6/2001

הלודגה הציפקה

Tim Robbins as Norville Barnes
Paul Newman as Sidney J. Mussburger
Mussburger with Norville
Norville with Amy
Tim Robbins with Jennifer Jason Leigh
The Coens
וא 19 תדלוה םוי חטב .ילש תדלוהה םויב הנושאר םעפ יתיאר הלודגה הציפקה תא
תעפי םע יתכלהו שפוח םוי יצח יתחקלש תרכוז ינא .אבצב זא יתייה יכ הזכ והשמ
ונמקה ינאו ןרואשכ .ןיוצמ טרס הזש יתבשחו .ףוגנזידב עונלוקב םיירהצ תגצהל
אל לבא (קימימל דוגינכ) בוט טרסל תרוקבב רתאה תא טשקל יתיצר ,רתאה תא
ךשמב דאמ הב יתשייבתה ןכמ רחאלש תרוקב יתבתכו טרסה המ לע יתרכז קיפסמ
ילש הביתכה ןונגסו) ורבע םינש זאמ .התוא ריסהל םיכסה ןרואש דע ,םישדוח
תא יתיא "יתחקל" זא ,קטמניסב גיצה טרסה דחא םיירהצ רחאו ,(רפתשה תצק
רשאמ רתוי הברה טרסה תא יתנבה םגש החוטב ינאו !אלפנ היהו .ונכלהו המענ
.19 תב יתייהשכ
The Big Jump
אוה (סניבור םיט) סנרב ליוורונ .קרוי-וינב 50-ה תונש ףוסב והשיתמ שחרתמ טרסה
לש םיקסע להנמב ראותב דיוצמ הלודגה ריעל היצניבורפהמ עיגמה ריעצ רוחב
.הדובע שפחמ אוהו ,ןכ הא .ןויערב םגו תויביאנ הברהב ,לא תחוכש הללכמ וזיא
לא (45 וא) 44-ה המוקהמ ץפוק "רקסדאה" תרבח אישנש ךכל איבמ םירקמ ףוריצ
ולכויש ידכ חונצל הינמה ריכמל םורגל םיניינועמש ןוירוטקרידה ירבחו ותומ
הזכ ,םלשומ טוידיא השארב דימעהל םיטילחמ ,לוזב הרבחה תוינמ תא שוכרל
ומכ הארנ ,סנרב ליוורונ .הרבחה לש םידבוכמה תוינמה יקיזחמ לכ תא דיחפיש
תחלשנ ר'צרא ימייא םשב הריעצ תיאנותיע ויונימ ירחא .ןוכנה ןמזב ןוכנה שיאה
שיו .המיזמל ןברוק לפנ סנרבש ןיבהל הליחתמ איה טאל טאלו םיטרפ וילע תולגל
.הבהא םג

םילא אל יכה טרסה אוה הלודגה הציפקה ,יתיארש ןהכ םיחאה לש םיטרסה ןיבמ
הניחבמ םג ,הפוצה תא גנעמש ןפואב ךורעו ,םיובמ ,םלוצמ אוה .קנפמו קלח יכהו
םיאורש אוה ילש יומידה - ריבסהל יל השק .קומע רתוי ןפואב םג לבא תילאוזיו
קפס אלל םג אוה יתיארש םיטרסה ןיבמ הזמ ץוח .ךימס תצקו קלח דאמ והשמ
םיפוצהשו יבויח רסמ םע טרס םג אוהש תבשוח ינא ףסונבו .רתויב קיחצמה
ץרפש ,קטמניסה לש להקה ,ךכל היאר .תוימיטפוא תשוחתב טרסהמ םיאצוי
ללגב אקוד ןיידע לבא קטמניסב הרוק הז ,בוט .טרסה םויסב םייפכ תואיחמב
(ןרדהל ורזחי אלו ובלעי אל םינקחשה וא יאמבה) םייפכ אוחמל הבוח םוש ןיאש
ףוס ףוס .האנה ןומה יל םרגש טרס ןכא הזו .האנהו יתימא שגר לש יוטיב ךכב שי
(יתוא קיחצמש גוסהמ) .תבהוא ינאש גוסהמ קיחצמ
Tim Robbins with Paul Newman
.קטמניסה תפוק לא ךרתשהש ךוראה רותהמ ונדרחנ רוחיאב טעמכ ונעגהש ינאו המענ
יתלב ויהנ םירותה ,סיטרכ איצוהל םישרדנ םייונמ םג םהיפל םיקוחב םייונישה זאמ
...םלואל סנכהל ושרוה םייונמה לכ ימעפ דח ןפואב רשאכ ונעגרנ .םיירשפא
.התנהנ דאמ המענ םג הרקמ לכב

.עונלוק שממ םהש אוה ןהכ םיחאה לש םיטרסב םיהדמ יכה רבדהש תבשוח ינא
ריקה לע היולתש הנומת לכ ,העבה לכ ,ןקחש לכ ...ןורחאה טרפה דע עונלוק
םהש עונלוקה תאז םע דחיו "הרקמ"ל רבד םוש םיריאשמ אל םה .תמיובמ
רשפאמו ,אלמו רישע טושפ אוה ,וז הדפקה לשב ףייעמ וא דבכ וניא םירצוי
!דאמ ץלמומ .תורזוח תויפצ4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
? המענ

ישארה ףדל הרזחב
To a 'The Hudsucker Proxy' WebSite
To a 'The Hudsucker Proxy' WebSite