפתמ ,החיטבמ הרוצב ליחתמש ,רופיס לע ןעשנ "רדסהה" .םהלש
יכה אלו תונימא דאמ אל ,תויפיטואירטס רתויו תוישיא תוחפ תויצאוטיס לא תגסל ליחתמ
.(טרסה לש סקמיילקה תא תווהל תורומא ויה ןהש תורמל) .תוניינעמ

תכלל

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo HAHESDER Official WebSite
טרסה רתאל