12/2001

םימכחה ןבאו רטופ יראה

Daniel Radcliffe as Harry Potter
Janes P. Sullivan as Harry Potter
HOGWARTS
Harry Potter and the Philosopher's Stone
Gryffindor quidditch team
You've got mail
Robbie Coltrane as Gatekeeper Rubeus Hagrid
The golden snitch
Harry Potter
1st flying lesson
Emma Watson as Hermione Granger
Alan Rickman as Professor Severus Snape
Harry Ron and Hermione
Richard Harris as Headmaster Albus Dumbledore
טרסה תא תוארלמ ינממ ענמש ףושיכ .רטופ יראה טרסה לע ףושיכ ליטה והשימ
,םיסיטרכה ורמגנ ץיוושב הנושארה םעפב :יתלשכנו תכלל יתיסינ םימעפ שולש
יתפטחש ךכ ידכ דע קזח היה ףושיכה לבא םיסיטרכ רבכ יל ויה הינשה םעפב
ונקחרתהש עגרב רבע ןטבה באכ) יתיבל יתרזחו םלואל ךרדב םימויא ןטב יבאכ
יחא םע תכלל הרומא יתיה תישילשה םעפב ,(ללוקמה ליג עונלוק תיב רוזיאמ
גנול תמסוקה (הפיחב םעפה) תאצל ונדמעשכ שממו ונמזוה םיסיטרכה ,ייניחאו
הנרקהל ונתוא הנימזהו "תדחוימ הנרקהב טרס טרס" שחלב השמתשה ןו'ג
רבכ ינא רהמ רהמ" ףושיכה תרזעב שיפ דר גמה .מ"עב תוצלפמ לש תמדקומ
וילע עונלוק םלוא לא ונתוא סינכה vlvl ףשכמה םש הילצרהל ונתוא איבה "רחאמ
.(גדה ןיע תובידאב תויומדה) .ליחתה טרסהו "סומיחונ סותואסכ" :םסקה םסקנ
ינפל ןמז הברה דועו ,מ"עב תוצלפמ טרסה תא תוארל ףכ דאמ היה אקודו תויהו
תחלצומה תוברעתהה לע תעדוי-ינניא-ומש-תאש-םסוקל תודוהל הצור ינא םלוכ
יתוא ודמלו םולה דע ינואיבהש ירוהל הדומ ינאו ,רטופ יראהב תופצל יתונויסנב
.שמח ליגב אורקל

יבאכ ףושיכ לע (רבתסיש יפכ תיקלח) רובגל ונחלצה ינאו ןרוא ףוס ףוס לומתא
,טרסכ בוט םיבאכ ךכשמ ןיא לבא ,העווז יתשגרה םתס ינא .ליג עונלוק לש ןטבה
וארנ היפצה יאנתו אלמו סומע היה ללוקמה ליג עונלוק לש םלואה .ונכלה זא
ועמשיש ןופלטה ילוצלצ רפסמ לע ברעתהל ונטלחה ינאו ןרוא .דימתמ םישק
ינפ" .חצנו - הלעמו 5 לע ךלה ןרוא ,הטמו 4 לש חווטה תא יתחקל ינא :םלואב
ךימסה תוירגיסה ןשעמ תקמוח ידועב ימצעל יתלמלמ "בלכה ינפכ להקה
."ןשעל רוסא" טלשה תא ריתסהו הלעמ רמתהש

םירפסה וא רפסה תא םתארק םא ןיבו ,היפצל הפי טרס אוה רטופ יראה טרסה
הפי תורחתהל חילצמו בטיה יושע םייחל איבמ טרסהש םלועה ואל םא ןיבו
שישש ןבומכ .האירקה ךלהמב רצוי ןוימדהש תונומתה תא (חצנל אל יכ םא)
הז ?המ" םגו "!?פיינס הז ,המ" יתרמא הלחתהב םא םג ירובע לבא ,םילדבה
:יבצו "!?דירגאה לש בלכה גנאפ אוה הזה טוטרמסה ?המ" :ןרואו !?דירגאה
אוה !ןור הז ,ייה"ו "!הדומח איה !ינוימרה תאז ,ייה" םג ויה "!?יופלאמ הז"
(םידליה לש םג) ענכשמה קחשמה תוקד רפסמ ךות יללכ ןפואבו "!םיסקמ
יתניימד ינא לבא" לש השוחתה תא ךכרל םיחילצמ ידמל םיחלצומה םיקוהילהו
חילצהל אלו הזה עטקה לע "עקתהל" רשפא יכ טעמ אל הזו ,"תרחא הז תא
'ץי'ד'יווקה קחשמ ,םיפושניה ,הריטה לש בוציעה ןכ ומכ .טרסהמ תונהל
,קפס ןיא .בוט םיארנ םימסקנש םימסקהו (םימסוקה לש ימואלה טרופסה)
.תבשחוממ הקיפרגו ,םילולעפ ,בוציע לש הפי הדובע גיצמ טרסה

תמאב) םילק םייונישל טרפו ,רוקמל הבר תונמאנ לע רמוש טרסה רטופ יראה
חילצה אל טרסהש המ ,רפסבש תויושחרתהה ןה טרסב תויושחרתהה (םילק
לדגש דלי ,יראה לע רפסמ רפסה .רפסה לש ישגרה דמימה אוה ללכב סופתל
תרשמ לאכ וילא םיסחייתמו וילא םירזכאתמש (וידוד םה) םילסראדה לצא
תחפשמל ןב אוהש הלגמ יראה ,11-ה ותדלוהמויב השעמל ,דחא םוי .ערוצמ
.םימסוקל סטרווגוה רפסה תיבב דומלל ליחתי אוה האבה הנשבשו ,םימסוק
הנושארל וב ,םוסק םלועל עיגהל תושגרתההו וידוד תיבמ טלמהל החמישה
תויווחהמ קלח קר הווהמ ,םסרופמ וליפאו בוהא אוה ,ומצע תא רכוז יראה זאמ
וירוה לע :וייח תודלות לע דוע הלגמ יראה ,בוטה םע דחי .יראה תא תודקופש
לכ שח אלש ומכ תודידב שוחל ליחתמ אוה יוליגה םע דחיו ,ותמ םה דציכו
םסוקה - טרומרדלוו לומ דומעל ותלוכי לשב םסרופמ ותויה תדבוע .וייח ימי
תוקפס ולצא תררועמו תויפיצ לש דבכ לוע וילע הליטמ ,ותוקניב דוע ,ערה
תויורבח המע האיבמ שדח רפס תיבב תובלתשהה ,ןכ ומכ .ויתולוכי יבגל םיבר
ךלהמב רבתסמש יפכו ,םיביוא םג לבא ,וייחב רסח היהש fun הברהו תושדח
הזה קזחה ישגרה ןכותה לכ .םידחפ טעמ אלו ,תישממ םייח תנכס םג ,רפסה
יראהל ונתוא ברקל חילצמו ,חתומ ,דיחפמ ,שגרמ רפסה .טרסב רבוע אל
תויושחרתהל הברה ותונמאנ תורמל ,טרסה .ףחוסל רפסה תא ךפוהש ןפואב
,ימצע יוליג ,בל ץמוא ,תואקתפרה ,םימסק ,םימסוק לע טרסשכו ,שגרמ וניא
.בוט ךכ לכ אל הז - שגרמ וניא תורבחו

-ב וניפצ ונחנאש ןמזב תירבעל בובידב טרסב ופצ ותחפשמו ,ירוא ,יחא
אוה טרסהש ןעטו ללכ בהלתה אל ירוא ,ונהנ םידליהש תורמלו .Monsters inc
עדיש ןעט אוה רקיעבו ,עיגמ אלש והשמל ךורא ומורפ ,"highlights לש ףסוא"
הזש תבשוח ינא .תויומדה לש םיעינמה תא ןיבהל ידכ יחרכה רפסה לש םדוק
דועב ,טרסה תא ןיבהל ידכ תובר תומלשה עצבמ רפסה תא ארקש הפוצה ,ןוכנ
םלועה לש תינצפוק טעמו החוטש הנומת לבקמ רפסה תא ארק אלש הפוצ
ילש אבא םנמא) רפסה תא וארק אלש ,ילש אבאו ןרק .ובש תויושחרתההו
.דחוימב חתומ היה טרסהש ושיגרה אלו ובהלתה אל (םידכנל הארקה עצמאב
תוארל יוכיס ןיאו תללוקמ ינאש ןיבהש ירחא) ינממ דרפנב טרסה תא הארש יבצ
.שגרמ אל ךא הפי טרסה תויה יבגל יתיאו ןרוא םע םיכסה (יתיא טרסה תא

ףושיכהמ לובסל ליחתמ ןרואשכ) התיבה וניכרד תא ונישעו טרסהמ ונאציש ירחא
תא תוארל "בייח" אל רפסה תא ארקש ימ השעמלש יתבשח (ןטב באכ לש
הביסהש קר הז ,הנהמו ןיינעמ טרסה ,ןכ .הברה שדחמ אל טרסה יכ ,טרסה
תמועל .טרסה לש ילאוזיוה דצהמו רופיסב תורכזההמ רקיעב תעבונ האנהל
םלועה לשב הנהמ טרסהש הנימאמ ינא ,רפסה תא ארק אלש ימ ליבשב ,תאז
אוה רטופ יראה לש רופיסהש הז תוכזבו ,םימסוקה לש םיהדמהו דחוימה
.בוט רופיס יסיסב ןפואב

יתלוכי אלש ןייצל שיו ,דאמ יתריציו ביבח רפס הז ,םלשומ רפסהש אל הז ,וארת
,םירפסב יתוא וזיגרהש םירבד טעמ אל םג ויה לבא ,ותוא יתמייסש דע וחינהל
וירבחו יראהש שנועהש הדבועה ,לשמל .טרסב םג יל ועירפה םירבד םתואו
םה סטרווגוהל םתעגה תעבש דועב ,רוסאה רעיב תודובע עצבל אוה םילבקמ
םימגופ ולאכ םירבד .רעיל סנכהל אל םלועל רתויב תורומח תורהזא םילבקמ
ארוקל םיעירפמו שחרתמ רופיסה וב ינוידבה םלועה לשו רופיסה לש ןויגהב
תא םיכפוה ולאה םירבדה יתניחבמ .וילע םידבוע תצקש שיגרמש ,הפוצה וא
םתוא רוקמל ןמאנ טרסהו תויהו ,הלמה לש ערה ןבומב םידלי רפסל רפסה
.טרסב םג םימייק "םיקאפ"

המ ,לארוד ילש ןייחאה תא טרסה בר יל ריכזה (טניירג טרפור) ילזיו ןור
(ףילקדר לאינד) יראה ,ןכ ומכ ,יניעב חלצומו דמחנ רתוי דועל ותוא ךפהש
ימנא יל הארנ ולש קוהילה הלחתהבש תורמל ,רשכומ ןקחש טלחהב אוה
המל - רקיעבו) רפסהמ תרייטצמש רתוי תיטננימודה תומדה תמועל טעמ
,קתומ איה (ןוסטוו המא) ינוימרה (!?דצב אלא חצמה עצמאב אל ולש תקלצה
.טרסה ךרוא לכל הנממ יתינהנו ,ןייוצמ הקחש איה .תמאב

זא הכורא רבכ תרוקבה לבא ,טרסה לע דיגהל םינטק םירבד ןומה דוע יל שי
םוגרתה ילואו) תויהל לכיש ומכ חלצומ אל טרסהש תורמלש רמואו םייסא קר
.וילא תכלל הצילממ דאמ ינאו הנהמ ןיידע אוה ,(הרדיס אוה רפסל םיאתמה
לע הצילממ רתוי ינאש תבשוח ינא ,רפסה תא םתארק אל םא תאז םע דחי
יל המדנ לבא ,רתוס אל הז םנמא .טרסב היפצה לע רשאמ רפסה תאירק
היהי דימת רטופ יראהו ,רוגס רבכ םייומידה םלוע טרסה תא םיאורש ירחאש
(!עצמאב איה) ...עצמאב אלו דצב תקלצה םע ףילקדר לאינד

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ ירוא יפר ןרק
3.5 3.5 3 3 3


בחזרה לדף הראשי   הגיבו על הסרט בפורום

To HARRY POTTER Official WebSite
To HARRY POTTER Official WebSite